Sporočila za javnost

Že izvedene in načrtovane aktivnosti v povezavi s požarom pri Vrhniki

30. 05. 2017
Na današnji seji občinskega sveta Občine Vrhnika je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) z ostalimi sodelujočimi institucijam predstavil do sedaj izvedene ukrepe in priporočila za prebivalce po požaru v tovarni Kemis pri Vrhniki ter načrtovane aktivnosti v prihodnje.

Priporočila za prebivalce smo sporočali prek spletne strani in medijev, v lokalni skupnosti je za to skrbela civilna zaščita občine Vrhnika. Navodila okoliškim prebivalcem smo v času po požaru dopolnjevali glede na pridobljene informacije in podatke ter trenutno ostajajo nespremenjena. Do sedaj objavljena priporočila najdete na naslednji povezavi.

Kot glavna priporočila bi izpostavili:

  • Pri aktivnostih na prostem svetujemo, da se ne dotikamo predmetov ali zemlje/peska, trave ter ostalih rastlin, ki bi lahko bile onesnažene. Če se pri gibanju zelo praši, omejimo takšne aktivnosti na prostem. Vrtci in šole naj dosledno upoštevajo to navodilo.
  • Travo na vrtovih, zelenicah pokosimo in zavržemo.
  • Odsvetujemo uživanje pridelkov, ki so bili pridelani na zadimljenem območju.
  • Odsvetujemo uživanje rib iz lokalnih vodotokov, ki so bili v zadimljenem območju.

Z vsemi v obravnavo nesreče vključenimi ministrstvi in njihovimi organi v sestavi smo si izmenjevali informacije o dogodku in sprejetih ukrepih. Na NIJZ smo nato z Ministrstvom za zdravje na podlagi vseh do sedaj dostopnih podatkov, posredovanih s strani Agencije RS za okolje (ARSO) ter Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter razgovorov z domačini, pripravili predlog potrebnih aktivnosti za oceno vplivov na zdravje ljudi oziroma načrt vzorčenja in potrebnih preiskav.

V tem načrtu smo območje obravnavanega vpliva požara razširili tako, da smo upoštevali simulacijo širjenja dima (podatek ARSO), rezultate dosedanjih analiz (ARSO, UVHVVR) ter upoštevali potrebno število vzorcev za reprezentativnost rezultatov. Zaradi interpretacije rezultatov smo predvideli odvzem tudi na območjih izven začrtane linije simulacije širjenja dima.

Nabor analiznih parametrov je širše strokovno usklajen in vključuje obstojne organske onesnaževalce (npr. dioksini in furani), druge produkte gorenja, strupene kovine in ostanke pesticidov. Poznavanje vrednosti teh snovi v različnih segmentih okolja je nujno za oceno vpliva oziroma tveganja za zdravje ljudi.

Skladno z načrtom v nadaljevanju predlagamo odvzem vzorcev tal, rastlinja, zelenjave, jajc, mleka, mesa pašnih živali, rib, sezonskega sadja, pitne vode, podtalnice in sedimenta. Nekatere institucije bodo te preiskave vključile v svoje obstoječe programe dela, nekatere analize (npr. na vrtovih prebivalcev) pa bodo dodatno izvedene v Nacionalnem laboratoriju za zdravje, okolje in hrano (NLZOH). Stanje v okolju bomo spremljali dalj časa.

Na podlagi zbranih rezultatov bomo v najkrajšem možnem času pripravili ocene vplivov na zdravje ter ocene tveganja, ki bodo osnova za nadaljnje ukrepe oziroma priporočila za prebivalce. Do takrat veljajo obstoječa preventivna priporočila.

 

Na NIJZ je vsak delavnik od 8. ure do 19. ure na voljo posebna telefonska številka 051 255 133 ter elektronski naslov okolje@nijz.si, kamor lahko od 31. maja 2017 dalje prebivalci sporočajo morebitna vprašanja, opažanja in ostale informacije. Na spletni strani NIJZ in v medijih bomo poleg vseh aktualnih informacij objavljali tudi odgovore na najpogostejša vprašanja. Na lokalni ravni bo za obveščanje še naprej skrbela civilna zaščita občine Vrhnika.

 

Nadaljnje aktivnosti

Tudi v bodoče se bomo vsa vključena ministrstva, njihovi organi v sestavi in pristojne institucije, vključene v obravnavo nesreče, sprotno sestajali in obveščali o rezultatih analiz odvzetih vzorcev in sprejetih ukrepih. V to so vključene tudi ocene kratkoročnega in dolgoročnega tveganja za zdravje okolja, ljudi in živali, če bodo tako pokazale analize.  

Načrtujemo tudi spremljanje bremena izpostavljenosti ljudi onesnaževalcem zaradi požara, in sicer z vključitvijo v obstoječe sheme biomonitoringa ali po potrebi z vzpostavitvijo nove sheme. 

Nesreča na Vrhniki je pokazala, da je nujen dogovor glede sistemske ureditve izmenjave informacij v primeru podobnih nesreč.