Publikacije

Učni načrt dodatnega strokovnega usposabljanja za izvajalce programa integrirane preventive kroničnih bolezni in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih

Program integrirane preventive kroničnih bolezni (KB) in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri odraslih je prenovljen in nadgrajen preventivni program za odraslo populacijo, ki vključuje nove vsebine, orodja in pristope za učinkovitejše vključevanje ciljne populacije, ki obsegajo tako aktivnosti, povezane z vključevanjem ranljivih oseb kot aktivnosti, povezane z vključevanjem oseb, ki se ne odzivajo na vabljenje v preventivni program.

Usposabljanje o ovirah ranljivih skupin v sistemu zdravstvenega varstva in pomenu zmanjševanja neenakosti v zdravju

Namen Usposabljanja o ovirah »ranljivih« skupin v sistemu zdravstvenega varstva in pomenu zmanjševanja neenakosti v zdravju je, da udeležence ob njihovem že pridobljenem strokovnem znanju opremi s tistimi znanji in kompetencami, ki so pomembna in potrebna za razumevanje »ranljivih« oseb, njihovih ovir v dostopu do sistema zdravstvenega varstva in znotraj njega ter pomena zmanjševanja neenakosti v zdravju.

Usposabljanje za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev – učni načrt

Kulturne kompetence se nanašajo na širok nabor znanj in veščin, ki zdravstvenim delavcem omogočajo, da zagotovijo primerno zdravstveno oskrbo osebam iz različnih kulturnih in socialnih okolij.

 

Program preventivnih pregledov otrok in mladostnikov

Naraščanje kroničnih nenalezljivih boleznih, povezanih z življenjskim slogom je izziv večine razvitih držav, ki prihaja vse bolj do izraza zaradi demografskih sprememb v družbi in pospešenim staranjem prebivalstva. Ker se zavedamo, da zdravstveni sistem tako z vidika financiranja kot izvajanja zdravstvenega varstva tega naraščajočega bremena ne bo mogel obvladovati, se osredotočamo na programe, ki pripomorejo k zmanjšanju bremena kroničnih nenalezljivih bolezni s preprečevanjem bolezni, zgodnjim odkrivanjem bolezni in razvojnih nepravilnosti in zgodnjo obravnavo ter promocijo zdravja.

Usposabljanje za zmanjševanje neenakosti v zdravju

V sklopu projekta Skupaj za zdravje, delovnega sklopa otroci in mladostniki, je v okviru Delovne skupine za zdravstvene storitve za mlade v lokalni skupnosti delovala ožja skupina za pripravo programa usposabljanja za zmanjševanje neenakosti v zdravju. Usposabljanje je v prvi vrsti namenjeno izvajalcem preventivnega programa Promocija zdravja pri osipnikih v programu Projektno učenje za mlajše odrasle, ki ga je v okviru projekta Skupaj za zdravje pripravila omenjena delovna skupina.

Za boljše zdravje in zmanjšanje neenakosti v zdravju otrok in mladostnikov - ocena potreb

Zdrav začetek življenja in skrb za zdravje otrok in mladostnikov se uvršča med temeljne zdravstvene cilje. Zdravstveno varstvo otrok in mladostnikov je potrebno dograjevati, saj se s spremembami v družbenem okolju in življenjskem slogu pojavljajo drugačni nevarnostni dejavniki za njihovo zdravje ter nova obolevnost. Prednostni cilji razvoja pediatričnega varstva na primarni ravni v evropskih državah so ob zagotavljanju dosežene ravni kakovosti zdravstvenega varstva usmerjeni v zmanjševanje razlik in odpravljanje neenakosti v zdravju.

Učni načrt Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov

V sklopu projekta Skupaj za zdravje, delovnega sklopa otroci in mladostniki, je delovala ožja skupina za prenovo programa usposabljanja Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov. Usposabljanje »Javno zdravje otrok, mladostnic in mladostnikov« je namenjeno zdravnikom specializantom pediatrije in je obvezni del specializacije.

Strokovne podlage za posodobitev programa preventivnega zdravstvenega varstva nosečnic, otročnic, novorojenčkov in dojenčkov na domu ter podlage za nadaljnji razvoj preventivnih programov za zmanjševanje neenakosti v zdravju

Danes ni več nobenega dvoma, da se temelji dolgoročnega zdravja posameznika pričnejo oblikovati že pred rojstvom in se nadgrajujejo v najzgodnejših letih življenja. Zato so kakovostni, na dokazih podprti programi promocije ter varovanja zdravja nosečnic, otrok in mladostnikov, ki so v največji možni meri prilagojeni potrebam uporabnic in uporabnikov, izjemnega pomena za krepitev zdravja populacije ter zmanjševanje neenakosti v zdravju v družbi na sploh

Strokovne podlage za nadgradnjo skupinske vzgoje za zdravje za bodoče starše in predlog skupinske vzgoje za zdravje za starše otrok do enega leta

Poročilo je osredotočeno na programa za skupinsko vzgojo za zdravje za bodoče starše in starše otrok do enega leta. Vzgojo za zdravje izvajajo zdravstveni strokovnjaki iz primarnega zdravstvenega varstva v okviru zdravstvene mreže in je sestavni del širše dejavnosti promocije zdravja in preventivnih dejavnosti. Usmerjena je tako v krepitev zdravja celotne populacije kot tudi v zmanjševanje neenakosti v zdravju pri otrocih in mladostnikih ter starših.

Preventivni program za otroke in mladostnike – prepoznava in obravnava čezmerne hranjenosti in debelosti

Debelost in zapleti debelosti pri otrocih in mladostnikih predstavljajo enega najpomembnejših javnozdravstvenih problemov Republike Slovenije. Ker sta tako debelost, kot tudi zapleti le te izrazito več vzročno pogojeni je nujno, da to upoštevamo pri načrtovanju metod za opredelitev posameznikov, ki so zdravstveno ogroženi in načrtovanju ukrepov za zdravljenje.