Publikacije

Alkohol, tobak, konoplja in druge droge med mladimi – informacije in napotki za starše

Informativno gradivo Alkohol, tobak, konoplja in druge droge med mladimi – informacije in napotki za starše, ki so ga pripravili na Območni enoti Celje NIJZ, je namenjeno predvsem staršem, a tudi strokovnjakom, ki se pri svojem delu srečujejo z mladimi in njihovimi starši. Koristi lahko v okviru šole, mreže Zdravih šol, Vzgoje za zdravje, Lokalne akcijske skupine za preprečevanje zasvojenosti in drugih programov. V gradivu so predstavljene uporabne informacije o psihoaktivnih snoveh (o alkoholu, tobaku, konoplji in drugih prepovedanih drogah).

Poraba bolnišničnih zdravil v Sloveniji v letu 2019

Nacionalni inštitut za javno zdravje skladno z Zakonom o zbirkah podatkov in zbirke »NIJZ-64: Evidenca porabe zdravil na recept« ves čas spremlja porabo ambulantno predpisanih zdravil.

V letu 2018 je NIJZ na podlagi zbirke »NIJZ-66: Evidenca porabe zdravil v bolnišnicah« pripravil delni pregled porabe bolnišničnih zdravil za leto 2017, ki je vključeval šest-mesečno porabo v 23-tih bolnišnicah iz vseh regij.

Definicije prijavljivih nalezljivih bolezni za namene epidemiološkega spremljanja

Slovenske definicije smo pripravili po vzoru evropskih definicij primera in jih združili v enovit dokument,  ki bo opora zdravnikom ob prijavi. 

Duševne in vedenjske motnje v luči začasne nezmožnosti za delo - Primerjalna analiza zdravstvenega absentizma v letih 2015 in 2019

Zdravstveni absentizem (bolniški stalež, bolniška odsotnost) je začasna odsotnost z dela zaradi bolezni, poškodbe, nege in drugih zdravstveno upravičenih razlogov. Zdravstveni absentizem je že več desetletij predmet intenzivnega proučevanja raziskovalcev različnih znanstvenih disciplin, saj s svojimi vzroki in negativnimi posledicami sega na številna področja.

Priporočila za varno pripravo enostavnih jedi v igralnici vrtca

V vrtcu neposredno skrbijo za vsakodnevno prehrano otrok organizator prehrane in zdravstveno-higienskega režima (ZHR) in skupina zaposlenih v kuhinji vrtca. Vzgojiteljice v igralnicah izvajajo pedagoško vzgojni proces in omogočajo igro. Otroci se veliko naučijo iz izkušenj, zato je zelo priporočljivo vključiti tudi nekaj praktičnih pristopov promocije zdravega prehranjevanja in varnosti hrane ter uvajanja novosti s pripravljanjem in poskušanjem različnih jedi, največkrat v igralnici vrtca.

Spremembe v kadilskem vedenju po uvedbi prvih ukrepov Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov

Monografija vključuje pregled literature o učinkovitosti izbranih ukrepov nadzora nad tobakom in predstavitev najnovejših slovenskih podatkov o spremembah kadilskega vedenja in drugih relevantnih kazalnikov po uveljavitvi novih ukrepov nadzora nad tobakom Zakona o omejevanju uporabe tobačnih in povezanih izdelkov, ki je bil v Sloveniji sprejet februarja 2017.

Ustno zdravje otrok in mladostnikov 2019

Z monografijo prvič na nacionalni ravni prikazujemo, kako starši/skrbniki otrok in mladostnikov ter mladostniki sami skrbijo za (svoje) ustno zdravje in kako ocenjujejo (svoje) ustno zdravje. Ugotovljene rezultate smo opremili s priporočili, ki predstavljajo osnovo za nadaljnje aktivnosti za ohranjanje in krepitev ustnega zdravja v Slovenji. Izsledki raziskave bodo pomembno prispevali k boljšemu spremljanju in učinkovitosti sistema zobozdravstvenega varstva, h kakovostnejši zobozdravstveni oskrbi in zmanjševanju razlik v zobozdravstvenem varstvu.

PORODI IN ROJSTVA V SLOVENIJI 2016 – 2018

V publikaciji prikazujemo podatke Perinatalnega informacijskega sistema RS (PIS RS). PIS RS je samostojni zdravstveni register rojstev v slovenskem prostoru, v katerega se od leta 1987 beležijo porodi in rojstva v vseh 14 porodnišnicah ter porodi zunaj porodnišnic (na domu, na poti v porodnišnico, v porodnih centrih in drugo), s strokovno pomočjo ali brez nje. Upravljavec zbirke je Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ).

Navodila za izdelavo ocene tveganja za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti kemijskim in mikrobiološkim dejavnikom iz okolja z izbranimi poglavji in praktičnimi primeri I. del

Za učinkovite na dokazih temelječe ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje akutnih in kroničnih bolezni ter poškodb, ki lahko nastanejo kot posledica izpostavljenosti okoljskim dejavnikom, za omogočanje čim varnejšega bivanja v okolju in za zagotavljanje varne vode, živil in predmetov splošne rabe, je potrebno oceniti tveganje za zdravje zaradi okoljskih dejavnikov. Ocena tveganja je proces, s katerim ocenimo verjetnost za nastanek škodljivih posledic na zdravje pri znani oziroma predvideni izpostavljenosti nevarnostim iz širšega in ožjega fizičnega okolja.

Obremenjujoče izkušnje v otroštvu in posledice v odraslosti

Obremenjujoče izkušnje v otroštvu (okrajšano OIO) so potencialno travmatični dogodki oz. dogajanje do 18. leta starosti.