Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovno navodilo Seznam snovi za pripravo pitne vode in seznam postopkov dezinfekcije

17. 06. 2019
Pravilnik o pitni vodi (Ur.l.RS, št. Ur.l.RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17_5. člen, tč. 10) navaja, da je priprava vode obdelava vode, s katero se zagotovi njena skladnost in zdravstvena ustreznost. Pri izbiri vode za oskrbo s pitno vodo ima prednost voda, za katero priprava ni potrebna. Snovi, ki se uporabljajo za pripravo, in nečistoče, ki jih te snovi vsebujejo, ne smejo biti v pitni vodi v koncentraciji, ki bi posredno ali neposredno, predstavljala tveganje za zdravje ljudi.

Dezinfekcija (razkuževanje) je lahko del priprave pitne vode. Za izvajanje dezinfekcije pitne vode se lahko uporabljajo samo biocidni proizvodi, ki so odobreni za izvajanje dezinfekcije pitne vode na podlagi predpisov s področja biocidnih proizvodov in so objavljeni na spletnih straneh Urada Republike Slovenije za kemikalije (URSK) v registru biocidnih proizvodov, dostopno na naslednji povezavi.

Register biocidnih proizvodov ima odobrenih več proizvodov, ki se lahko uporabljajo za pripravo pitne vode, kot je navedenih v tem dokumentu. Pri izvajanju dezinfekcije je treba zagotoviti, da je vsako onesnaženje s stranskimi produkti dezinfekcije čim manjše, ne da bi bil pri tem ogrožen učinek dezinfekcije.

V sodobnem času se je razumevanje pojma "priprava pitne vode" razširila tudi na uporabo snovi za spreminjanje lastnosti pitne vode, pri tem pa se zagotovi ustrezno vzdrževanje opreme oziroma ohranitev ustreznosti materialov v stiku s pitno vodo (npr. mehčala, antikorozivi, regulatorji pH). Z uporabo teh snovi se preprečujejo morebitni škodljivi vplivi poškodovanih materialov na kakovost oziroma zdravstveno ustreznost pitne vode. Pogosta je zlasti uporaba fosfatov in snovi, ki vsebujejo fosfor, v hišnem vodovodnem omrežju. Snovi iz te skupine se uporabljajo za preprečevanje odlaganja vodnega kamna (natrijev tripolifosfat, natrijev polifosfat), za preprečevanje zamašitve membran (natrijev tripolifosfat, fosfonske kisline), za biološko odstranjevanje nitratov (natrijev dihidrogen difosfat, dinatrijev hidrogen fosfat, tetrakalijev difosfat, tetranatrijev difosfat, trikalijev fosfat, trinatrijev fosfat in fosforjeva kislina) in za inhibicijo korozije (natrijev dihidrogen difosfat, dinatrijev hidrogen fosfat, kalijev tripolifosfat, kalcijev dihidrogen fosfat, kalijev dihidrogen fosfat, natrijev dihidrogen fosfat, natrijev polifosfat, natrijev silikat, natrijev tripolifosfat, tetrakalijev difosfat, tetranatrijev difosfat, trikalijev fosfat in trinatrijev fosfat). Obloge vodnega kamna so dejavnik tveganja za poslabšanje kakovosti pitne vode v vodovodnem omrežju, zaradi ugodnih pogojev za nastanek biofilmov in s tem razrast mikroorganizmov, prekomerna uporaba fosfatov in snovi, ki vsebujejo fosfor, pa ravno tako, ker so hrana za mikroorganizme.   

Ker Pravilnik o pitni vodi ne določa natančnejših meril za uporabo različnih snovi in postopkov za pripravo pitne vode, je Nacionalni inštitut za javno zdravje pripravil seznam snovi za pripravo vode in postopkov dezinfekcije (v nadaljevanju Seznam), ki temelji na nemškem seznamu za pitno vodo, dostopno na naslednji povezavi

Seznam vsebuje naslednja poglavja:

  • Seznam snovi za pripravo pitne vode, ki se uporabljajo kot raztopine ali plini;
  • Seznam snovi za pripravo pitne vode, ki se uporabljajo kot trdne snovi;
  • Seznam snovi za dezinfekcijo vode;
  • Seznam postopkov dezinfekcije;
  • Obseg in pogostost preverjanja.

Dodajanje snovi v vodo je treba izvajati pod nadzorom in pri tem voditi evidenco, iz katere morajo biti razvidne:

  • količine dodanih snovi ter
  • preostala vsebnost snovi in reakcijskih produktov po končani pripravi.

Predvidena pogostnost nadzora je podana na koncu Seznama, v poglavju Obseg in pogostost preverjanja.

Seznam snovi za pripravo pitne vode in seznam postopkov dezinfekcije, dostopno na naslednji povezavi (verzija 14.6.2019).