Z znanjem do boljšega zdravja

Ugotovitve in zaključki strokovnega srečanja »Javnozdravstveni izzivi v ginekologiji«, 19.9.2019 v Mariboru

09. 10. 2019
Srečanja se je udeležilo 45 udeležencev iz podravske, pomurske in koroške regije, od tega 17 zdravnikov in 14 med. sester. Razumljivost vsebin je bila ocenjena s skupno oceno 4.88, uporabnost informacij pa s 4.89. Kot posebej koristne za delo so izvajalci izpostavili vsebine s področja cepljenja.

V evalvacijskih vprašalnikih so udeleženci izpostavili željo po:

 • Več tematik o nasilju v družini (kako se odraža na celotno zdravje posameznih druž. članov ter vpliv na javne finance..)
 • Enotni doktrini pri delu ginekoloških timov po celi Sloveniji - potrebi po smernicah za delo
 • Več o programu ZORA
 • Podrobnejši predstavitvi projekta PODN ter cepljenja nosečnic
 • Številčnejši udeležbi zdravstvenih delavcev na tovrstnih srečanjih
 • Prisotnosti predstavnikov ZZZS na tovrstnih srečanjih.

Zaključki in predlogi udeležencev srečanja:

 • Nosečnica ima po Pravilniku za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni pravico do enega obiska, ki se izvede v 3. trijadi nosečnosti. Zato je s strani ginekoloških ambulant potrebno obvestiti patronažno službo pravočasno, najpozneje pa do zaključenega 32. tedna nosečnosti. Prav tako mora obveščanje o porodih in rojstvih s strani bolnišnic potekati na način, ki omogoča obisk otročnice in novorojenčka v 24-ih urah po odpustu iz porodnišnice.
 • Na NIJZ bomo pripravili seznam kontaktov patronažnega varstva s pripadajočimi terenskimi območji in ga posredovali izvajalcem. V prehodnem obdobju pa se obvestila pošljejo v patronažno varstvo Zdravstvenega doma na območju katerega deluje ambulanta izvajalca (velja tudi za koncesionarje).
 • Ginekologi, ki delajo na področjih s številčno romsko populacijo bi si želeli prilagoditev programa obravnave Priprava na porod in zgodnje starševstvo za to populacijo, kar bo tudi pripravljeno v prihodnje. Za vse ZD, ki sodelujejo v projektu Nadgradnja in MoST so bila predvidena dodatna sredstva za delo z ranljivimi skupinami, kamor sodijo tudi Romi. Vsekakor je naloga vodij ginekoloških timov, ki sodelujejo v integrirani strokovni skupini za preventivo Zdravstvenega doma, da na to opozorijo v skupini. Prek lokalne skupine za krepitev zdravja (ki jo koordinira CKZ), kjer bi naj bili vključeni tudi predstavniki romske populacije, pa bi se nato redno obveščala ciljna populacija nosečnic.  
 • Pobuda s strani izvajalcev, da se Centri za krepitev zdravja ustanovijo v celi Sloveniji, saj s tem zmanjšujemo neenakost v zdravju prebivalstva, vendar še ni znano kdaj bodo za to zagotovljena finančna sredstva.
 • Čeprav so centri DORA sedaj v vseh slovenskih regijah, izvajanje programa DORA ne deluje brezhibno. Ponekod so prisotni organizacijski oz. kadrovski problemi.
 • Izvajanje ankete AUDIT-C za prepoznavanje tveganih pivcev alkohola in izpolnjevanje podobnih vprašalnikov za prepoznavanje nasilja, po mnenju udeležencev lahko predstavlja problem pri delu v ambulanti, saj je razpoložljivega časa relativno malo. Tovrstno delo je zamudno ter zahtevno (zahteva dodatne kompetence kadra pri komunikaciji)
 • Poudarjena je smiselnost dopolnitve tima z »referenčno« sestro v ginekološki ambulanti, po zgledu družinskih zdravnikov
 • Cepljenje nosečnic lahko izvajajo tudi izbrani ginekologi ob družinskih zdravnikih in ambulantah OE NIJZ. Nekateri izvajalci to že počnejo. Obstaja poseben šifrant:

K1045 – pregled pred cepljenjem v dispanzerju za žene

K1046 – cepljenje v dispanzerju za žene.

 • Izvajalci so poudarili tudi problem razpoložljivega časa v ambulanti. Nekateri so opozorili, da jim s strani ZZZS niso krite dodatne laboratorijske preiskave, vendar le-te pri cepljenju niso potrebne in predvidene.

Vsi udeleženci so prejeli gradiva iz projekta SOPA, vizitke Spletno mesto o nosečnosti in zdravju otrok www.zdaj.net s strokovnimi nasveti in kontakti ter potrdilo o udeležbi.

Na srečanju se je predstavila tudi Svetovalnica za žrtve nasilja in zlorab Maribor, svoje delo, poslanstvo in spletno stran.

Prav tako so udeležencem na voljo PowerPoint prezentacije predavateljev, ki se nahajajo pri organizatorju.

 

Zapisnik pripravila:

Olivera Stanojević Jerković