Z znanjem do boljšega zdravja

Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike

Vzgoja za zdravje je pomemben in nepogrešljiv del promocije zdravja in je definirana kot načrtovan proces za doseganje znanja, povezanega z zdravjem ali boleznijo. Pri tem je seveda potrebno upoštevati zakonitosti in dinamiko procesa učenja.

Vzgoja za zdravje ni samo širjenje informacij/informiranje, ampak je aktivni proces učenja ob upoštevanju lastnih izkušenj in socioekonomskih faktorjev. Namen vzgoje za zdravje je informirati in motivirati posameznika ali skupino k skrbi za svoje zdravje. Z različnimi programi pa omogočamo posamezniku pridobivanje znanja, oblikovanje stališč in vedenj za zdrav slog življenja.

Na NIJZ smo pripravili program Vzgoje za zdravje za otroke in mladostnike, ki se sestoji iz naslednjih ključnih sklopov:

  1. Vzgoja za zdravje za bodoče starše (Priprava na porod in starševstvo, nekdaj imenovana Šola za starše)

  2. Vzgoja za zdravje za predšolske otroke in njihove starše

  3. Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike (šolarje)

  4. Vsakodnevna skrb za ustno zdravje

  5. Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti


Izvajanje vzgoje za zdravje je opredeljeno v Navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni (Ul. Št. 19/1998).

Dejavnost spremljamo v okviru rednih zbirk podatkov (Zdravstveni statistični letopis na naslednji povezavi in preko obdobnih raziskav:

Poročilo o izvedbi vzgoje za zdravje v osnovnih šolah v šolskem letu 2015/16 v okviru preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni je dosegljivo na naslednji povezavi.

Poročilo o izvedbi vzgoje za zdravje v osnovnih šolah v šolskem letu 2016/17 v okviru preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni je dosegljivo na naslednji povezavi.

Poročilo o sodelovanju med osnovnimi šolami in zdravstvenimi domovi na področju vzgoje za zdravje v šolskem letu 2015/16 je dosegljivo na naslednji povezavi.

Poročilo o sodelovanju med vzgojnoizobraževalnimi zavodi z otroki s posebnimi potrebami in zdravstvenimi domovi na področju vzgoje za zdravje v šolskem letu 2019/20 je dosegljivo na naslednji povezavi.


Izvajanje vzgoje za zdravje za otroke in mladostnike

Namen: Vsi otroci in mladostniki v Sloveniji imajo pravico do zdravstvenih storitev na primarni ravni zdravstvenega varstva. Del teh storitev so tudi redni sistematični preventivni pregledi in vzgoja za zdravje. Vzgoja za zdravje se izvaja tako v zdravstvenih domovih, kot tudi v vrtcih, osnovnih in srednjih šolah ter v lokalnih skupnostih. Izvajalci vzgoje za zdravje izvajajo dejavnosti za otroke, mladostnike, starše in strokovne delavce v vrtcih in šolah. Pravice opredeljuje Pravilnik o izvajanju preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Ciljna populacija: izvajalci vzgoje za zdravje, ki izvajajo dejavnosti v sodelovanju z vrtci in šolami

Gradivo: promocijska zloženka Vzgoja za zdravje