Mesečno poročilo o čakalnih dobah - 1. april 2019

• Mesečno poročilo o čakalnih dobah je bilo po ugotovljeni napaki s podvojenimi identifikatorji termina, pripravljeno na rekonstrukturiranih podatkih in prikazuje novo stanje na dan 1.4.2019.

• Podatki iz baze eNaročanja na dan 1. 4. 2019 kažejo, da se na izbran nabor prvih pregledov v povprečju čaka enako kot prvi dan preteklega meseca, na izbran nabor 379 terapevtsko-diagnostičnih storitev, pa se v primerjavi s prvim dnem preteklega meseca čaka 2 dni manj.

• V preteklem mesecu je bil na izbran nabor prvih pregledov in terapevtsko-diagnostičnih storitev v čakalne sezname na novo vpisanih 94.065 oseb, medtem, ko je imelo predviden datum termina 85.709 oseb. kar pomeni, da je razlika med številom na novo vpisanih v čakalne sezname in naročenimi osebami s terminom v zadnjem mesecu znašala 8.360 oseb, s čimer lahko pojasnimo 83% rasti skupnega števila čakajočih, ki se je v tem času povečalo za 10.073 oziroma 5,77%.

• Največ storitev, kjer povprečna dolžina čakanja na prvi termin presega dopustno mejo, najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«. Pri prvih pregledih, ki jih spremljamo na mesečni ravni, je 76 % storitev, kjer je povprečna dolžina čakanja na termin daljša od dopustne meje, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa ta delež znaša 68 %.

• Največji delež čakajočih nad dopustno čakalno dobo najdemo pri stopnji nujnosti »Zelo hitro«, kjer na prvi pregled nad dopustno mejo čaka 71% vseh čakajočih, pri ostalih zdravstvenih storitvah pa je delež takšnih 58 %.

• Popravljeni podatki kažejo, da se je število čakajočih nad dopustno čakalno dobo v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta na izbranem naboru prvih pregledov zmanjšalo za 2,9%, pri ostalih terapevtsko-diagnostičnih storitvah pa za 6,9%.