Z znanjem do boljšega zdravja

Ugotavljanje vzrokov za hospitalizacije pacientov zaradi sladkorne bolezni – V3-1909

Cilj raziskave je pridobiti natančne podatke o številu hospitaliziranih. Pristop, ki ga imamo sedaj na voljo, ne daje dejanske slike, saj je kodiranje vzrokov hospitalizacije pogosto pod vplivom glavne diagnoze oziroma več diagnoz bolezni, ki jih imajo hospitalizirani bolniki. Podobno je tudi pri zapletih. Za potrebe ekonomskega vrednotenja bolezni je zelo pomembno, da imamo natančne podatke, zato je cilj te raziskave pridobiti točne podatke o hospitaliziranih bolnikih s sladkorno boleznijo.

     

Trajanje projekta: 1. 11. 2019‒31. 10. 2021

Projekt financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za zdravje.

Ciljno raziskovalni projekt vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje, kot partner v projektu pa sodeluje UKC Ljubljana.

Vodja projekta je doc. dr. Tit Albreht.

Člani projektne skupine – Povezava SICRIS:

Povezava na SICRIS podatke za projektno skupino, dostopno na naslednji povezavi.

Opis projekta:

Čim bolj natančni podatki o hospitalizacijah pacientov zaradi sladkorne bolezni oziroma zaradi komplikacij sladkorne bolezni je izjemnega pomena za dobro načrtovanje ukrepov in za zagotavljanje ustreznih zmogljivosti. Ti podatki so nujno potrebni tudi za oceno uspešnosti ukrepanja, dolgoročno pa tudi za preverjanje trendov.

Metode dela in potek

Pri osebah, ki prejmejo v tekočem letu vsaj 1 RP (varianta: ki so v zadnjih treh letih pred opazovanim letom prejele vsaj 1RP) iz skupine antihiperglikemikov A10, bomo analizirali:

 1. Najpogostejše vzroke za hospitalizacije in njihovo trajanje (če bodo viri dopuščali),
 2. Hospitalizacije, ki bi se jim bilo možno izogniti (“avoidable hospitalisations”),
 3. Hospitalizacije zaradi/v povezavi s kroničnimi zapleti sladkorne bolezni (aterosklerotične žilne bolezni, prizadetost ledvic, spodnjih udov, vida),
 4. Hospitalizacije zaradi rakavih obolenj.

Kadar bo le mogoče, bomo uporabili standardne mednarodno primerljive definicije. V primeru amputacij spodnjih udov bomo izvedli tudi verifikacijo pravilnosti kodiranja ter pripravili vprašalnik, s pomočjo katerega bomo na podlagi vpogleda v odpustno pismo analizirali ključne vzroke za amputacijo. Analiza bo potekala anonimizirana tako glede bolnika kot zdravnika, med analizirane podatke pa bomo vključili spol, starost, regijo bivališča in regijo zdravstvenega izvajalca, kjer je bil bolnik hospitaliziran.

Cilji projekta:

 1. Preveriti vzroke hospitalizacij  bolnikov s sladkorno boleznijo,
 2. Zagotoviti ustrezno kodiranje  vzrokov za hospitalizacijo bolnikov s sladkorno bolezen
 3. Vzpostavitev  kazalnika kakovosti zdravstvene obravnave bolnikov s sladkorno boleznijo.

Faze projekta in njihova realizacija:

Raziskovalni projekt je razdeljen v tri sklope oziroma delovne pakete (DP).

DP 1: V okviru prvega sklopa bo potekalo proučevanje vzrokov hospitalizacij oseb, ki imajo sladkorno bolezen. Predvidene so naslednje aktivnosti

 1. Proučevanje najpogostejše vzrokov za hospitalizacije sladkornih bolnikov in njihovo trajanje- po starosti in spolu;
 2. Proučevanje       hospitalizacij, ki bi se jim bilo možno izogniti (“avoidable hospitalisations”)- po starosti in spolu;
 3. Proučevanje  hospitalizacije zaradi oziroma v povezavi s kroničnimi zapleti sladkorne bolezni (aterosklerotične žilne bolezni, prizadetost ledvic, spodnjih udov, vida);
 4. Proučevanje hospitalizacij zaradi rakavih obolenj- po vrstah raka, starosti in spolu;
 5. Izdelava navodila za kodiranje vzrokov hospitalizacije oseb s sladkorno boleznijo.

