Z znanjem do boljšega zdravja

Strokovni posvet »Ambrozija - kje smo danes?«

28. 06. 2017
Dne, 23.6.2017 ob mednarodnem dnevu ambrozije je bilo v Lendavi organizirano strokovno srečanje z mednarodno udeležbo z naslovom Ambrozija – kje smo danes?

Organizatorji srečanja so bili: Občina Lendava; Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano (NLZOH); Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ); Znanstvenoraziskovalni center - Slovenska akademija znanosti in umetnosti (SAZU).

Namen srečanja je bil z ene strani senzibilizirati prebivalstvo in različne deležnike v regiji  k pravočasnemu odstranjevanju ambrozije, z druge pa izmenjava znanj in izkušenj na področju pristopov in ukrepov za obvladovanje ambrozije med domačimi in tujimi strokovnjaki iz različnih sektorjev.

Teme predavanj so vključevale: »Invazivne tujerodne vrste rastlin – ambrozija« (Urban Šilc - Znanstveno raziskovalni center SAZU); »Ambrozija v Sloveniji« (Andreja Kofol Seliger - Nacionalni laboratorij  zdravje, okolje in hrano); „Ambrozija na Madžarskem« (Antiné Tóth Szilvia, Parragi Katalin - Vladni urad Zala županije -  oddelek  za javno zdravstvo,  Madžarska); »Problem ambrozije v Međimurski  županiji” (Marko Klemenčić - Zavod za javno zdravstvo Međimurske županije, Hrvaška); „Obvladovanje ambrozije - zakonodajni vidik« (Bojan Berden - Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Območni urad Murska Sobota); »Alergija na cvetni prah« (Anton Lopert - Eupnea, Internistična ambulanta d.o.o., Murska Sobota); »Predstavitev aktivnosti družbeno odgovorne kampanje Rokavice gor!” (Zala Strojin Božič - Mestna občina Ljubljana, Oddelek za varstvo okolja) in „Ozaveščenost prebivalcev Pomurja o ambroziji« (Branislava Belović, Teodora Petraš - Pomursko društvo za  boj proti raku, Nacionalni inštitut za javno zdravje).

 

Na posvetu so bili sprejeti naslednji sklepi

1. Ambrozija predstavlja velik javnozdravstveni problem, ki prizadene zdravje ljudi ter povzroča gospodarsko škodo (kmetijstvo, turizem).

2.  Potrebno je okrepiti aktivnosti informiranja in ozaveščanja prebivalstva ter vključiti vse pomembne deležnike okolja.

3. Sodelovanje s sosednjimi državami (na nacionalnem, predvsem pa regijskem nivoju) na področju  izmenjave znanj, izkušenj, podatkov in dobrih praks lahko pripomore k uspešnejšemu reševanju problematike ambrozije, zato je potrebno  to sodelovanje  nadaljevati oziroma okrepiti.

4.  Obeležitev mednarodnega dneva ambrozije v Pomurju  naj postane tradicionalno. Izvaja naj se  v obliki različnih aktivnosti, srečanj in podobno.

Občina Lendava, ki že sedaj podpira vsa prizadevanja za obvladovanje ambrozije, se bo tudi naslednje leto aktivno vključila v organizacijo in izvedbo aktivnosti ob mednarodnem dnevu ambrozije.