Z znanjem do boljšega zdravja

Vrhnika - pretekle objave

Na tem mestu so zbrane vse pretekle objave povezane s požarom na Vrhniki, ki jih je objavil NIJZ.

14. junij 2017

Nacionalni inštitut za javno zdravje, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ter Agencija RS za okolje so pripravili poročila o rezultatih analiz vzorcev, ki so bili odvzeti v zadnjih dneh. V nadaljevanju prilagamo poročila vseh treh institucij.

Z včerajšnjim dnem so na Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa UKC začeli izvajati usmerjene zdravstvene preglede gasilcev, ki so sodelovali v intervenciji. Napotuje jih občina Vrhnika, plačnik pregledov pa je podjetje Kemis d.o.o.. Po zaključenih pregledih bo prof. dr. Metoda Dodič Fikfak pripravila in predstavila poročilo o ugotovitvah.

Od začetka delovanja je informacijsko pisarno v prostorih občine Vrhnika obiskalo več kot 50  občanov, odgovorjeno je bilo na okrog 250 elektronskih sporočil, preko posebne telefonske številke pa je bilo podanih več kot 300 odgovorov. Prebivalcem sta od prejšnjega tedna na voljo tudi mobilni ekipi, ki ju sestavljajo strokovnjaki za varovanje zdravja, varno hrano ter analize tal. Do danes sta ekipi na podlagi prejetega seznama NIJZ obiskali 40 naslovov prebivalcev (ob nekaterih obiskih so bili prisotni tudi okoliški prebivalci) ter dodatno vse šole in vrtce na območju občine Vrhnika. Ob tem želimo ponovno poudariti, da ima mobilna ekipa svetovalno vlogo in ne sprejema naročil ali izvaja odvzema vzorcev iz okolja. 

Poročilo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ)

Glede dolgotrajne izpostavljenosti škodljivim snovem po požaru, smo na NIJZ na novo prejeli Poročila o kemijskem preskušanju 4 sestavljenih vzorcev zelenjave s področij Rovte, Zaplana, Velika Ligojna, Sinja gorica. Vzorci so bili analizirani na sledeče parametre: organoklorni pesticidi, celotni cianid, dioksini in furani, dioksinom podobni PCB, dioksinom nepodobni PCB, kovine (As, Cd, Ni, Pb in Hg) in poliaromatski ogljikovodiki. Rezultati analiz so med prilogami spodaj.

Ker je daljša izpostavljenost dioksinom in furanom lahko povezana s škodljivimi učinki na zdravje ljudi, mora biti njihova prisotnost v okolju spremljana. Vnos dioksinov in furanov v človeško telo je največji preko hrane, zato so za določene kategorije živil že postavljene mejne vrednosti, ki jih določa Uredba EU št. 1881/2006. Na osnovi prejetih rezultatov ocenjujemo, da so imenovani vzorci zelenjave skladni z zakonodajo oziroma varni za uživanje.

Celostno sliko morebitnih vplivov na zdravje po požaru na Vrhniki bomo predstavili po pridobitvi vseh rezultatov analiz in izdelani oceni tveganja. V tem času glede preiskovanih snovi ne obstaja akutno tveganje za zdravje ljudi. Točke, na katerih NIJZ spremlja vsebnosti onesnaževal v različnih segmentih okolja, so na zemljevidu (v prilogi) označene z rumeno barvo.

Poročilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR)

UVHVVR je prejela manjkajoče rezultate analiz enega vzorca mleka, treh vzorcev cvetnega prahu in enega vzorca zelišč. Rezultati analiz na dioksine in furane, dioksinom podobne PCB in dioksinom nepodobne PCB so pokazali,  da so vsi vzorci varni.

Iz rezultatov cvetnega prahu izhaja, da v nobenem vzorcu niso bili potrjeni skupni dioksini in furani. Ugotovljena je bila prisotnost dioksinom nepodobnih PCB-jev, katerih koncentracija se je z oddaljenostjo od mesta nesreče zniževala. Glede na to, da za cvetni prah ni predpisanih mejnih  vrednosti, so bili vzorci ocenjeni  po najstrožji obstoječi živilski zakonodaji - zakonodaji za otroško hrano.  V vzorcu, ki je bil vzorčen znotraj 1,6 km pasu, je bila  izmerjena najvišja vsebnost, ki je dosegla polovico mejne vrednosti.  Najvišja vsebnost dioksinom podobnih PCB-jev je bila prav tako izmerjena v vzorcu, ki je bil vzorčen znotraj 1,6 km pasu in je nižja od predpisane akcijske meje za sveže sadje in zelenjavo.

