Z znanjem do boljšega zdravja

Raziskava "Z zdravjem povezan vedenjski slog Gorenjska 2012"

07. 07. 2016
S spremljanjem vedenjskega sloga, povezanega z zdravjem, ustvarjamo možnosti za načrtovanje ukrepov in spremljanje učinkovitosti njihove implementacije, kar je pomembno tako na nacionalni kot tudi na regionalni ravni.

Nezdrav vedenjski slog ogroža tako posameznika, kot tudi celotno prebivalstvo Slovenije, ob tem pa moramo posebno skrb nameniti ranljivim skupinam prebivalstva. Cilj raziskave »Z zdravjem povezan vedenjski slog 2012« je raziskati in ovrednotiti vedenjski slog, povezan z zdravjem. 

Raziskava Z zdravjem povezan vedenjski slog je obdobna in poteka od leta 2001, tako, da je bilav letu 2012 izvedena že četrtič. Začetni vprašalnik iz raziskave v letu 2001 je bil povzet po navodilih  CINDI Health Monitor Survey  (Prättälä, 2001), vendar razširjen in prilagojen za Slovenijo. V naslednjih ponovitvah  raziskave se je deloma spreminjal in dopolnjeval z  novimi vprašanji. Zadnja raziskava je potekala junija in julija 2012, vanjo je bilo vključenih 16.000 naključno izbranih prebivalcev Slovenije, starih od 25 do 74 let, od tega 1571 Gorenjcev. Vsianketiranci so prejeli vprašalnik po pošti, odgovarjali pa so na tiskano ali spletno obliko vprašalnika. Odzivnost je bila v Sloveniji 59,6%, na Gorenjskem pa 64,1 %. Po pošti prejeti vprašalniki so bili v podatkovno bazo vnešeni na regijah, spletno verzijo pa so vnašali anketiranci sami. V obdelavo podatkov je bilo, po izločitvi neustreznih, vključenih 9498 slovenskih in 1005 gorenjskih vprašalnikov.

Celotno poročilo raziskave je dostopno na naslednji povezavi.