Publikacije

Alkohol v Sloveniji

Knjiga Alkohol v Sloveniji: trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko ponuja na enem mestu zbran obširen prikaz stanja na področju alkohola v Sloveniji.

Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo prebivalcev in zmanjšanje neenakosti v zdravju

Publikacija je v prvi vrsti namenjena različnim profilom strokovnjakov, ki delujejo na področju javnega zdravja, pa tudi strokovnjakom različnih drugih medicinskih specialnosti, strokovnjakom drugih strok, političnim odločevalcem in strokovnjakom v različnih vladnih sektorjih.

Neenakosti v zdravju - izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju (povzetek)

S prilagajanjem družbenih podsistemov in zagotavljanjem dostopnosti kakovostnih, pravočasnih zdravstvenih storitev in storitev dolgotrajne oskrbe, ozaveščanjem in izobraževanjem prebivalcev o pomenu zdravega življenjskega sloga in zmanjševanjem tveganj za zdravje ljudi bomo zmanjšali tudi pojavnost neenakosti v zdravju. Tako na družbeni ravni kot na ravni posameznika se moramo zavedati, da zdravje ni samo vrednota in dobrina, temveč tudi pravica, in mora biti dosegljivo vsakomur ne glede na njegov družbeno-ekonomski položaj.

Neenakosti v zdravju - izziv prihodnosti v medsektorskem povezovanju

Medsektorsko povezovanje je ključno za prepoznavanje in zmanjševanje neenakosti v zdravju, ki so posledica kompleksnejše problematike tako na globalni kot nacionalni ravni. Da bi dosegli skupni cilj, to je prepoznavanje, zmanjševanje in preprečevanje neenakosti, je nujno povezovanje vseh deležnikov. Omogoča nam pripravo ustreznih in najbolj optimalnih predlogov ukrepov in rešitev za odločevalce, ki oblikujejo politike, ki vplivajo na zdravje in na neenakosti v zdravju.

Zdravje v Sloveniji

Namen publikacije je, da bralcu ponudi hiter pregled različnih kazalnikov zdravja in zdravstvenega varstva, prikaže primerjave z Evropsko unijo, ter ga hkrati napoti, da poišče več informacij na katerem od navedenih obsežnih portalov in publikacij.

Zdravje v Sloveniji

Publikacija Zdravje v Sloveniji nudi kratek pregled vsebin, ki se nanašajo na različne vidike zdravja populacije v Sloveniji in mednarodne primerjave. Glavno vodilo publikacije so jasni in jedrnati prikazi informacij, predstavljeni predvsem s pomočjo grafičnih prikazov, vizualizacij ter infografik. Prikazi so dopolnjeni s kratkimi vsebinski poudarki, ki omogočajo jasno interpretacijo in boljše razumevanje predstavljenih vsebin.

Slika naslovne strani publikacije

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2020

V publikaciji Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2020 so v besedi in sliki na kratko predstavljene ključne novosti in informacije s področja drog za leto 2019 in prvo polovico leta 2020.

MIRA za duševno zdravje

MIRA za duševno zdravje - Nacionalni program duševnega zdravja

Resolucija o nacionalnem programu duševnega zdravja 2018−2028 kot prvi strateški dokument v Republiki Sloveniji celovito naslavlja in ureja področje duševnega zdravja. Nacionalni program duševnega zdravja pod nazivom Program Mira povezuje obstoječe ter dodaja nove službe in strukture ter tako odgovarja na potrebe ljudi na področju duševnega zdravja. Glavni poudarki programa so krepitev duševnega zdravja ter preprečevanje in celostna obravnava duševnih motenj. S tem namenom povezuje službe vseh odgovornih sektorjev, torej zdravstva, socialnega varstva, vzgoje in šolstva.

Poraba ambulantno predpisanih zdravil v Sloveniji v letu 2020

Skladno z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva je kot vsako leto pred vami publikacija Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o porabi ambulantno predpisanih zdravil, predpisanih na zelene in bele recepte v Sloveniji v letu 2020, kamor smo vključili tudi porabo zdravil za izvajanje programa cepljenja v Sloveniji v letu 2020.