Z znanjem do boljšega zdravja

Razlaga sanacijskih ukrepov

Preskusi vzorcev krvi otrok na vsebnost svinca

Vsebnost svinca v krvi je pa strokovnih dognanjih primeren kazalec izpostavljenosti svincu oz. obremenjenosti populacije s svincem. Svinec v krvi je odraz izpostavljenosti ljudi svincu iz različnih virov (zrak, hrana, voda, prah, zemlja..), ki lahko imajo v različnih okoljih večji ali manjši vpliv. S preskušanjem vsebnosti svinca v krvi dobimo precej boljšo informacijo o zdravstvenem stanju oz. o tveganju za zdravje ljudi, kot bi jo dobili s preskušanjem koncentracije svinca v posameznih virih (zrak, zemlja itd..). Otroci so izbrani zato, ker gre za skupino z največjim tveganjem za zdravje. Ne glede na to, da varne vsebnosti svinca v krvi ni, je za otroke določena orientacijska vrednost pri kateri je potrebno ukrepati (100 mg/l), ki lahko služi kot dobra orientacijska vrednost, ki si jo lahko postavimo kot cilj, s katerim ne merimo samo tveganja za zdravje populacije otrok, ampak posredno tudi uspešnost izvedenih ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti svincu.   

Zamenjava onesnažene zemlje

Emisije svinca v okolje iz različnih virov navadno končajo v zemlji. Svinec je v naravi namreč zelo obstojen, v vodi pa slabo topen in tako se večinoma nabira v zgornji plasti zemlje. Po mnogih letih znatnih emisij svinca v okolje na območju ozke doline je zemlja v Zgornji Mežiški dolini s svincem močno obremenjena. Praktično vse izvedene meritve so pokazale koncentracije svinca v zemlji nad kritično mejno vrednostjo 530 mg/kg zemlje, ki jo določa Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96).Tako onesnažena zemlja je tudi sekundarni vir emisij svinca saj lahko biološko razpoložljivi del prehaja v rastline in živali, še večji problem pa je onesnažen prah, ki se lahko dviguje ali preko čevljev prenaša iz zemlje. Z zamenjavo oz prekritjem zgornjega sloja zemlje preprečimo mobilnost prahu, že tako sorazmerno majhen del svinca, ki ga rastline vsrkajo preko korenin pa bi še zmanjšali. Prvenstveno je potrebno zagotoviti čisto zemljo na območjih kjer se otroci največ zadržujejo in igrajo in od koder prehajajo v notranje okolje - t.j. na igriščih vrtcev in šol.

Preplastitev lokalnih cest in javnih poti

Pri otrocih teoretično največji del vnosa svinca v telo predstavlja vnos preko zemlje in prahu. Bistvena komponenta je prah, ki v telo lažje prehaja, ne samo preko prebavil, ampak tudi preko dihal. Še pomembnejši vir prahu od zemlje so makadamske površine, ki so prekrite s močno obremenjenim peskom. Poleg neposredne igre otrok na takšnih površinah (predvsem na dvoriščih in platojih) je problem tudi dviganje prahu zaradi prometa na teh površinah (predvsem cestah). Ta prah se raznaša tudi na druge površine in tudi v notranjost stavb. Ta prah se nato nabira na površinah kjer se otroci igrajo, na igračah, ki jih uporabljajo in njihovem bivalnem okolju na sploh. S preplastitvijo cest bo ta raznos prahu bistveno zmanjšan. Prednost pri preplastitvi imajo površine na območjih kjer je večja koncentracija otrok (šole, vrtci, strnjena naselja) in območja, kjer je onesnaženost okoljskih faktorjev največja (Žerjav).

Čiščenje utrjenih površin

Na utrjenih površinah se nabira prah, ki ga je potrebna od tam na primeren način odstraniti brez, da bi povzročili njegovo vračanje v prostor. To je izvedljivo z ustreznim mokrim  čiščenjem prahu iz cest in drugih utrjenih površin (mokrenje in brisanje pločnikov, cest ter okolice igrišč in šol).

Predpogoj za čiščenje je nabava ustrezne tehnologije (vozila za mokro čiščenje površin) in zagotovitev ustrezno utrjenih površin na katerih je čiščenje smiselno. Logičen predhodnik ukrepa je zato preplastitev makadamskih površin na ožjih območjih krajev. S tem ukrepom se odstranjuje onesnažen prah iz bivalnega okolja, hkrati pa preprečuje tudi prenos tega prahu v bivališča.

Vzpostavitev zelenic in varnih vrtov, fitoremediacija

Glavna problematika onesnažene zemlje je ta, da predstavlja vir prahu, ki se raznaša v okolje. Če so zemeljske površine gole je raznos prahu precej lažji in zato bolj intenziven. Zato je na vseh golih površinah, kjer se da, je potrebno urediti rastlinske prevleke in na ta način omejiti širjenje prahu. Čeprav rastline naj ne bi vsrkale velikih količin svinca iz zemlje je gojenje nekaterih vrst zelenjave (širokolistna zelenjava) na onesnaženem območju problematično. Poleg vnosa preko korenin je vnos tudi preko listov na katerih se nabira prah in pomemben ukrep je zato pred užitjem vedno dobro pranje zelenjave, da odstranimo prah.  Da bi ljudem zagotovili možnost vrtnarjenja in pridelave zdravih plodov smo pripravi idejo ureditve varnih vrtov kjer bi z navozom neobremenjene zemlje v manj izpostavljeno okolje oblikovali gručo vrtičkov in poleg varnega vrtnarjenja zagotovili tudi druženje ljudi. V svetu so preizkušali različne metode odstranjevanja težkih kovin iz zemlje s pomočjo rastlin. Spodbujali bomo poskusne projekte za odstranitev težkih kovin iz zemlje s pomočjo rastlin in tudi drugih metod. Če se bodo izkazali kot učinkoviti in primerni za izvedbo jih bomo uporabili v širšem merilu.

Ocena onesnaženja v širšem bivalnem okolju

S predhodnimi študijami je bilo pridobljenih veliko Informacij o onesnaženosti okolja. Vendar pa nimamo podatkov za celotno območje. Za nekatera naseljena območja, nekoliko izven samih krajev nimamo dovolj informacij o onesnaženosti okolja in je zato potrebno opraviti potrebne meritve in na podlagi rezultatov ustrezne sanacijske strategije ter znotraj letnih planov tudi potrebne sanacijske ukrepe.  Na začetku bodo izvedene predvsem meritve obremenjenosti dvoriščne zemlje in materiala cest, ki vodijo mimo hiš.

Subvencije za prehrano prebivalcem v onesnaženem območju

Vezava svinca v telesu otrok je precej manjša ob redni prehrani, ki je bogata s kalcijem, železom in vitaminom C. V ta namen bo v vrtcih in šolah zagotovljena dopolnilna varovalna prehrana, ki bo pripomogla h manjši vezavi svinca v telesu otrok

Adaptacije in pranje fasad hiš, ki so v najbolj onesnaženem območju oz grajene iz s svincem obremenjenega materiala

Epidemiološki podatki iz sveta kažejo, da je tveganje za vnos svinca povišano v bližini stavb iz katerih se lušči barva na bazi svinca oz. da je vnos tudi večji po gradbenih delih, pri katerih se sprošča prah.  Tveganje vsekakor predstavlja tudi s svincem obremenjeni omet, ki odstopa in se lušči iz dotrajanih fasad. Ob sanaciji fasad lahko vzporedno poteka tudi energetska sanacija, ki je pomembna predvsem zaradi varčevanja z energijo in zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov. Morda še večji problem v Zgornji Mežiški dolini je velika onesnaženost podstrešij na katerih se je s svincem obremenjenih prah nabiral lahko tudi več let. Ta prah lahko prehaja v bivalne prostore in tako povečuje tveganje za vnos. S celovitim čiščenjem podstrešij bi odstranili stare zaloge prahu, novo onesnaževanje pa je precej manjše kot je bilo v preteklosti, ko je bil zrak močno obremenjen s svincem.

Monitoring prašnih delcev v zraku

Meritve obremenitve zraka s prašnimi delci skladno z veljavnimi predpisi o monitoringu zraka. Izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje (ARSO). Ukrep daje osnovno informacijo o onesnaženosti zraka s težkimi kovinami in omogoča osnovno oceno novih emisij težkih kovin v okolje.

Monitoring tal

Tla so tisti okoljski parameter, ki je s svincem najbolj obremenjen. Celovit monitoring tal bo dal sliko stanja tal na širšem območju Zgornje Mežiške doline na saniranih območjih pa tudi informacijo o uspešnosti ukrepa nadomestitve zemlje.

Koordinacija programa in informiranje

Redno in celovito informiranje izpostavljenega prebivalstva je ena ključnih nalog, ki je potrebna za uspešnost programa. Poleg ukrepov v okolju je potrebna tudi lastna aktivnost ljudi za izvajanje ukrepov za zmanjšanje vnosa svinca v telo, kar zahteva stalno informiranje in motiviranje javnosti. Koordinacija programa skrbi, da se naloge izvajajo skladno z zastavljenim planom in da se izvaja sprotna evalvacija programa.