Publikacije

Poročilo o poteku pilotnega testiranja programa integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih - urbano pilotno okolje Zdravstveni dom Celje

Poročilo prikazuje potek pilotnega testiranja Programa integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih v urbanem pilotnem okolju Zdravstvenega doma Celje in sicer na podlagi dinamike posredovanja podatkov pri spremljanju pilotnega testiranja Skupaj za zdravje.

Poročilo o poteku pilotnega testiranja programa integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih – ruralno pilotno okolje Zdravstveni dom Sevnica in Zdravstveni dom Vrhnika

Poročilo prikazuje potek pilotnega testiranja Programa integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih v ruralnih pilotnih okoljih Zdravstvenega doma (ZD) Sevnica in ZD Vrhnika na podlagi dinamike posredovanja podatkov pri spremljanju pilotnega testiranja Skupaj za zdravje.

Pilotno testiranje programa integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih

Namen pilotnega testiranja je proučiti izvedljivost Programa integrirane preventive kroničnih nenalezljivih bolezni (KNB) in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih.

Kazalniki programa integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih

Namen programa je zgodnje odkrivanje oseb s prisotnimi dejavniki tveganja za kronične bolezni (KB), ogroženih za razvoj nekaterih najpogostejših KB in bolnikov s KB ter zagotavljanje strokovnih informacij, učenje veščin in nudenje podpore za dolgotrajno spremembo z zdravjem povezanega življenjskega sloga, opolnomočenje za življenje s KB in krepitev duševnega zdravja.

Učni načrt dodatnega strokovnega usposabljanja za izvajalce programa integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih

Program integrirane preventive kroničnih bolezni (KB) in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih je prenovljen in nadgrajen preventivni program za odraslo populacijo, ki vključuje nove vsebine, orodja in pristope za učinkovitejše vključevanje ciljne populacije, ki obsegajo tako aktivnosti, povezane z vključevanjem ranljivih oseb kot aktivnosti, povezane z vključevanjem oseb, ki se ne odzivajo na vabljenje v preventivni program.

Usposabljanje o ovirah ranljivih skupin v sistemu zdravstvenega varstva in pomenu zmanjševanja neenakosti v zdravju

Namen Usposabljanja o ovirah »ranljivih« skupin v sistemu zdravstvenega varstva in pomenu zmanjševanja neenakosti v zdravju je, da udeležence ob njihovem že pridobljenem strokovnem znanju opremi s tistimi znanji in kompetencami, ki so pomembna in potrebna za razumevanje »ranljivih« oseb, njihovih ovir v dostopu do sistema zdravstvenega varstva in znotraj njega ter pomena zmanjševanja neenakosti v zdravju.

Usposabljanje za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev – učni načrt

Kulturne kompetence se nanašajo na širok nabor znanj in veščin, ki zdravstvenim delavcem omogočajo, da zagotovijo primerno zdravstveno oskrbo osebam iz različnih kulturnih in socialnih okolij.

 

Program preventivnih pregledov otrok in mladostnikov

Naraščanje kroničnih nenalezljivih boleznih, povezanih z življenjskim slogom je izziv večine razvitih držav, ki prihaja vse bolj do izraza zaradi demografskih sprememb v družbi in pospešenim staranjem prebivalstva. Ker se zavedamo, da zdravstveni sistem tako z vidika financiranja kot izvajanja zdravstvenega varstva tega naraščajočega bremena ne bo mogel obvladovati, se osredotočamo na programe, ki pripomorejo k zmanjšanju bremena kroničnih nenalezljivih bolezni s preprečevanjem bolezni, zgodnjim odkrivanjem bolezni in razvojnih nepravilnosti in zgodnjo obravnavo ter promocijo zdravja.

Usposabljanje za zmanjševanje neenakosti v zdravju

V sklopu projekta Skupaj za zdravje, delovnega sklopa otroci in mladostniki, je v okviru Delovne skupine za zdravstvene storitve za mlade v lokalni skupnosti delovala ožja skupina za pripravo programa usposabljanja za zmanjševanje neenakosti v zdravju. Usposabljanje je v prvi vrsti namenjeno izvajalcem preventivnega programa Promocija zdravja pri osipnikih v programu Projektno učenje za mlajše odrasle, ki ga je v okviru projekta Skupaj za zdravje pripravila omenjena delovna skupina.

Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov - ocena potreb

Zdrav začetek življenja in skrb za zdravje otrok in mladostnikov se uvršča med temeljne zdravstvene cilje. Zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov je potrebno dograjevati, saj se s spremembami v družbenem okolju in življenjskem slogu pojavljajo drugačni nevarnostni dejavniki za njihovo zdravje ter nova obolevnost. Prednostni cilji razvoja pediatričnega varstva na primarni ravni v evropskih državah so ob zagotavljanju dosežene ravni kakovosti zdravstvenega varstva usmerjeni v zmanjševanje razlik in odpravljanje neenakosti v zdravju.