Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji: Kvalitativna raziskava v 25 okoljih

Monografija Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji: kvalitativna raziskava v 25 okoljih.

Kako se kažejo ranljivosti in neenakosti v zdravju? S kakšnimi ranljivostmi se soočajo prebivalci Slovenije? Kateri prebivalci se najpogosteje soočajo z njimi? S katerimi ovirami se srečujejo v dostopu do zdravstvenih in drugih javnih ustanov? Kako se lokalna okolja odzivajo na te ovire? Kako ustrezno odgovoriti na ranljivosti in neenakosti, kako premoščati ovire in najti sistemske rešitve? Na ta vprašanja skuša podati odgovore monografija Neenakosti in ranljivosti v zdravju v Sloveniji: kvalitativna raziskava v 25 okoljih.

Vsebina monografije temelji na raziskavi Analiza ranljivosti in neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih projekta Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih – MoST ter primerjalno na predhodni raziskavi v okviru projekta Za boljše zdravje in zmanjševanje neenakosti v zdravju - Skupaj za zdravje.

Izsledki raziskave nudijo vpogled v veliko dimenzij vsakdanjega življenja posameznikov in skupin ter umeščanje in razumevanje znotraj širšega družbenega konteksta posamezne skupnosti. Cilj terenskega raziskovanja posameznih lokalnih okolij je bil ugotoviti, kateri posamezniki in skupine se soočajo z ranljivostmi v zdravju, kakšne ovire doživljajo v dostopu do zdravja ter kakšne so prakse premoščanja teh ovir.

V prvem delu monografije je podrobneje obravnavano vprašanje neenakosti v zdravstvu, predstavljena so ključna konceptualna izhodišča za raziskavo, teoretski pristop in metodologija raziskave ter analiza raznolikih skupin z ranljivostmi, ovire pri dostopu do zdravstvene in drugih oblik pomoči, ustanov ali virov ter opis obstoječih praks premoščanja ovir.

Drugi del monografije pa podrobneje analizira ovire v dostopu do zdravja v kontekstu širših družbenih procesov: na primer ekonomske krize ter nove recesije in ustavitve gospodarstva zaradi pandemije Covid-19, ovire pri starejših osebah s kroničnimi stanji in multimorbidnostjo v luči nepovezanosti v oskrbi, jezikovne in kulturne ovire posameznikov in skupin v dostopu do zdravstva ter organizacije institucionalne in skupnostne oblike oskrbe. Ključne ugotovitve poglavij in glavne usmeritve za nadaljnje raziskovanje na področju neenakosti in ranljivosti v zdravju so strnjene v zaključku monografije.

Poglobljeno razumevanje številnih ovir strokovnjakom na področju javnega zdravja prinaša koristne uvide pri odločitvah za ciljane intervencije, usmerjene k zmanjševanju negativnih posledic, ki jih imata ranljivost in neenakost na zdravje in kakovost življenja prebivalstva.