Vsi rezultati mleka so skladni s predpisanimi mejnimi vrednostmi. Primerjava rezultatov vzorcev mleka vzorčenih na kmetijah ležečih v oddaljenosti v krogu 1,6 km od neskladnega vzorca trave in znotraj kroga 730 m od neskladnega vzorca kaže, da so bile izmerjene koncentracije skupnih dioksinov in furanov, dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB nižje v vzorcu, ki je bil vzorčen na kmetiji ležeči bližje nesreči.

Rezultat analize vzorca zelišč vzorčenega znotraj prvotnega 1,6 km kroga kažejo, da skupni dioksini in furani niso bili zaznani, ugotovljena pa je bila prisotnost dioksinom podobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB. Vsebnost dioksinom podobnih PCB-jev  je bila bistveno nižja od predpisane akcijske meje za sveže sadje in zelenjavo, vsebnost dioksinom nepodobnih PCB-jev pa je bila pod mejno vrednostjo določene za živilo, namenjeno najbolj rizični populaciji - mejni vrednosti za otroško hrano.

UVHVVR bo na podlagi neskladnega vzorca trave izvedla kontrolno vzorčenje. V primeru ugotovljene skladnosti – da v vzorcu ne bodo ugotovljene presežene mejne vrednosti za dioksine, dioksinom podobne PCB in dioksinom nepodobne PCB, bo lahko ukinila ukrep prepovedi. Vzorčenje bo izvedeno takoj, ko bo možno pridobiti reprezentativen vzorec druge košnje trave.

Poročilo Agencije RS za okolje (ARSO)

Vzorčenje tal je potekalo v treh nizih. Analizni rezultati o vsebnosti onesnaževal v tleh iz prvega niza vzorčenj so dosegljivi na naslednji povezavi.  Od 24. 5. smo izvedli še drugi in tretji niz vzorčenj tal. Drugi niz vzorčenja tal smo izvedli 25. 5. po močnem deževju na štirih lokacijah, od tega je bila ena lokacija določena kot monitoring točka, in sicer na otroškem igrišču vrtca Vrhnika – enota Želvica. Ena lokacija je bila določena na območju izliva nevarnih snovi iz Kemisa v potok Tojnica, dve lokaciji pa sta bili določeni na vrtovih, kjer je bil možen vpliv požara na onesnaženost tal.

Z namenom preveritve onesnaženosti tal na lokacijah, kjer se je vzorčila krma, smo tretji niz vzorčenja tal izvedli 30. 5.. Odvzeli smo vzorce tal na petih lokacijah, od tega na štirih travnikih oziroma pašnikih in na eni njivi.

Dne 14. 6. smo prejeli še zadnje analizne rezultate za vsebnost onesnaževal. Rezultati analiz vsebnosti onesnaževal v vzorcih tal so pokazali, da so bile pod mejo določanja uporabljene analizne metode sledeča onesnaževala: celotni cianid, HCH spojine, drini, benzen, Heptaklorepoksid, Klordan in Heptaklor. Mejne zakonodajne vrednosti niso presegle vsebnosti za: živo srebro, cink, baker, svinec, PCB (vsota), benzen, etilbenzen, drini in HCH spojine.

Podlaga za določitev in ovrednotenje onesnaženosti tal je Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. list RS, št. 68/96, v nadaljevanju Uredba), kjer so opredeljene mejne, opozorilne in kritične vrednosti za posamezna onesnaževala. Mejna imisijska vrednost, glede na Uredbo pomeni, da so učinki ali vplivi na zdravje človeka ali okolje še sprejemljivi; pri opozorilni imisijski vrednosti obstaja pri določenih vrstah rabe tal verjetnost škodljivih učinkov ali vplivov na zdravje človeka ali okolje; kritična imisijska vrednost pa predstavlja vrednost pri kateri zaradi škodljivih učinkov ali vplivov na človeka in okolje onesnažena tla niso primerna za pridelavo rastlin, namenjenih prehrani ljudi ali živali ter za zadrževanje ali filtriranje vode.

