SLOVENSKA MREŽA ZDRAVIH MEST

Zdrava mesta

Zdrava mesta so dolgoročen mednarodni program, ki deluje že več kot tri desetletja in je zaživel leta 1988 pod okriljem Regionalnega urada Svetovne zdravstvene organizacije (v nadaljevanju SZO) za Evropo

Regionalni urad Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo  

 

Slovenska mreža zdravih mest:

 • v Sloveniji deluje od leta 1989
 • v mreži sodelujejo naslednja mesta/občine:  Brežice, Brda,  Celje, Črna, Dravograd, Hoče, Hrastnik, Ilirska Bistrica, Izola, Kočevje, Koper, Krško, Lenart, Lendava, Ljubljana, Lovrenc na Pohorju, Maribor, Metlika, Mežica, Mirna, Mislinja, Mokronog-Trebelno, Nova Gorica, Novo mesto, Ormož, Pesnica, Piran, Prevalje, Ptuj, Radeče, Radlje ob Dravi, Ravne, Ruše, Selnica ob Dravi, Sevnica, Slovenj Gradec, Slovenska Bistrica, Slovenske Konjice, Šempeter-Vrtojba, Šentjur, Šentrupert, Škofja Loka, Trebnje.
 • Aktualni seznam članic mreže Zdravih mest je dostopen na naslednji povezavi.
 • postani član
  1. pristopna izjava (vabilo, pismo o nameri)

 

Namen programa:

 • vsako mesto oziroma občina naj vodi zdravo javno politiko, kar se kaže v večji skrbi za zdravje, v izboljšanju zdravstvenega stanja prebivalcev, v varovanju mestnega okolja, predvsem pa v upoštevanju predlogov prebivalcev za boljše življenje v mestu.

 

Cilji programa:

 • nenehno spodbujanje zdravja in blagostanja vseh prebivalcev ter zmanjševanje neenakosti na področju zdravja,
 • delovanje na regionalni, nacionalni in globalni ravni,
 • izvajanje strateških prednostnih nalog SZO.

 

Ključna področja delovanja, prednostne naloge in načrtovane aktivnosti:

 1. Investicije/naložbe v ljudi
  • Skrb za ljudi skozi vsa starostna obdobja.
  • Zmanjševati geografske, teritorialne in socialne neenakosti.
  • Odpravljati vse oblike diskriminacije.
  • Boj proti sovraštvu, nezaupanju, ksenofobiji.
  • Omogočiti vsem dostop do pomembnih javnih dobrin in storitev.
  • Investirati v aktivnosti za zmanjševanje zdravstvenih neenakosti.
    
 2. Okolje/načrtovanje naselij, ki spodbujajo zdravje in omogočajo dobro počutje
  • Ustvarjanje okolij/naselij, ki podpirajo zdravje skozi vsa življenjska obdobja.
  • Zelene površine, dobra kvaliteta zraka, čiste reke in jezera, rekreacijske površine ipd.
  • Načrtovanje mest/naselij mora upoštevati klimatske spremembe, da se izogne prihodnjim naravnim katastrofam.
    
 3. Spodbujanje in vzpostavitev partnerstev za zdravje in boljšo kvaliteto življenja
  • Pomen vključevanja ljudi na vseh ravneh za odločanje o aktivnostih za izboljšavo zdravja.
  • Župani in lokalna politika so odgovorni za vzpostavitev partnerstev z lokalno skupnostjo,  za zagotavljanje pravičnosti, zdravja in blagostanja z vse prebivalce.
    
 4. Zagotavljanje materialnih dobrin za vse prebivalce
  • Uvajanje novih ekonomskih modelov – zelena ekonomija, srebrna ekonomija,…
  • Politika socialne varnosti.
  • Plačna enakost med moškimi in ženskami.
  • Ustvarjanje partnerstev med vlado, univerzami in industrijo.
  • Skrb za nenehne inovacije pri delu.
  • Skrb za trajnostni ekonomski razvoj.
    
 5. Promocija miru
  • Socialna pravičnost.
  • Mesta morajo biti mediatorji miru v konfliktnih situacijah.
  • Zdrava mesta morajo biti zagovorniki socialnih norm, boja proti korupciji, diskriminaciji in vseh oblik nasilja, sovraštva, sovražnega govora in nestrpnosti do migrantov.
  • Promovirati mirno družbo.
    
 6. Zaščita planeta
  • Aktivni pristop k zmanjševanju klimatskih sprememb.
  • Zavedati se moramo povezanosti med zdravjem ljudi in čistim okoljem.
  • Opuščanje industrije z velikim onesnaževanjem.
  • Povezovanje zdravih mest z ostalimi mrežami, ki imajo za cilj ohranjati zdravo okolje ter skrb za ohranitev zdravega planeta.

 

Kronološki prikaz razvoja mreže evropskih mest: 

 


Publikacije – Glasnik slovenske mreže zdravih mest:

ISSN 2820-4212

  

    št. 1; februar 2021                          št. 2; december 2021                      št. 3; avgust 2022

 

Ključni mednarodni dokumenti: