Patronažno zdravstveno varstvo Slovenije - zaposleni in analiza opravljenega dela

Publikacija je vsebinsko ločena na dva dela. V prvem delu publikacije je predstavljena kadrovska pokritost patronažnega zdravstvenega varstva Slovenije v letu 2020. V analizi smo za zaposlene
v patronažni zdravstveni dejavnosti (VZD 510) uporabili podatke iz Evidence o gibanju zdravstvenih delavcev in mreži zdravstvenih zavodov – RIZDDZ (NIJZ 16). Podatki so bili preneseni iz centralne baze (CBPI-ZZZS) 1. januarja 2020.