Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. avgust 2018

Mesečno poročilo vsebuje statistični pregled čakalnih dob in števila čakajočih za nabor vrst zdravstvenih storitev (VZS), ki se uporabljajo v sistemu eNaročanja in so vsebinsko blizu naboru storitev, ki so se do februarja 2018 spremljala v starem sistemu Načas. V mesečni nabor še vedno nismo vključili storitev s področja fizioterapije, saj trenutni podatki kažejo, da je delež vključenosti izvajalcev na področju fizioterapije v primerjavi s prejšnjim sistemom Načas 65%, kar pomeni, da dobra tretjina fizioterapevtov še vedno ni vključena v sistem eNaročanja.

Poročilo tako vsebuje 24 vrst zdravstvenih storitev, ki se nanašajo na prve preglede, in 379 vrst terapevtsko-diagnostičnih storitev. Prikazane so povprečne čakalne dobe, število čakajočih in število čakajočih nad dopustno dobo za prve preglede in za terapevtsko diagnostične storitve. Prikazana je primerjava podatkov na dan 1. 8 .2018 s podatki na dan 1. 7. 2018.

V poročilu prikazujemo čakalne dobe za prve proste termine, ki jih izvajalci objavljajo na portalu https://cakalnedobe.ezdrav.si/, te so pacientom prikazane tudi za elektronsko naročanje. Več o novih izrazih, ki se uporabljajo v sistemu elektronskega naročanja, si lahko ogledate v poglavju pojasnil in definicij.

Najdaljša dopustna čakalna doba je v tem mesecu spoštovana pri vseh vrstah zdravstvenih storitev, ki jih spremljamo v tem poročilu. To pomeni, da na dan 1. 8. 2018 za prav vsako terapevtsko-diagnostično storitev, oziroma prvi pregled, zajet v poročilu, najdemo izvajalca, ki ima čakalno dobo krajšo od najdaljše dopustne čakalne dobe.
Naštejmo nekaj vrst zdravstvenih storitev, kjer so čakalne dobe na prvi prosti termin pri stopnji nujnosti »Redno« glede na zbrane podatke, pridobljene s strani izvajalcev, krajše od 14 dni:
• CTA srca, s povprečno čakalno dobo 6 dni.
• Osteosinteza rame, s povprečno čakalno dobo 7 dni.
• Perkutana transluminalna angioplastika, s povprečno čakalno dobo 8 dni.
• Apikotomija, s povprečno čakalno dobo 10 dni.
• CT jeter s portalnim ojačenjem, s povprečno čakalno dobo 14 dni.

Glede na podatke, ki jih izvajalci zdravstvenih storitev javno objavljajo kot prve proste termine na portalu čakalnih dob, ni storitve, ki bi v povprečju imela čakalne dobe pri stopnji nujnosti »Redno« daljše od dopustnih dob.

V mesecu juliju je bil za izbran nabor vrst zdravstvenih storitev, ki so predmet spremljanja čakalnih dob, na novo vpisanih v čakalne sezname 56.832 oseb, medtem, ko je imelo predviden datum termina 70.285 oseb.

V naboru 24 zdravstvenih storitev za prvi pregled na dan 1. 8. 2018 čaka 76.395 oseb, kar pomeni 635, oziroma 0,84% čakajočih več, kot na prvi dan preteklega meseca.

Nad dopustno dolgo čakalno dobo za prvi pregled na dan 1. 8. 2018 čaka 34.789 oseb, kar pomeni 55 oseb, oziroma 0,16% čakajočih več, kot na prvi dan preteklega meseca.

Na 379 izbranih zdravstvenih storitev na dan 1. 8. 2018 čaka 84.564 oseb, kar pomeni 1.729, oziroma 2,08% čakajočih več, kot na prvi dan preteklega meseca.

Tudi pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah najdemo skupno 37.223 oseb, ki na dan 1. 8. 2018 čakajo nad dopustno dolgo čakalno dobo, kar pomeni 591, oziroma 1,56% čakajočih manj, kot na prvi dan preteklega meseca.

Pri prvih ambulantnih pregledih opažamo večje število tistih, ki na pregled čakajo zaradi lastne želje ali pa je vzrok čakanja medicinska indikacija. Delež takšnih oseb je pri prvih pregledih s 6,65% malenkost večji kot pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah, kjer ta delež znaša 5,54%. Ocenjujemo, da je dejanski delež teh oseb še večji, vendar pa v tem trenutku izvajalci zdravstvene dejavnosti še vzpostavljajo pravilno poročanje teh indikatorjev, kot to od njih zahteva novela Zakona o pacientovih pravicah.

Pri prvih pregledih nad dopustno čakalno dobo pri stopnji »Hitro« čaka 17.068 oseb, kar je skoraj enako kot pri stopnji nujnosti redno, kjer je število oseb, ki čakajo nad dopustno dolgo, 17.721. Podatki kažejo, da je število čakajočih nad dopustno čakalno dobo pri stopnji nujnosti »Hitro« pri 50% vseh izbranih prvih pregledov večje, kot pri stopnji nujnosti »Redno«. Pri stopnji »Hitro« nad dopustno čakalno dobo na prvi pregled čaka 58% vseh čakajočih, medtem, ko delež pri stopnji »Redno« znaša 39% od vseh, ki so vpisani pri tej stopnji nujnosti.

Drugače je pri terapevtsko-diagnostičnih storitvah, kjer podatki kažejo, da je število čakajočih nad dopustno čakalno dobo pri stopnji nujnosti »Redno« pri 60% vseh izbranih storitvah večje, kot pri stopnji nujnosti »Hitro«. Pri stopnji »Hitro« nad dopustno čakalno dobo čaka 8.776 vseh čakajočih, medtem, ko je pri stopnji »Redno« takšnih 28.447 oseb.

V poročilu prikazujemo dnevni priliv na novo vpisanih oseb za celoten pretekli mesec. V tem mesecu opažamo, tako pri prvih pregledih, kot pri ostalih zdravstvenih storitvah, da je število na novo vpisanih oseb v čakalne sezname skozi mesec manjše od števila tistih, ki imajo v enakem obdobju predviden datum termina, vendar pa to ne vpliva na skupno število čakajočih, ki se je pri pregledih od začetka pa do konca meseca povečalo za dober odstotek, pri ostalih storitvah pa za dobre 3 odstotke.

Za konec še na nekaj splošnih podatkov o trenutnem stanju elektronskega sistema eNaročanje za mesec julij 2018:
• Trenutno je v sistem povezanih 535 izvajalcev zdravstvene dejavnosti.
• 134 izvajalcev omogoča eNaročanje na termin.
• 333 izvajalcev omogoča eNaročanje na okvirni termin.
• 417 izvajalcev sporoča podatke preko sistema eNaročanje
• 1209 izvajalcev je izdalo vsaj eno eNapotnico.
• 401 izvajalcev je sprejelo vsaj eno eNaročilo.
• Dnevno je poslanih do 7.800 eNapotnic, skupno je bilo v juliju kreiranih 241.400 eNapotnic.
• Dnevno je prejetih do 11.200 eNaročil, skupno je bilo v juliju prejetih 346.705 eNaročil.