Z znanjem do boljšega zdravja

Rezultati preskusov vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline

09. 09. 2019
Ravne na Koroškem, 9. september 2019 - Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), območni enoti Ravne na Koroškem, sodelujemo v Programu ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja v Zgornji Mežiški dolini. Poleg ostalih nalog vsako leto izvedemo tudi preskušanje vsebnosti svinca v krvi otrok. V letu 2019 smo na odvzem vzorcev krvi povabili tri leta stare otroke iz občin Črna na Koroškem in Mežica. Z odzivom in rezultati smo lahko zadovoljni. Zbrali smo 87 vzorcev krvi (76% vabljenih). Ciljna vrednost programa je bila presežena zgolj pri 4 (4,6 %) otrocih.

V mesecu maju smo na odvzem vzorcev krvi povabili 115 tri leta starih otrok iz Zgornje Mežiške doline. Vzorci krvi so bili odvzeti v laboratorij ZD Ravne v Mežici, Črni in Ravnah na Koroškem v drugi polovici meseca maja. Laboratorijske analize na vsebnost svinca v polni krvi so bile izvedene na Kliničnem inštitutu za klinično kemijo in biokemijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Zdravnica Neda Hudopisk, vodja OE NIJZ Ravne je povedala: »Vabilu se je odzvalo dobrih 75% otrok, kar je dobro, pa vendar slabše, kot smo bili vajeni v zadnjih letih. Predvsem v občini Črna je bi letošnji odziv nekoliko nižji. So pa letošnje izmerjene vrednosti svinca v krvi otrok nizke. Ciljna vrednost programa (pod 100 µg/l) je bila presežene zgolj pri 4 (4,6%) otrocih. Pri enem otroku pa je bila ugotovljena zelo visoka vrednost.«   

Primerjava rezultatov glede na občino bivanja in glede na spol so pokazali višje vrednosti pri otrocih iz občine Črna na Koroškem in pri dečkih,  je pa bila večina otrok z izmerjenimi visokimi vrednostmi iz Mežice. »V zadnjih letih opažamo, da se povprečne vrednosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline iz leta v leto precej spreminjajo. V letu 2017 smo po zelo sušnem maju ugotavljali visoke vrednosti, letos pa po deževnem obdobju nizke. To znova kaže na onesnažen prah, kot pomemben vir izpostavljenosti otrok svincu. Ponovno apeliramo, da se morajo aktivnosti v Zgornji Mežiški dolini usmerjati v preprečevanje izpostavljenosti onesnaženemu prahu. Poleg prekrivanja makadamskih cest so pomembni tudi druge aktivnosti kjer se tvori prah – npr. prekopavanje onesnaženih tal ob poljedelstvu oz. vrtnarjenju in že večkrat omenjena uporabo močno onesnaženega materiala za različna gradbena dela.

Glede na  letošnje rezultate spremljanja svinca v krvi otrok, bi lahko sklepali, da je zastavljen cilj (manj kot 5% otrok z vrednostjo svinca v krvi 100 in več µg/l) dosežen, bolj pravilno pa je sklepati, da je realno dosegljiv, v primeru zmanjšanja izpostavljenosti onesnaženemu prahu. To pa seveda zahteva določene prilagoditve v delovanju skupnosti in življenju posameznika. Prostora za raznos starih depozitov svinca v okolju in pojav novih emisij v Zgornji Mežiški dolini ni.

Vsebnosti svinca v krvi otrok iz ZMD v letu 2019

Izmerjene vsebnosti svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline v letu 2019 so bile od 13 do 417 µg/l, pri čemer je najvišja vrednost močno odstopala od preostalih. Povprečna koncentracija svinca v krvi je bila 47,7 µg/l, geometrična srednja vrednost je bila 39 µg/l, mediana pa 38 µg/l.  Visoke vrednosti (100 µg/l in več) so imeli 4 (4,6%) otroci, nizke vrednosti (pod 50 µg/l) pa 59 otrok (67,8 %). Izmerjene vrednosti so bile med najnižjimi v dosedanjem izvajanju programa.  

V analizo je bilo vključenih 48 rezultatov testiranja krvi deklic in 39 rezultatov testiranja krvi fantov. Srednje vrednosti za vsebnost svinca v krvi so bile višje pri fantih. Primerjava, glede na občino bivanja, kaže v letu 2019 nekoliko višje povprečne vrednosti (aritmetična sredina, geometrična sredina in mediana) za otroke iz občine Črna na Koroškem. (tabele).

 

Tabeli prikazujeta povprečne vrednosti svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške doline v letu 2019 (število, mediana, geometrična sredina, aritmetična sredina) glede na spol oz. občino bivanja.

SPOL

N

Mediana

Geometrična sredina

Povprečje

ŽENSKI

48

30,0

34,21

44,96

MOŠKI

39

48,0

45,78

51,13

SKUPAJ

87

38,0

38,99

47,72

 

OBČINA

N

Mediana

Geometrična sredina

Aritmetična sredina

MEŽICA

55 (71)

34,0

36,41

47,76

ČRNA NA KOROŠKEM

32 (44)

44,0

43,84

47,66

 

Primerjava s preteklimi leti

Povprečne vrednosti svinca v krvi triletnih otrok iz Zgornje Mežiške doline so bile v letu 2019 nižje kot v letih pred tem. Delež otrok z visoko vsebnostjo svinca v krvi (100 µg/l in več) je bil celo najnižji od začetka izvajanja meritev. Primerjava mediane vrednosti svinca v krvi triletnikov in števila triletnikov iz Zgornje Mežiške doline, glede na vrednost svinca v krvi od začetka merjenja, so prikazane na spodnjih grafih.

Graf 1: Mediana vrednosti svinca v krvi triletnikov iz Zgornje Mežiške doline po letih

Graf 2: Število triletnikov iz Zgornje Mežiške doline glede na vrednost svinca v krvi po letih