Za potrebe  raziskovalnega dela v okviru štirih nalog prvega sklopa bo pripravljena posebna baza bolnikov, ki so v letu 2018 prejeli vsaj 1 RP iz skupine antihiperglikemikov A10. analizirali bomo:

 1. najpogostejše vzroke za hospitalizacije in njihovo trajanje,
 2. hospitalizacije, ki bi se jim bilo možno izogniti (“avoidable hospitalisations”),
 3. hospitalizacije  zaradi/v  povezavi  s  kroničnimi  zapleti  sladkorne  bolezni (aterosklerotične žilne bolezni, prizadetost ledvic, spodnjih udov, vida),
 4. hospitalizacije zaradi rakavih obolenj.

DP 2: V okviru drugega sklopa bo potekalo proučevanje amputacij spodnjih ektremitet in sicer:

 1. Proučevanje indikacij za amputacije spodnjih udov in
 2. Izdelava navodila za kodiranje amputacij spodnjih udov.

V primeru amputacij spodnjih udov bomo izvedli tudi verifikacijo pravilnosti kodiranja ter pripravili vprašalnik, s pomočjo katerega bomo na podlagi vpogleda v odpustno pismo analizirali ključne vzroke za amputacijo. Analiza bo potekala anonimizirana tako glede bolnika kot zdravnika, med analizirane podatke pa bomo vključili spol, starost, regijo bivališča in regijo zdravstvenega izvajalca, kjer je bil bolnik hospitaliziran. Ključni sodelavci pri raziskavi bodo nosilci zdravstvene dejavnosti v posamezni bolnišnici. Preko sodelovanja z njimi bomo pridobili podatke o opravljenih amputacijah in o vzrokih, ki so pripeljali do amputacije spodnjih ekstremitet. Posebno pozornost bo namenjena delitvi stopenj amputacije po resnosti amputacije‐ tako imenovane male in velike amputacije.1

DP3: Diseminacija

DP3 ima velik pomen za nadaljnje delo in razvoj. Glede na to, da je mogoče pričakovati nedoslednosti pri  beleženju  vzrokov hospitalizacij in tudi vzrokov za amuptacije, bo v okviru DP 3  izvedena  diseminacija in sicer na dva načina in za različne skupina:

 1. Splošna diseminacija in
 2. Strokovno usmerjena diseminacija.

Splošna disemnacija bo namenjena širši javnosti‐ še posebej posameznim deležnikom, kot so nosilci odločitev v okviru sistema zdravstvenega varstva  ter nevladnim organizacijam. Njen namen bo informiranje in  spodbuda za uporabo  rezultatov projekta pri nadaljnjem delu in odločitvah v okviru upravljanja sistema zdravstvenega varstva.

Strokovna diseminacija bo namenjena zgolj strokovni javnosti‐ s posebnim poudarkom na tistih skupinah strokovnjak, ki so vključeni v zdravstveno  obravnavo sladkornih bolnikov. Njim bodo predstavljen tudi   usmeritve glede kodiranja vzrokov hospitalizacije  oseb s sladkorno boleznijo ter vzrokov za amputacijo  (veliko ali malo) na ekstremitah spodnjih udov.

Pričakovani rezultati

Rezultati bodo predstavljeni opisno samo za te osebe, primerjalno glede na ostalo populacijo, razlike po spolu, starosti, regijah bivališča in po drugih pomembnih socio‐ekonomskih determinantah, ki bodo na voljo v razpoložljivih bazah podatkov, ter trende.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta: