Projekti

Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva

Projekt »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« naslavlja in med seboj povezuje različna področja delovanja. S pomočjo številnih intervencij si prizadeva za obvladovanje širjenja bolezni COVID-19; blaženje posledic epidemije virusa SARS-CoV-2 na duševno zdravje prebivalstva; izboljšanje delovanja zdravstvenega sistema v času kriznih razmer in ažurnosti zbranih podatkov; promocijo zdravega življenjskega sloga ter preprečevanje elementov krhkosti; krepitev znanja in usposobljenosti strokovnjakov na zdravstvenem in socialnem področju, aktivistov nevladnih organizacij kot tudi ostalih oskrbovalcev.

 

Epidemija virusne bolezni COVID-19, katere razvoj in potek še ni docela pojasnjen, je izrazito vplivala na vse sfere človekovega življenja in je posegla tako v javno zdravje kot tudi gospodarstvo države. V ljudeh se je sprožil občutek nemoči ter strahu pred neznanim, okužbo in negotovo prihodnostjo. Razmere dodatno povečujejo tveganje za razvoj anksioznih in razpoloženjskih motenj, škodljivega pitja alkohola, zlorabe psihoaktivnih substanc ter stigmatizacijo ljudi z duševnimi motnjami. Za čim bolj uspešno zajezitev širjenja virusa SARS-CoV-2 se implementirajo številni ukrepi, ki nadvse spreminjajo vsakodnevne navade družbe in imajo za posledico med drugim tudi omejeno delovanje zdravstvenega sistema. Ta se v zadnjem času srečuje s številnimi izzivi, zdravstvene obravnave pa so omejene le na nujna stanja in obolele z virusom. Na ta račun se slabša zdravstveno stanje prebivalstva, še posebej pa ranljivih skupin.

Cilji projekta:

 • Krepitev kapacitet epidemiološke službe (mobilni timi, kadri za podporo izvajanju epidemiološke službe in njihovo usposabljanje, prostorske in delovne kapacitete, informacijsko tehnološka podpora analiz);
 • Ozaveščanje prebivalstva o načinu preprečevanja COVID-19 / širjenja okužb (promocija zaščitnega vedenja: prebivalci / zdravstveni delavci, uporaba razkužil) in hkrati promocija cepljenja proti gripi s poudarkom na ranljivih skupinah;
 • Podpora posameznikom v karanteni in izolaciji ter njihovim svojcem s poudarkom na duševnem zdravju;
 • Sistem zdravstvenega varstva in podatki (čakalne dobe in COVID-19, eSmrt, spremljanje zunajbolnišničnih obravnav);
 • Preventiva krhkosti in socialne izključenosti starejših in kronično bolnih kot posledica samoizolacije;
 • Razvoj znanja in kompetenc za različne skupine (predavanja za zdravnike in ostale zdravstvene delavce, platforma COVID-19 e-učenja).

 

Organizacijska struktura projekta:

 • Delovni paket 1 (DP1): Koordinacija
 • Delovni paket 2 (DP2): Evalvacija
 • Delovni paket 3 (DP3): Diseminacija
 • Delovni paket 4 (DP4): Epidemiologija
 • Delovni paket 5 (DP5): Infrastruktura epidemiologije
 • Delovni paket 6 (DP6): Ozaveščanje posameznikov
 • Delovni paket 7 (DP7): Duševno zdravje
  • Protokol organizacije duševnega zdravja v času epidemije v Sloveniji;
  • Nadgradnja programa za duševno zdravje »To sem jaz« na področju spletne prakse in pomoči mladim v kriznih razmerah;
  • Povezano delovanje proti diskriminaciji v času zdravstvene in ekonomske krize;
  • Psihološka prva pomoč v času kriznih razmer.
 • Delovni paket 8 (DP8): Sistem zdravstvenega varstva in podatki
  • Vpliv COVID-19 na zagotavljanje dostopnosti do pravočasnega zdravstvenega varstva;
  • Digitalizacija procesa poročanja o vzrokih smrti (eSmrti);
  • Spremljanje zunaj bolnišničnih obravnav (eSZBO).
 • Delovni paket 9 (DP9): Razvoj znanja in kompetenc za različne skupine.  

 

Nameravana investicija je skladna z naslednjimi strategijami in politikami:

 • Strategija razvoja Slovenije 2030;
 • Resolucijo o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo zdravja«;
 • Resolucijo o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018–2028 (ReNPDZ18-28);
 • Operativni program za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Predmetna investicija je usklajena z Operativnim programom za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 v okviru 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine" preko prednostne naložbe 9.1 "Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti", specifičnega cilja 3:  "Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju,"  s spremembo OP EKP 2014-2020.

 

 

Vodja projekta:

doc. dr. Branko Gabrovec

 

Trajanje projekta:

1. 9. 2020–31. 08. 2023

 

Datoteke: