Slovenska mreža zdravih šol

05. 03. 2019
Slovenska mreža zdravih šol se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov ter izvaja preizkušene programe za promocijo zdravja na telesnem, duševnem, socialnem in okoljskem področju zdravja za učence, učitelje in starše.

          

 


Koncept mreže šol, ki promovirajo zdravje, se je razvil že v 80. letih prejšnjega stoletja. K temu so pripomogli strokovnjaki Svetovne zdravstvene organizacije (SZO), Sveta Evrope in Evropske komisije, ki so se zavedali, da lahko načrtno in sistematično zasnovani programi pomembno vplivajo na zadovoljstvo učencev, njihovo samopodobo, vedenje v zvezi z zdravjem, odnos do zdravja in življenja nasploh.

Oblikovala se je Evropska mreža zdravih šol - SHE mreža (Schools for Health in Europe Network Fundation), ki se odziva na probleme v zvezi z zdravjem otrok in mladostnikov. Usmerila se je k razvojnim programom za promocijo zdravja, v zadnjem času predvsem na področje zdrave prehrane in gibanja, duševnega zdravja kot zelo pomembnih varovalnih dejavnikov, evalvacijo učinkov preventivnih šolskih programov, dejavno vključevanje učencev/dijakov, lokalno in regionalno sodelovanje, izobraževanje učiteljev, konceptualni razvoj mreže in kakovost standardov.

Pri delovanju vključene članice sledijo splošnim vrednotam in stebrom SHE mreže.

Izobraževanje in zdravje imata skupne interese. Združevanje teh interesov šolam omogoča, da postanejo boljša okolja za uživanje v učenju, poučevanju in delu. "Šola, ki promovira zdravje, je šola, ki je uvedla strukturiran in sistematičen načrt za zdravje, dobro počutje in razvoj družbenega kapitala vseh učencev in zaposlenih. Šole, ki promovirajo zdravje, dokazano izboljšujejo zdravje in blagostanje vse šolske skupnosti. Zasnovane so kot okolja, ki pomagajo zmanjševati neenakosti v zdravju. Spodbujajo sodelovanje z drugimi povezanimi področji oziroma sektorji, ki oblikujejo politike za zdravje otrok in mladostnikov." (SHE mreža).

Vilniška resolucija 2009

Vrednote Evropske mreže zdravih šol

 • Enakost: enaki standardi in dostop do zdravstvenih in izobraževalnih možnosti za vse učence. Dolgoročno to pomembno vpliva na zmanjševanje neenakosti v zdravju in izboljšanje kakovosti v znanju za boljši trajnostni razvoj na regijski in nacionalni ravni.
 • Stabilnost: zdravje je tesno povezano z izobraževalnimi dosežki, kar vpliva tudi na razvoj družbe. Zdravi učenci so tudi bolj uspešni učenci, saj lahko razvijajo svoje potenciale. Rezultati pa se kažejo s sistematičnim srednje- oz. dolgoročnim delovanjem.
 • Vključevanje: vseh deležnikov, ki lahko kakorkoli pripomorejo h krepitvi zdravja na šoli. Z aktivno vključenostjo prevzemajo udeleženci v procesu tudi svoj del odgovornosti.
 • Opolnomočanje in akcijska kompetenca: poleg pridobivanja informacij je za učence/dijake pomembno tudi urjenje veščin, oblikovanje stališč, razvijanje kritičnega odnosa do življenjskih problemov, ugotavljanje situacije in iskanje strategij za njeno razreševanje.
 • Demokracija: Zdrave šole ozaveščajo enakovredno tako o demokratičnih vrednotah in pravicah kot prevzemanju odgovornosti za svoja dejanja

Izjava iz Odense 2013

Dejstva 1 o SHE mreži
Dejstva 2 o SHE mreži

Evropska mreža zdravih šol (SHE mreža) je izdala priročnik Šolski priročnik Evropske mreže zdravih šol (SHE online school manual) in dva spremljajoča dokumenta Orodje SHE mreže za hitro ocenjevanje (SHE (online) rapid assessment tool) in Šolske akcijske smernice (School action planner). Skupaj s Temeljnimi dejstvi 1 in  2 Evropske mreže zdravih šol (Schools for health – factsheets) ter Izjavo iz Odensa (The Odense Statement) želimo šolam olajšati in zagotavljati boljšo podporo pri širjenju promocije zdravja v šolskem okolju. V okviru Slovenske mreže zdravih šol smo dokumente prevedli, izvedli smo tudi regijska izobraževanja za Zdrave šole.