Na podlagi Uredbe so bile presežene zakonodajne vsebnosti onesnaževal (preglednica) iz drugega in tretjega niza vzorčenj na treh lokacijah. Na travniku na območju Strmca je bila presežena mejna vrednost za kadmij, na njivi na območju Sveč hriba pa sta bili preseženi mejni vrednosti za krom in kobalt.

Pričakovano je bila najbolj onesnažena lokacija na območju izliva nevarnih snovi iz Kemisa v potok, saj so se tla lahko onesnažila preko neposrednega izliva nevarnih snovi v tla in preko zraka. Močno je bila presežena kritična vrednost za mineralna olja in opozorilna vrednost za nikelj v zgornjem sloju tal (0-5 cm), v spodnjem sloju od 5-20 cm pa opozorilna za mineralna olja in mejna vrednost za nikelj. Vsebnosti za policiklične aromatske ogljikovodike, ksilen in toluen so presegle mejne vrednosti v obeh slojih. Poleg tega je bila v zgornjem sloju presežena mejna vrednost za krom in molibden. V vzorcih tal so bile tudi določene povišane vsebnosti stirena, ki z globino padajo. V Uredbi za vsebnost stirena v tleh niso določene mejne, opozorilne in kritične imisijske vrednosti. V sloju tal od 20-30 cm nobeno onesnaževalo ni preseglo mejne vrednosti, kar pričakovano nakazuje, da sta vrhnja sloja tal, onesnažena zaradi neposrednega izliva nevarnih snovi na tla.

V Uredbi niso navedene zakonodajne vrednosti za dioksine in furane, zato smo jih primerjali z avstrijsko zakonodajo. Vsebnosti dioksinov in furanov iz vseh treh nizov vzorčenj tal so bile v vseh vzorcih pod najnižjo referenčno vrednostjo, ki je navedena v avstrijskem predpisu.

Glede na to, da so bile presežene zakonodajne vsebnosti onesnaževal primerljive med vzorci, ki so bili odvzeti na globini 0-5 cm in globini 5-20 cm rezultati nakazujejo, da so presežene zakonodajne vsebnosti onesnaževal v tleh posledica dejavnosti, ki so se zgodile pred požarom. Izjema je lokacija na območju izliva nevarnih snovi iz Kemisa v Tojnico, kjer vsebnosti preseženih zakonodajnih vrednosti onesnaževal z globino padajo (razen v primeru toluena), kar nakazuje, da so presežene vsebnosti onesnaževal posledica izliva nevarnih snovi na tla.

Priloge:

 


9. junij 2017

PRIPRAVA OCENE DOLGOTRAJNEGA VPLIVA NA ZDRAVJE LJUDI

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje poleg priporočil prebivalcem za ravnanje v času po požaru, pripravljamo tudi oceno morebitnega dolgotrajnega vpliva na zdravje ljudi zaradi požara v podjetju Kemis d.o.o. pri Vrhniki. Zaradi teh analiz se priporočila prebivalcem ne spreminjajo.

Dolgoročnih posledic za zdravje ljudi ne pričakujemo, želimo pa jih ovrednotiti in z gotovostjo izključiti.   
Pri določanju vzorčnih mest smo sledili podatkom že znanih rezultatov analiz, simulaciji širjenja dima po požaru in sporočilom prebivalcev o opaženih negativnih vplivih na zdravje ali okolje. Predstavljena vzorčna mesta so na lokacijah vrtcev, šol in zasebnih vrtov.  

V obdobju od 31. maja do danes, 9. junija 2017, je bilo na 34 vzorčnih mestih skupaj odvzetih 50 vzorcev (27 vzorcev zemljin, 12 vzorcev vrtnin, 5 vzorcev pitne vode iz kapnice, 4 vzorci mivke iz otroških igrišč, 1 vzorec rastlinja in 1 vzorec kokošjih jajc). Vzorčenje in laboratorijske analize izvajajo strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano.


