Publikacije

Ekonomske posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola v Sloveniji v obdobju 2018-2019

V poročilu smo ovrednotili ekonomske posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola za Slovenijo v obdobju 2018-2019. Rezultati kažejo, da je bilo ekonomsko breme 105,2 milijonov EUR, kar predstavlja 3% vseh izdatkov za zdravstvo.

Poraba alkohola in zdravstvene posledice rabe alkohola v Sloveniji v obdobju 2013–2018, trendi

V pričujoči publikaciji so avtorji predstavili obsežen prikaz registrirane porabe alkohola in zdravstvenih posledic zaradi rabe alkohola v Sloveniji v obdobju 2013-2018. Med njimi so posebej izpostavljeni podatki o prezgodnji umrljivosti zaradi alkoholu neposredno pripisljivih vzrokov ter breme rabe alkohola, ki je ocenjeno s skoraj šestimi odstotki vseh izgubljenih zdravih let življenja, kar bi moralo pomembno vplivati na načrtovanje alkoholne politike v državi

Uporaba prepovedanih drog, konoplje v zdravstvene namene in zloraba zdravil na recept med prebivalci Slovenije - povzetek

Namen publikacije je na kratko predstaviti nekatere ključne ugotovitve o razširjenosti uporabe in spremembah v uporabi posameznih prepovedanih drog, konoplje v zdravstvene namene in zlorabe psihoaktivnih zdravil na recept med prebivalci Slovenije v starosti 15-64 let. Podatki so zajeti iz zadnje Nacionalne raziskave o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog med prebivalci Slovenije.

Digitalna zdravstvena pismenost študentov v Sloveniji v času pandemije covida-19

Presečno pregledno raziskavo Digitalna zdravstvena pismenost študentov v Sloveniji v času pandemije covida-19 smo izvedli med slovensko študentsko populacijo med 2. in 23. novembrom 2020. Vabila smo poslali na 73 fakultet, 16 visokih šol, devet samostojnih visokošolskih in dve podiplomski šoli. K sodelovanju smo tako povabili študente vseh fakultet in visokih šol v Sloveniji, na koncu pa smo imeli v vzorcu 3.621 anketirancev, s povprečno starostjo 22,65 let (SD = 4,65), od tega je bilo 70 % žensk.

Neželeni učinki pridruženi cepljenju 2020

Center za nalezljive bolezni in okoljska tveganja v okviru svojih nalog spremlja potek varnega cepljenja. To pomeni zagotavljanje sistema zgodnjega zaznavanja pojavov pridruženih cepljenju in izvajanje ustreznih aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti pri izvajanju cepljenja. Cilj izvajanja teh aktivnosti je zmanjšati negativne posledice za zdravje ljudi in program cepljenja.

Neželeni učinki pridruženi cepljenju 2020

Center za nalezljive bolezni in okoljska tveganja v okviru svojih nalog spremlja potek varnega cepljenja. To pomeni zagotavljanje sistema zgodnjega zaznavanja pojavov pridruženih cepljenju in izvajanje ustreznih aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti pri izvajanju cepljenja. Cilj izvajanja teh aktivnosti je zmanjšati negativne posledice za zdravje ljudi in program cepljenja.

Ekonomske posledice bolezni mišicno-skeletnega sistema in vezivnega tkiva v Sloveniji v obdobju 2016-2018

V obdobju 2016-2018 je v Sloveniji ocenjeno ekonomsko breme za šest izbranih diagnoz bolezni mišično-skeletnega sistema in vezivnega tkiva znašalo okoli 177,7 milijonov EUR, kar predstavlja 5% vseh izdatkov za zdravstvo oz. 0,4% bruto domačega proizvoda. V poročilu so prikazane ekonomske posledice tega velikega javnozdravstvenega problema.

Ekonomske posledice demence v Sloveniji v obdobju 2015-2018

Ker demenca predstavlja velik javnozdravstveni problem, smo bolezen v našem poročilu osvetlili še z ekonomskega vidika. Posodobljena raziskava je pokazala, da je v Sloveniji, v obdobju 2015-2018, znašalo ekonomsko breme demence okoli 11,4 milijonov EUR oz. 0,3% vseh izdatkov za zdravstvo.

Report on the drug situation 2021 of the Republic of Slovenia

2021 National Report (2020 data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point

Report on the drug situation 2021 of the Republic of Slovenia

2021 National Report (2020 data) to the EMCDDA by the Reitox National Focal Point