Z znanjem do boljšega zdravja

ZDRAVJE V OBČINI PREDDVOR S TRENDI IN IZZIVI. Publikacija 2020

Zdravje v občini predstavlja vir informacij o ključnih kazalnikih zdravja v slovenskem prostoru, ki ga letno od leta 2016 dalje pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) v sodelovanju z drugimi organizacijami. Informacije so predstavljene na ravni Slovenije, statističnih regij, upravnih enot in občin. Podatki so zbrani za vseh 212 občin na enak način, kar daje posamezni občini možnost primerjave z drugimi občinami, vendar ne z namenom tekmovanja, temveč zato, da vsaka občina prepozna izzive in svojo vlogo tudi na področju varovanja, ohranjanja in krepitve zdravja. Pomembno je zavedanje lokalne skupnosti, da lahko marsikaj naredi za to, da njeni prebivalci živijo bolj zdravo in se med njimi zmanjšujejo neenakosti v zdravju. Spremljanje podatkov skozi več zaporednih publikacij pa omogoča zasledovanje napredka občine na posameznih kazalnikih. Zaradi metodologije priprave podatkov, letne publikacije prikazujejo večino podatkov za dve koledarski leti nazaj, nekateri podatki pa so prikazani kot večletno povprečje. Vsako leto izide približno 35 kazalnikov zdravja za vsako občino, ki se sicer po letih malo spreminjajo, glavne skupine kazalnikov pa ostajajo iste.

Občina Preddvor sodi med povprečno razvite slovenske občine (z indeksom razvitosti 0,98), ki znotraj regije občino uvršča na 14. mesto med 18imi gorenjskimi občinami. Občina odstopa od slovenskega povprečja z višjim prirastom prebivalstva, z višjim deležem prebivalcev, starih 80 ali več let, z nizkim deležem najmanj izobraženih prebivalcev ter z višjo stopnjo delovne aktivnosti.

 

Občina Preddvor se v 14 od 35 spremljanih kazalnikov, s katerimi smo v publikaciji Zdravje v občini 2020 ocenjevali zdravje slovenskih občin, statistično značilno razlikuje od povprečja preostale Slovenije.

 

Ugodnejše stanje v primerjavi s povprečjem preostale Slovenije ima občina v petih kazalnikih, ki so:

 • prirast prebivalstva (Preddvor 18,9 ‰, Slovenija 6,8 ‰), ki je tudi višji kot v UE (6,3 ‰) in najvišji v gorenjski regiji (5,1 ‰) in se še povečuje;   
 • osnovno izobraženi odrasli (OŠ ali manj) (Preddvor 9,2 %, Slovenija 14,4 %), kar je manj kot v UE (13,7 %) in v gorenjski regiji (13,7 %)  in je to četrta gorenjska občina z najnižjim deležem najmanj izobraženih prebivalcev, ki se še znižuje;
 • stopnja delovne aktivnosti (Preddvor 70,2 %, Slovenija 64,4 %), ki je višja kot v UE (68,3 %) in v gorenjski regiji (68,0 %) ter se še povečuje;
 • delež prometnih nezgod z alkoholiziranimi povzročitelji (Preddvor 3,3 %, Slovenija 9,1 %), ki je nižji kot je v UE (6,3 %) in najnižji v gorenjski regiji (7,4 %);
 • bolniška odsotnost (Preddvor 14,9 dni, Slovenija 16,4 dni), ki je nižja kot v UE (15,5 dni) in v gorenjski regiji (16,1 dni), se pa povečuje.

