Publikacije

Zdravje v občini Jesenice

Zdravje prebivalkam in prebivalcem Slovenije predstavlja najvišjo vrednoto. Tesno je povezano z družbenimi in ekonomskimi razmerami, v katerih ljudje živijo, pa tudi z individualnimi lastnostmi posameznika. Na osnovi analize izbranih kazalnikov, ki jih prikazujemo v Publikaciji Zdravje v občini Jesenice, lahko ocenimo, da je zdravje prebivalcev te občine slabše kot je v regiji in v državi.

Nevladne organizacije na področju zdravja v Sloveniji - ovire in izzivi za njihov hitrejši razvoj

Nevladne organizacije (NVO) opravljajo pomembno delo na področju skrbi za zdravje in so danes nepogrešljivi del sodobnih družb. V okviru CRP projekta »Razvoj nevladnih organizacij (NVO) na področju zdravja in krepitev povezanosti« smo v Sloveniji prvič sistematično analizirali stanje in potrebe NVO na področju zdravja. Ker so NVO na področju zdravja v vseh pogledih slabše raziskano področje, smo se raziskovanja lotili s kvantitativno in kvalitativno metodo ter pridobili poglobljene informacije in podatke o obravnavani problematiki.

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2018

V publikaciji Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2018 so v besedi in sliki strnjeno predstavljeni ključni podatki, novosti in informacije s poročja drog za leto 2017 in prvo polovico 2018.

Stanje na področju prepovedanih drog v Sloveniji 2018 (angleška verzija)

Nacionalni inštitut za javno zdravje je v sodelovanju s strokovnjaki različnih strok in resorjev pripravil Nacionalno poročilo 2018 o stanju na področju prepovedanih drog v Sloveniji. Poročilo zajema podatke, dogodke in novosti iz leta 2017 in prve polovice 2018 in je pripravljeno v angleškem jeziku. Poročilo mora potrditi še Komisija Vlade RS za droge, zato so možne naknadne spremembe.

Okužbe s HPV in cepljenje

Pomembne informacije za dekleta o okužbi HPV in cepljenju.

Program Svit 10. obletnica

Zbornik Programa Svit ob 10. obletnici.

Definicije prijavljivih nalezljivih bolezni za namene epidemiološkega spremljanja

Slovenske definicije smo pripravili po vzoru evropskih definicij primera in jih združili v enovit dokument,  ki bo opora zdravnikom ob prijavi. 

Duševno zdravje v obporodnem obdobju

Zdravje v nosečnosti, ob porodu in v času zgodnjega otroštva pomembno vpliva na zdravje v odrasli dobi ter tako predstavlja temelj zdravja prebivalstva. Tudi neenakosti v zdravju (to so razlike v zdravju oziroma zdravstvenih izidih med družbenimi skupinami z različnim socialno-ekonomskim statusom, ki jih lahko preprečimo se pričenjajo že v nosečnosti oziroma ob rojstvu.

Hrup in zdravje - gradivo za vodje timov zdravih šol 2019.

Hrup je pomemben okoljski dejavnik, ki v današnjem času odločilno vpliva na naše počutje, lahko nas ovira, vzbuja nemir in škoduje našemu zdravju. V šolskem okolju vpliva na uspešnost učencev in dijakov – na učenje, koncentracijo in sodelovanje pri pouku. 

Patronažna zdravstvena dejavnost v Sloveniji - pet let kasneje

V letu 2014 je bila narejena obsežna, petnajstletna analiza o delovanju patronažne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji. Ugotovitve so bile za patronažno stroko dokaj neugodne, zato je bilo podanih kar nekaj priporočil s ciljem, da bi se razmere postopno omilile in izboljšale. V patronažnem zdravstvenem varstvu Slovenije se po petih letih kljub kadrovski krepitvi obseg dela ne povečuje bistveno, niti se ne veča delež preventivne dejavnosti.