Z znanjem do boljšega zdravja

ZDRAVJE V OBČINI RADOVLJICA S TRENDI IN IZZIVI. Publikacija 2020

Zdravje v občini predstavlja vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru, ki ga letno od leta 2016 dalje pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z drugimi organizacijami. Informacije so predstavljene na ravni Slovenije, statističnih regij, upravnih enot in občin. Podatki so zbrani za vseh 212 občin na enak način, kar daje posamezni občini možnost primerjave z drugimi občinami, vendar ne z namenom tekmovanja, temveč zato, da vsaka občina prepozna izzive in svojo vlogo tudi na področju varovanja, ohranjanja in krepitve zdravja. Pomembno je zavedanje lokalne skupnosti, da lahko marsikaj naredi za to, da njeni prebivalci živijo bolj zdravo in se med njimi zmanjšujejo neenakosti v zdravju. Spremljanje podatkov skozi več zaporednih publikacij pa omogoča zasledovanje napredka občine na posameznih kazalnikih. Zaradi metodologije priprave podatkov, letne publikacije prikazujejo večino podatkov za dve koledarski leti nazaj, nekateri podatki pa so prikazani kot večletno povprečje. Vsako leto izide približno 35 kazalnikov zdravja za vsako občino, ki se sicer po letih malo spreminjajo, glavne skupine kazalnikov pa ostajajo iste.

Občina Radovljica je povprečno razvita slovenska občina z indeksom razvitosti 1,09, ki znotraj regije občino uvršča na 11. mesto med 18imi gorenjskimi občinami. Občina odstopa od slovenskega povprečja z deležem prebivalcev, starih 80 ali več let, z nizkim deležem najmanj izobraženih prebivalcev ter z višjo stopnjo delovne aktivnosti. V opazovanem obdobju (2014- 2018) se je občasno že soočala z upadom prebivalstva. Delež prebivalcev, starih 80 ali več let, se povečuje. Delež oseb, starih od 25 do 64 let, z le osnovnošolsko izobrazbo se v občini znižuje, stopnja delovne aktivnosti pa povečuje.

 

Občina Radovljica se v 16 od 35 spremljanih kazalnikov, s katerimi smo v publikaciji Zdravje v občini 2020 ocenjevali zdravje prebivalcev slovenskih občin, statistično značilno razlikuje od povprečja preostale Slovenije.

 

Ugodnejše stanje v primerjavi s povprečjem preostale Slovenije ima občina v osmih kazalnikih, ki so:

 • osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) (Radovljica 11,2 %, Slovenija 14,4 %), več od povprečja UE (10,0 %) in manj od povprečja gorenjske regije (13,7 %), še upada;
 • stopnja delovne aktivnosti (Radovljica 68,0 %, Slovenija 64,4 %), ki je višja od povprečja UE (67,9 %) in enako kot v regiji (68,0 %, se povečuje;
 • delež prekomerno prehranjenih otrok (Radovljica 22,1 %, Slovenija 24,5 %), kar je manj od povprečja UE (22,3 %) in več od povprečja regije (21,6 %);
 • odzivnost v program Svit (Radovljica 67,9 %, Slovenija 64,6 %) kar je več od povprečja UE (67,1 %) in manj od povprečja regije (68,2 %) in se povečuje;
 • pregledanost v programu ZORA (Radovljica 74,2 %, Slovenija 71,7 %), kar je več od povprečja UE (70,9 %) in regije (70,8 %) in se povečuje;
 • bolniška odsotnost (Radovljica 15,8 dni, Slovenija 16,4 dni) %), kar je več od povprečja UE (15,1 %) in manj povprečja regije (16,1 %), a se povečuje;
 • astma pri otrocih in mladostnikih (Radovljica 0,4 na 1000 preb., Slovenija 1,0 na 1000 preb.), ki je nižja od povprečja UE (0,7) in nižja od regije (1,0) in se zmanjšuje;
 • umrljivost zaradi BSO (Radovljica 51 na 100.000 preb., Slovenija 77 na 100.000 preb.), ki je nižja od povprečja UE (71) in nižja od regije (65) in se znižuje.

 

Slabše stanje v primerjavi s povprečjem preostale Slovenije kaže občina za tri opazovane kazalnike in sicer:

 • poškodovani v transportnih nezgodah (Radovljica 1,9, Slovenija 1,4), medtem, ko je le-ta v UE enak, v gorenjski regiji pa nižji (1,7), se pa znižuje;
 • delež uporabnikov marihuane (15 do 64 let) (Radovljica 24,3 %, Slovenija 20,7 %), kar je več od povprečja za UE (21,3) in regije (21,8), občina sodi med najbolj obremenjene gorenjske občine, zaostaja le za Jesenicami in Preddvorom.
 • bolezni neposredno pripisljive alkoholu (15 in več let) (Radovljica 2,5 na 1000 preb., Slovenija 1,9 na 1000 preb.), kar pa je manj kot je povprečje  UE (2,7 na 1000 preb.) in enako povprečju regije (2,5 na 1000 preb.) in se povečuje.

 

Občina Radovljica statistično značilno odstopa od povprečja preostale Slovenije še v petih kazalnikih, vendar njihovega odstopanja ni možno enoznačno določiti, in sicer:

 • delež starejšega prebivalstva (nad 80 let) (Radovljica 6,5 %, Slovenija 5,3 %), kar je več kot v UE (6,4 %) in regiji (5,6 %), se pa še povečuje;
 • prejemniki zdravil za sladkorno bolezen (Radovljica 4,6 na 100 prebivalcev, Slovenija 5,2 na 100 prebivalcev), kar je enako kot UE (4,6) in manj kot v regiji (4,9 na 100 prebivalcev) in se znižujejo;
 • prejemniki zdravil za povišan krvni tlak (Radovljica 20,1 na 100 prebivalcev, Slovenija 23,0 na 100 prebivalcev), kar je najmanj kot v UE (20,3) in v regiji (21,6), se znižujejo;
 • novi primeri malignega melanoma (Radovljica 48 na 100.000, Slovenija 26), kar je več kot v UE (40 na 100.000 prebivalcev) in v regiji (33 na 100.000 prebivalcev);
 • prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj (Radovljica 13,6 na 100 prebivalcev, Slovenija 14,7 na 100 prebivalcev ), kar je manj kot v UE (13,8 na 100 prebivalcev) in več kot v gorenjski regiji (13,2 na 100 prebivalcev), se pa znižujejo.

 

Kazalniki, po katerih občina sicer ne odstopa od povprečja Slovenije, vendar kažejo v publikacijah od 2016 do 2020 značilen trend:

 • ugoden trend: prirast prebivalstva, telesni fitnes otrok, prometne nesreče z alkoholiziranimi povzročitelji, bolnišnična zdravljenja zaradi možganske kapi (35-84 let) , splošna umrljivost;
 • neugoden trend: bolnišnična zdravljenja zaradi srčne kapi (35-74 let), novi primeri raka, pomoč na domu.

 

Priložnosti za ukrepanje:

 • poškodovani v transportnih nezgodah
 • delež uporabnikov marihuane
 • bolezni neposredno pripisljive alkoholu
 • bolnišnična zdravljenja zaradi srčne kapi (35-74 let)
 • novi primeri raka
 • pomoč na domu

 

Pripravile: Alenka Hafner, Marjetka Hovnik Keršmanc in Darja Zupan