 

Slabše stanje v primerjavi s povprečjem preostale Slovenije kaže občina za štiri opazovane kazalnike in sicer:

 • razširjenost rabe konoplje (Preddvor 26,2, Slovenija 20,7), ki je višja kot v UE (21,7 %) in druga najvišja v gorenjski regiji (21,8 %);
 • presejanost v programu ZORA (Preddvor 67,1 %, Slovenija 71,7 %), ki je tudi slabša kot v UE (68,9 %) in v gorenjski regiji (70,8 %), se pa še znižuje;
 • bolezni neposredno pripisljive alkoholu (15 in več let) (Preddvor 3,0 na 1000 preb., Slovenija 1,9 na 1000 preb.), ki so tudi bolj razširjene kot v UE (2,4 na 1000 preb.) in v gorenjski regiji (2,5 na 1000 preb.) in se celo povečujejo;
 • klopni meningoencefalitis (Preddvor 63,9 na 100.000 preb., Slovenija 9,2 na 100.000 preb.), ki je v Preddvoru tudi bolj razširjen kot je v UE (19,1 na 100.000 preb.) in je z njim druga najbolj obremenjena občina na Gorenjskem (19,4 na 100.000 preb.).

 

Občina odstopa od povprečja preostale Slovenije še v petih kazalnikih, vendar njihovega odstopanja ni možno enoznačno določiti, in sicer:

 • delež starejših prebivalcev (nad 80 let) (Preddvor 8,0 %, Slovenija 5,3 %) presega tudi povprečje UE (5,4 %) in gorenjske regije ter je občina z najvišjim deležem starejših prebivalcev na Gorenjskem (5,6 %), ki pa še raste;
 • prejemniki zdravil zaradi sladkorne bolezni (Preddvor 4,4 na 100 prebivalcev, Slovenija 5,2 na 100 prebivalcev), katerih število je nižje kot v UE (4,8 na 100 prebivalcev) in v gorenjski regiji (4,9 na 100 prebivalcev ), se pa povečuje;
 • prejemniki zdravil zaradi povišanega krvnega tlaka (Preddvor 19,2 na 100 prebivalcev, Slovenija 23,0 na 100 prebivalcev), katerih število je nižje kot v UE (21,6 na 100 prebivalcev) in je najnižje v gorenjski regiji (21,6 na 100 prebivalcev ), se pa znižuje;
 • prejemniki zdravil proti strjevanju krvi (Preddvor 10,0 na 100 prebivalcev, Slovenija 11,9 na 100 prebivalcev), katerih število je nižje kot v UE (11,4 na 100 prebivalcev) in drugo najnižje v gorenjski regiji (11,9 na 100 prebivalcev );
 • prejemniki zdravil zaradi duševnih motenj (Preddvor 11,3 na 100 prebivalcev, Slovenija 14,7 na 100 prebivalcev ), katerih število je manjše kot v UE (12,9 na 100 prebivalcev) in tretje najnižje v gorenjski regiji (13,2 na 100 prebivalcev).

 

Za sedem kazalnikov zaradi majhnega števila primerov v opazovani populaciji vrednost opazovanega pojava ni zanesljiva.

 

Kazalniki, po katerih občina sicer ne odstopa od povprečja Slovenije, vendar imajo v publikacijah od 2016 do 2020 statistično značilen trend:

 • ugoden trend: telesni fitnes otrok, prekomerna prehranjenost otrok, zlomi kolka pri starejših prebivalcih (65 let in več), splošna umrljivost, umrljivost zaradi bolezni srca in ožilja;
 • neugoden trend: bolnišnične obravnave zaradi srčne kapi (35-74 let), bolnišnične obravnave zaradi možganske kapi (35-84 let), novi primeri raka.

 

Priložnosti za ukrepanje:

 • razširjenost rabe konoplje
 • presejanost v programu ZORA
 • bolezni neposredno pripisljive alkoholu (15 in več let)
 • klopni meningoencefalitis
 • bolnišnične obravnave zaradi srčne kapi (35-74 let)
 • bolnišnične obravnave zaradi možganske kapi (35-84 let)
 • novi primeri raka

 

Pripravile: Alenka Hafner, Marjetka Hovnik Keršmanc in Darja Zupan