7. junij 2017

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela rezultate analiz 5 vzorcev krme, ki so bili dodatno odvzeti v okolici mesta nesreče kot tudi v smeri potovanja onesnaženega oblaka. Vsi vzorci so bili ocenjeni kot skladni in varni. Na podlagi novih dejstev se je zmanjšal krog s prepovedjo oziroma omejitvami iz 1,6 km na 730 m (zoženo območje).

Na podlagi novo pridobljenih rezultatov analiz se spreminjajo tudi navodila Nacionalnega inštituta za javno zdravje za prebivalce znotraj zoženega območja. Za prebivalce izven zoženega območja pa ne veljajo več previdnostna priporočila, temveč le še splošna higienska priporočila – še naprej je odsvetovana le uporaba kapnice.

Jutri, v četrtek, 8. junija, ob 9. uri prične z delom prva mobilna ekipa, ki bo obiskala prebivalce, ki so se evidentirali kot zainteresirani in jim bo posredovala ustrezna pojasnila. Ekipa je sestavljena na enak način kot informacijska pisarna: iz strokovnjaka za varovanje zdravja in strokovnjaka za varno hrano, logistično pa jim bodo pomagali pripadniki iz CZ Vrhnika.

Poročilo Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) o zadnjih rezultatih analiz in obvestilo nosilcem dejavnosti

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela rezultate analiz 5 vzorcev krme, ki so bili dodatno odvzeti v okolici mesta nesreče kot tudi v smeri potovanja onesnaženega oblaka. Vsi vzorci so bili ocenjeni kot skladni in varni. Na podlagi novih dejstev se je zmanjšal krog s prepovedjo oziroma omejitvami iz 1,6 km na 730 m (zoženo območje).

Vsem lastnikom kmetijskih gospodarstev, ki so se nahajali v razširjenem območju (1,6 km od neskladnega vzorca) so bile izdane inšpekcijske odločbe, ki so obsegale naslednja ukrepa:

  • prepoved paše na onesnaženem območju do preklica;
  • prepoved uporabe krme, pridobljene po 15.05.2017, za namen krmljenja živali za pridobivanje hrane ter dajanje krme na trg.

Glede na nova dejstva je prišlo do zožitve območja prepovedi (zožen krog 730 m – slika spodaj). Lastnikom zemljišč izven zoženega kroga bodo izdane odločbe o ukinitvi ukrepa prepovedi, medtem ko lastnikom zemljišč v zoženem krogu že izdane odločbe ostajajo v veljavi, kakor tudi navedene prepovedi.

Obvestilo za kmetijska gospodarstva:

Kmetijska gospodarstva, ki so jim bile izdane inšpekcijske odločbe v zvezi z omejitvami in sedaj ne spadajo na zoženo območje, bodo prejela odločbe o ukinitvi omejitev. Za kmetijska gospodarstva, ki so v območju prepovedi (zožen krog 730m), pa inšpekcijske odločbe z omejitvami ostajajo v veljavi.

Na območju prepovedi veljajo ukrepi do takrat, ko bodo analize vzorcev krme potrdile skladnost s predpisi.

Na travniških površinah znotraj zoženega kroga 730 m je prepovedana paša. Za krmljenje je prepovedano uporabljati tudi krmo (seno in silažo), ki je bila iz teh površin pospravljena v obdobju od požara dalje  (prva košnja). To krmo bodo morali imetniki odstraniti kot odpadek v skladu z okoljsko zakonodajo ali pa sami dokazati, da ne vsebuje dioksinov.

Po pridobitvi kategorizacije odpadka (krme kontaminirane z dioksini) bo znan tudi način njegove odstranitve. O tem bodo kmetovalci seznanjeni.

Preden bodo kmetje pričeli uporabljati travo druge košnje (paša, siliranje, sušenje) bo UVHVVR odvzela dodatne vzorce  na ožjem območju okrog vira kontaminacije. V kolikor bodo rezultati analiz ustrezni, potem bodo kmetje drugo košnjo lahko uporabili za pripravo krme in pašo brez omejitev.

Mesta vzorčenja so razvidna iz spodnjega zemljevida