Novejša prevedena SHE gradiva za učitelje:

 • Priročnik za učitelje – Učenje o zdravju in promociji zdravja v šolah (ključni koncepti in dejavnosti), dosegljiv na naslednji povezavi 
 • Evropski standardi in kazalniki za šole, ki promovirajo zdravje, dosegljiv na naslednji povezavi
 • Priročnik za učitelje: Šole, ki promovirajo zdravje in družbene neenakosti (2021), dosegljiv na naslednji povezavi
 • Šolski priročnik Evropske mreže zdravih šol 2.0: Metodološki vodnik, kako postati šola, ki promovira zdravje (2021), dosegljiv na naslednji povezavi

Druga gradiva za učitelje so dosegljiva tudi na spletni strani SHE mreže.

Zdrave šole delujejo celostno

Celostni pogled na zdravje pomeni zdravje na vseh področjih za vse vključene deležnike, poti vplivanja pa iščemo z različnimi možnostmi. Pomembni so tako vsebine zdravja v učnem načrtu, kontinuirano izobraževanja učiteljev, ponudba zdravju naklonjenih dejavnosti na šoli, dobra organizacija, šolska in razredna pravila, kot tudi kakovostna komunikacija med zaposlenimi, učenci, starši, sodelovanje z lokalno skupnostjo in drugimi institucijami, ki lahko vplivajo na zdravje. Torej je pomembno vse, kar lahko izboljšuje življenje in delo na šoli.

Ustvarjanje pozitivne šolske klime pomembno vpliva na oblikovanje vrednot pri posamezniku ter na njegove odločitve za vedenje. Obstaja močna povezava med odnosom do šole, učnim uspehom in vedenjem v zvezi z zdravjem. Raziskave ugotavljajo, da mladi, ki so bolj povezani s šolo, manj pogosto razvijejo tvegano vedenje.

Bistveni elementi promocije zdravja v šolah (po Ottavski listini, 1986)

 • Politika zdravja v šolah: šola oblikuje lastno politiko zdravja in dobrega počutja. Glede na svoj položaj ugotavlja težave, določa prednostne naloge, cilje, dejavnosti za izboljšanje položaja, nosilce, roke … O tem razpravlja z učenci, učitelji in starši, vse pa zapiše v samostojni dokument oz. dopiše v že obstoječe dokumente (npr. letni delovni načrt, Listino o zdravju na šoli ali Vzgojni načrt). V takem dokumentu je npr. opredeljeno, kako preprečevati nasilje, izboljšati šolsko prehrano, spodbujati učence in učitelje k več gibanja med poukom, izboljševati medsebojne odnose ipd. V ugotavljanje, izvedbo in evalvacijo naj bodo vključeni vsi deležniki na šoli.
 • Šolsko fizično okolje: pomembni so stavba, materiali, urejeno in varno dvorišče ter notranjost in okolica šole, omogočanje prostora za fizične dejavnosti, oprema v učilnicah in drugih prostorih za boljše učenje, kuhinja/prostor za zdravo prehranjevanje, posebna skrb naj bodo čiste in urejene sanitarije.
 • Šolsko socialno okolje: na vzdušje in klimo bistveno vpliva kakovost medsebojnih odnosov med učenci, učitelji, starši in širšo skupnostjo. Šola lahko s svojimi pravili (šolskimi in razrednimi), ukrepi, dejavnostmi, izobraževanji, srečanji, odprtostjo navzven…, bistveno pripomore k izboljšanju vzdušja na šoli.
 • Individualne veščine/spretnosti in akcijska kompetenca: vsebine zdravja so vpete v formalni in neformalni kurikul, ki ga je treba z dejavnimi in sodelovalnimi metodami poučevanja približati učencem za doseganje znanja, razumevanja, spretnosti, izkušenj. Šola bi morala omogočati čas in prostor, da bi se učenci lahko učili s pomočjo aktivnih sodelovalnih metod, vadili osebne in socialne spretnosti, razčiščevali stališča, kritično presojali za in proti ter razvijali strategije za vedenje, ki izboljšuje njihovo zdravje in sposobnosti učenja.
 • Zdravstvene službe: njihova podpora je pomembna pri spremljanju in ocenitvi zdravstvenega stanja, razmer na šoli, svetovanju, pomoči strokovnih služb ne le na področju telesnega zdravja, temveč tudi na področju socialnega in duševnega zdravja. Večina zdravstvenih ustanov sodeluje s šolami kontinuirano že vrsto let na regijski in lokalni ravni, jim ponujajo programe predavanj za starše in učitelje ter delavnice za učence/dijake preko celega šolskega leta za različne vsebine zdravja.

Cilji Zdravih šol

 1. Aktivno bomo podpirali pozitivno samopodobo vseh učencev s tem, da bomo pokazali, da lahko prav vsak prispeva k življenju v šoli.
 2. Skrbeli bomo za vsestranski razvoj dobrih medosebojnih odnosov med učitelji in učenci, učitelji med seboj ter med učenci.
 3. Potrudili se bomo, da bodo socialni cilji šole postali jasni učiteljem, učencem in staršem.
 4. Vse učence bomo spodbujali k različnim dejavnostim tako, da bomo oblikovali raznovrstne pobude.
 5. Izkoristili bomo vsako možnost za izboljšanje šolskega okolja.
 6. Skrbeli bomo za razvoj dobrih povezav med šolo, domom in skupnostjo.
 7. Skrbeli bomo za razvoj povezav med osnovno in srednjo šolo.
 8. Aktivno bomo podprli zdravje in blaginjo svojih učiteljev.
 9. Upoštevali bomo dejstvo, da so učitelji in šolsko osebje zgled za zdravo obnašanje.
 10. Upoštevali bomo komplementarno vlogo, ki jo ima šolska prehrana pri učnem načrtu.
 11. Sodelovali bomo s specializiranimi službami v skupnosti, ki jim lahko svetujejo in pomagajo na področju zdravja otrok in mladostnikov.
 12. Vzpostavili bomo poglobljen odnos s šolsko zdravstveno in zobozdravstveno službo, da jih bo dejavno podprla pri vključevanju vsebin zdravja v učni načrt

Bistveno je, da šola vključi promocijo zdravja v vse vidike vsakdanjega življenja, tako v učni načrt kot skriti učni načrt.

Širitev mreže

Začelo se je leta 1993 s prvimi 12 šolami, nadaljevalo pa s štirimi širitvami in od aprila 2019 deluje v Slovenski mreži zdravih šol že 398 ustanov (323 osnovnih šol, 62 srednjih šol, 10 dijaških domov, 3 Zavodi, kar pomeni 71 % vseh slovenskih OŠ oz. 58 % vseh OŠ, SRŠ in dijaških domov). Za širitve smo se odločili na predlog vključenih šol ter interesa novih, saj se jim je projekt zdel koristen in spodbuden za njihova okolja. Od začetka mreža deluje s podporo Ministrstva za zdravje ter Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport, za nacionalno usklajevanje je pristojen Nacionalni inštitut za javno zdravje, območne koordinacije pa so prevzele območne enote NIJZ. V teh 25 letih je projekt prerasel v program, proces oz. način miselnosti, ki se kaže v stabilni mreži šol, ki poskušajo s sistematičnim delom ohranjati in izboljševati zdravje svojih učencev, učiteljev in staršev.

Več o pogojih vključitve in delovanju SMZŠ si lahko preberete v brošuri Širimo slovensko mrežo zdravih šol (6. krog).

Nacionalna koordinacija SMZŠ, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Centralna enota, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana: Mojca Bevc, Vesna Pucelj, mag. Nina Scagnetti

Regijske koordinacije SMZŠ:

 • OE Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana: Branka Đukić in Anja Petrič
 • OE Maribor, Ljubljanska 4, 2000 Maribor: Zlatko Zimet
 • OE Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje: Urška Hajdinjak 
 • OE Ravne na Koroškem, Ob Suhi 5 b, 2390 Ravne na Koroškem: Nina Pogorevc
 • OE Koper, Vojkovo nabrežje 4 a, 6000 Koper:  Nevenka Ražman
 • OE Nova Gorica, Vipavska c. 13, 5000 Nova Gorica: Ingrid Markočič Tadić
 • OE Kranj, Gosposvetska 12, 4000 Kranj: Marija Ješe
 • OE Murska Sobota, Arh. Novaka 2, 9000 Murska Sobota: Špela Kisilak
 • OE Novo mesto, Muzejska 5, 8000 Novo mesto: Tea Kordiš

Kako izvajamo program?

Tim Zdrave šole za vsako šolsko leto posebej načrtuje naloge, spremlja izvajanje in jih na koncu šolskega leta ovrednoti/evalvira.

Vzorec preglednice za načrtovanje in evalvacijo nalog za šolsko leto 2021/2022:


Nacionalna poročila o delovanju SMZŠ so na voljo: Evalvacija 2001/02Evalvacija 2002/03Evalvacija 2004/05Evalvacija 2005/06Evalvacija 2008/09Evalvacija 2009/2010Evalvacija 2010/11Evalvacija 2011/12, Evalvacija 2012/13Evalvacija 2013/14. Evalvacija 2014/15, Evalvacija 2015/16, Evalvacija 2016/17, Evalvacija 2017/18, Evalvacija 2018/19, Evalvacija 19/20Evalvacija 2020/21

 

 • Ključne ugotovitve o delu zdravih šol v šolskem letu 2020/2021 – plakat, infografika

Publikacija Izvajanje promocije zdravja v šolskem okolju je dosegljiva na naslednji povezavi.

 

Rdeče niti

V zadnjih letih smo imeli naslednje »rdeče niti«:

 • alkohol in mladi (2000/01);
 • duševno zdravje v šoli (2001/02);
 • gibanje in prehrana (2 leti) (2002/03; 2003/04);
 • šola in starši - iskanje novih poti v sodelovanju (2004/05);
 • kakovostna izraba prostega časa (2005/06);
 • duševno zdravje, prehrana in gibanje (2006/07);
 • zdrav življenjski slog (2007/08);
 • zdravi pod soncem (2008/09)
 • odnosi.si (2009/10: 2010/2011)
 • odnos.si - zmanjševanje neenakosti (2011/12);
 • vrednote (2012/13);
 • medgeneracijsko sodelovanje (2013/14);
 • duševno zdravje (2014/15):
  - program Izboljševanje duševnega zdravja v šoli - evalvacija
  - program To sem jaz - evalvacija
  - Program Ko učenca strese stres zaključno poročilo
 • duševno zdravje (2015/2016):
  - program Izboljševanja duševnega zdravja v šoli - evalvacija
  - program To sem jaz - evalvacija
 • duševno zdravje, prehrana in gibanje (2016/2017)
 • duševno zdravje, prehrana, gibanje (2017/18)
 • duševno zdravje, gibanje, prehrana (2018/2019)
 • vzgoja in izobraževanje v realnem in digitalnem svetu (2019/20)
 • pristopi šole pri zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi (2019/20)
 • čas za zdravje je čas za nas (2020/2021)
 • čas za zdravje je čas za nas ; pristopi šole pri zasvojenosti s psihoaktivnimi snovmi (2020/2021)

Poleg izbrane obravnavane teme pa se šole ukvarjajo tudi s svojimi specifičnimi projekti - glede na svoje potrebe in možnosti.

Bilten Slovenske mreže zdravih šol

Svoja prizadevanja šole prikažejo na srečanju slovenske mreže zdravih šol, kjer s predavanji in delavnicami predstavijo primere dobrih praks na svojih šolah. Pisni prispevki strokovnjakov in primeri dobrih praks s šol so zbrani v biltenu zdravih šol, ki je vsakič namenjen "rdeči niti".

Od leta 2010 Bilten izhaja samo v elektronski obliki.

Bilten 1/2010
Bilten 1/2011
Bilten 1/2013 (zbornik Nacionalnega posveta o promociji zdravja v šolskem okolju (17.12.2013))

Usmeritve in načrti za prihodnost

Slovensko mrežo zdravih šol vidimo kot koncept za standardizirano, sistematično, načrtno vstopanje poenotenega programa promocije zdravja za vse šole v vseh regijah. Vidimo jo kot možnost oz. sistem za okrepljeno skupno delovanje različnih sektorjev za krepitev zdravja in kakovosti življenja naših otrok in mladostnikov. Vizija Zdrave šole ni le znanje, ampak razumevanje zdravja kot temeljnega za zdrav razvoj in uspešno odraščanje učencev ter razvijanje njihovih potencialov. Zdrave šole to udejanjajo sistematično in kontinuirano, na vseh ravneh in skozi različne možnosti/priložnosti. Slovenska mreža zdravih šol bo še naprej zagotavljala nacionalno in regijsko koordinacijo ter na ta način širila znanje in dobre prakse v šolsko okolje na področju celostne krepitve zdravega življenjskega sloga, skladno z ugotovitvami zdravstvene stroke in drugih znanosti.


SEZNAM VSEH ZDRAVIH ŠOL NAJDETE na naslednji povezavi.


 
 
ZASTAVA ZDRAVE ŠOLE
 
Zdrave šole imajo, če želijo, možnost nabave zastav z logotipom programa Zdrave šole na lastne stroške. Za dodatne informacije v zvezi z naročilom se lahko obrnete na mojca.bevc@nijz.si.