Publikacije

Evalvacija pilotnih izvedb v projektu Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov

V letu 2015 smo izvajali pilotne izvedbe glede Šole za bodoče starše oz. Priprave na porod in starševstvo, Patronažnega varstva novorojenčka in otročnice, šole za že starše, vzgoje za zdravje v šolah in v okviru projektnega učenja mladih (PUM), ki je namenjeno osipnikom iz srednje šole. Te pilotne izvedbe so se izvajale na lokacijah ZD Sevnica, ZD Celje in ZD Vrhnika.

Standard za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi »ranljivih« skupin in orodje za samoocenjevanje zdravstvenih ustanov

Predstavljeno je nastajanje Standarda za zagotavljanje enakosti v zdravstveni oskrbi »ranljivih« skupin in orodja za samoocenjevanje zdravstvenih ustanov. Uvodoma je pojasnjeno, zakaj se je Delovna skupina za migrantom prijazno in kulturno kompetentno zdravstveno oskrbo odločila za pripravo takega orodja ter kakšni so bili ključni vsebinski in metodološki razlogi za njegovo vpeljavo.

Program integrirane preventive - priročnik

Pilotno testiranje integriranih procesov vključevanja in obravnav ciljne populacije v okviru projekta Skupaj za zdravje.

Zaključki ocene potreb uporabnikov in izvajalcev preventivnih programov za odrasle: poročilo izsledkov kvalitativnih raziskav in stališč strokovnih delovnih skupin

Poročilo najprej ponuja strnjene ključne izsledke ocene potreb tako z vidika različnih skupin uporabnikov kot izvajalcev preventivnih programov za odrasle, v nadaljevanju pa daljša in vsebinsko celovitejša poglavja, ki lahko ključnim partnerjem v zagotavljanju preventivnega zdravstvenega varstva služijo kot izhodišče za nadaljnje aktivnosti v skupnih prizadevanjih po kakovostni nadgradnji obstoječih preventivnih programov in razvoju modela integriranega preprečevanja kroničnih bolezni in celostne oskrbe kroničnih bolnikov odrasle populacije.

Nacionalno poročilo 2016 o stanju na področju prepovedanih drog v Sloveniji

Nacionalno poročilo 2016 o stanju na področju prepovedanih drog v Sloveniji zajema celovit pregled področij, ko so: politike in zakonodaja na področju drog, raziskovanje uporabe prepovedanih drog, preventiva, zdravljenje in obravnava, nalezljive bolezni, smrti zaradi drog, zmanjševanje škode in trg z drogami. 

Publikacija je v angleškem jeziku.

Zbornik izvlečkov strokovnega posveta Eno zdravje

S strokovnim posvetovanjem ob mednarodnem dnevu “Eno zdravje”, ki je bilo namenjeno širokemu krogu strokovnjakov različnih ved, ki delujejo na področju varovanju zdravja ljudi in živali, smo strnili najpomembnejše vsebine. Namen posvetovanja je bil predstavitev novosti, izsledkov raziskav in oblikovanje predlogov za skupno doseganje ciljev, ki so poudarjeni v strateških dokumentih mednarodnih organizacij in tudi Slovenije.

Zdravstveni statistični letopis 2015

Zdravstveni statistični letopis Slovenije za leto 2015 obsega izčrpen pregled zdravstvenih statističnih podatkov in informacij temelječih na uveljavljenih podatkovnih zbirkah in poročevalskih sistemih v zdravstvu. Zdravstvene statistične podatke zbirajo in posredujejo izvajalci zdravstvenega varstva, Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije in izobraževalne ustanove s področja zdravstva. Podatke o prebivalstvu nam je posredoval Statistični urad RS.

Moj dnevnik prehranjevanja

Pred Vami je Moj dnevnik prehranjevanja. Namenjen je beleženju vaše celodnevne prehrane. Na podlagi Vašega rednega beleženja hrane, ki jo zaužijete lahko spremenite vaše prehranjevalne navade.

Živeti z aterosklerozo - Priročnik za bolnike s koronarno boleznijo in drugimi oblikami ateroskleroze

V knjižici, namenjeni bolnikom z aterosklerozo, najdemo odgovore na nekaj najpogostejših vprašanj o bolezni, njenih vzrokih in posledicah, načinih prepoznavanja ter strategijah za njeno obvladovanje - kaj lahko storimo zase in kako nam lahko zdravstveno osebje pri tem pomaga. Ob splošnih informacijah o aterosklerozi in priporočilih glede zdravega življenjskega sloga, prehrane, telesne vadbe in duševnega zdravja bomo našli še nasvete, kako živeti z boleznijo in kdaj poiskati zdravniško pomoč.

Javnozdravstveni pristopi v medsektorskih politikah - izzivi aktivnega in zdravega staranja v Sloveniji na regijski ravni

Nacionalni inštitut za javno zdravje je razvil pristop sodelovanja z deležniki in razširil kapaciteto znanja na področju aktivnega in zdravega staranja v javnem zdravju v Sloveniji. Pridobljeno znanje in dobre izkušnje smo v letih 2015 in 2016 razširili iz nacionalnega na regijski nivo.