Sporočila za javnost

Teden kemijske varnosti 2015

26. 05. 2015
Zadnji teden v maju tradicionalno obeležujemo teden kemijske varnosti (29. maja pa Dan kemijske varnosti).

Namen obeležitve je ozaveščanje javnosti o ustreznem ravnanju s kemikalijami doma, na delovnem mestu, v šolah in drugih okoljih. Kemikalije so namreč v življenju vsakega posameznika pojavljajo v mnogih oblikah in so vse bolj nepogrešljive. Ob tem na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozarjamo, da kemikalije lahko delujejo tudi škodljivo, zlasti če se jih neustrezno uporablja, zato je potrebno s kemikalijami ravnati previdno in pravilno.

Neustrezna raba in ravnanje s kemikalijami predstavljata večje možnosti izpostavljenosti ljudi in onesnaževanja okolja. Zlasti nevarne kemikalije, ki se zaradi človekove neprevidnosti sproščajo v naravno okolje, lahko po različnih poteh in mehanizmih delovanja posredno škodljivo vplivajo na zdravje ljudi. »Izpostavljenost kemikalijam je še posebej problematična pri otrocih, zlasti izpostavljenost nevarnim kemikalijam zaradi nesreč v domačem okolju. Zato je pomembno, da se zagotovi varna uporaba kemikalij,« je pojasnila doc. dr. Agnes Šömen Joksić z NIJZ in dodala: »Kemijska varnost je stanje, ko kemikalije ne povzročajo neobvladljivega tveganja za zdravje okolja in ljudi. Kemijsko varnost je možno zagotoviti z ustreznim ravnanjem s kemikalijami, predvsem z nevarnimi kemikalijami in izdelki, ki vsebujejo nevarne kemikalije, vključno z njihovimi odpadki.« Pomemben element zagotavljanja kemijske varnosti je toksikovigilanca, v procesu katere poleg inštitucij javnega zdravja sodelujejo številne druge službe, npr. centri za zastrupitve, inštitucije za proučevanje in zagotavljanje varstva pri delu, ministrstva, vladni uradi/agencije, raziskovalne institucije, izobraževalne institucije, zveze potrošnikov in druge nevladne organizacije ter društva.

O posvetu  Kemijska varnost za vse

V okviru obeležitve tedna kemijske varnostni je bilo  v sodelovanju med Zavodom RS za šolstvo, Uradom RS za kemikalije in NIJZ v preteklih letih organiziranih več posvetov z naslovom Kemijska varnost za vse . Na posvetih  so sodelovali slovenski strokovnjaki z različnih področij in institucij. Vsako leta je bila pozornost posvečena aktualni tematiki, srečanja pa so bila izvedena v različnih slovenskih krajih in so osvetlila regijsko oziroma lokalno aktualno problematiko s področja kemijske varnosti. Lansko leto je bil posvet posvečen spremljanju in obvladovanje zastrupitev s kemikalijami, osrednja tema letošnjega posveta, ki bo v začetku oktobra 2015 v Mariboru, pa bodo odpadki, ki vsebujejo nevarne kemikalije, s poudarkom na odpadnih zdravilih v okolju. »Aktivne učinkovine zdravil (farmakološko aktivne substance) namreč pridejo v okolje zaradi neustreznega ravnanja z ostanki zdravil (veterinarskih in humanih) in z izločki. V okolju lahko škodljivo učinkujejo na ekosisteme, onesnažijo podtalnico, vire pitne vode, kmetijske obdelovalne površine in posledično vplivajo na človekovo zdravje,« je povedala doc. dr. Agnes Šömen Joksić z NIJZ.

O programu »Pazi, uporabi varno!«

Za zmanjšanje tveganja pri uporabi izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, morajo proizvajalci uporabnike opozoriti na nevarne lastnosti. Izdelki morajo biti opremljeni z etiketami, na katerih so zapisane informacije o nevarnih lastnostih, varnem ravnanju z njimi in o ukrepih, če se pripeti nezgoda. Zapisi o nevarnosti so podani v obliki dogovorjenih grafičnih znakov ali piktogramov, ki so hitro opazni in razumljivi, ter v obliki stavkov in besed. Tudi prilagojena embalaža, kot so otipna opozorila za slepe in slabovidne ter zapirala varna za otroke, dodatno opozarjajo ter zmanjšujejo tveganje pri uporabi takih izdelkov. Za uporabnike izdelkov, ki vsebujejo nevarne snovi, je zelo pomembno, da dogovorjene opozorilne znake - piktograme (s)poznamo. Le tako se lahko seznanimo z nevarnimi lastnostmi v izdelkih, ki lahko ogrožajo zdravje in okolje ter se izognemo njihovim škodljivim učinkom. Namen programa »Pazi, uporabi varno!« je seznanitev otrok v zgodnjem šolskem obdobju s piktogrami in s tem zmanjšanje potencialnih škodljivih posledic zaradi neustrezne uporabe in ravnanja z izdelki, ki vsebujejo nevarne kemikalije. Gradiva za izvedbo programa »Pazi, uporabi varno!« so dosegljiva na naslednji povezavi.

Film z naslovom The price you pay (potrošniki imajo pravico, da so seznanjeni z informacijami ali izdelki, ki jih kupijo, vsebujejo nevarne kemikalije).


 

Dosedanji posveti Kemijska varnost za vse:

  1. Prvi posvet kemijska varnost za vse: Ptuj, 28.5.2009, v okviru projekta Phare Twinning Prehodni vir – Kemijska varnost 3 (nosilec projekta MZ Urad RS za kemikalije) http://www.uk.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12016/5302/
  2. Posvet kemijska varnost za vse: Kemijska varnost živil in predmetov splošne rabe, 28.5.2010, Izola (http://www.zrss.si/Default.asp?a=1&id=1179)
  3. Posvet kemijska varnost za vse: Pesticidi, okolje in mi, 2.6.2011, Murska Sobota (http://www.zrss.si/dokumenti/zajavnost/Program%203%20POSVETA%20KV%202011%20f.pdf)
  4. Posvet kemijska varnost za vse: Biomonitoring – spremljanje onesnažil v ljudeh, 30.5.2012, Novo mesto (http://www.nijz.si/sl/4-posvet-kemijska-varnost-za-vse)
  5. Posvet kemijska varnost za vse: Strupene kovine v okolju in v nas, 30.5.2013, Celje (http://www.nijz.si/sl/5-posvet-kemijska-varnost-za-vse)
  6. Posvet kemijska varnost za vse: Toksikovigilanca - spremljanje in obvladovanje zastrupitev s kemikalijami, 17.10.2014, Ig (http://www.nijz.si/publikacije/e-zbornik-6-posveta-kemijska-varnost-za-vse)

Koristne povezave: