Publikacije

Azbest - nikoli dokončana zgodba

Glavni namen knjižice je vsekakor širši javnosti predstaviti temeljna znanja o azbestu. Skupni cilj mednarodnega simpozija in te publikacije ni naravnan samo v stroko, ampak ima pomemben dodatni cilj, in sicer preko interdisciplinarnih znanj priti do realnih in praktičnih izboljšanj kakovosti zdravja ljudi in tudi okolja v slovenskem prostoru.

Evropski vodnik za nacionalne programe obvladovanja raka

Vodnik je načrt oziroma predloga za pripravo nacionalnih programov obvladovanja raka. Pri pripravi vodnika smo upoštevali izkušnje različnih mednarodnih in državnih organizacij na področju raka. Vsako poglavje obravnava določeno ključno temo in vsebuje seznam kazalnikov za spremljanje nacionalnih načrtov obvladovanja raka. 

Vodnik je v angleškem jeziku.

 

 

Z zdravjem povezano vedenje v šolskem obdobju med mladostniki v Sloveniji HBSC 2014

V svetu je le nekaj periodičnih mednarodnih raziskav in ena izmed njih je HBSC (Health Behavior in Schol-Aged Children) ali Z zdravjem povezen vedenje v šolskem obdobju. Raziskava zajema številne vidike mladostnikovega zdravja in življenja: samooceno (duševnega) zdravja, zadovoljstva, poškodbe, ustno zdravje, z zdravjem povezana vedenja (npr. tvegana vedenja,prehrana, gibanje) in tudi socialni kontekst (družina, šola, vrstniki). Izvaja se med 11-, 13- in 15- letniki v 44 državah Evrope in sveta, Slovenija pa se ji je pridružila leta 2002.

Alkohol v Sloveniji

Knjiga Alkohol v Sloveniji: trendi v načinu pitja, zdravstvene posledice škodljivega pitja, mnenja akterjev in predlogi ukrepov za učinkovitejšo alkoholno politiko ponuja na enem mestu zbran obširen prikaz stanja na področju alkohola v Sloveniji.

Vsevladni pristop za zdravje in blaginjo prebivalcev in zmanjšanje neenakosti v zdravju

Publikacija je v prvi vrsti namenjena različnim profilom strokovnjakov, ki delujejo na področju javnega zdravja, pa tudi strokovnjakom različnih drugih medicinskih specialnosti, strokovnjakom drugih strok, političnim odločevalcem in strokovnjakom v različnih vladnih sektorjih.

Smernice za postvencijo v šoli ob samomoru učenca ali dijaka

Smernice Ko se zgodi samomor učenca ali dijaka so namenjene šolskemu kolektivu, ki se sooči s samomorom svojega učenca ali dijaka. Tragični dogodek se dotakne vseh članov skupnosti. Organizirana in dobro vodena dejavnost šole po samomoru učenca ali dijaka bo omogočila varno okolje in čustveno razbremenitev zaposlenim in učencem ter s tem blažila posledice travmatskega dogodka. Potek postvencije v šoli je opisan po korakih, ki bodo vodstvu in zaposlenim v pomoč pri ukrepanju in odzivanju v krizni situaciji.

Dostopnost do zdravstvenih storitev v Republiki Sloveniji

Polletno poročilo DP8-DN: »Vpliv epidemije covid-19 na zagotavljanje pravočasne zdravstvene obravnave in zdravstvenega varstva«

Projekt »Ukrepi na področju obvladovanja širitve COVID-19 s poudarkom na ranljivih skupinah prebivalstva« 

Slika naslovne strani poročila

Operativna skupina za izvajanje psihološke pomoči v razmerah epidemije oziroma pandemije: Končno poročilo o izvedenih aktivnostih povezanih s covidom-19

Strokovna skupina za duševno zdravje na NIJZ je v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje 20. 10. 2020 vzpostavila Operativno skupino za izvajanje psihološke pomoči ob epidemiji (v nadaljevanju Operativna skupina). V Operativni skupini so sodelovale javne ustanove, ministrstva ter nevladne organizacija – skupno 39 različnih deležnikov - ki so izvajale in podpirale aktivnosti psihološke podpore.

Uporaba prepovedanih drog, konoplje v zdravstvene namene in zloraba zdravil na recept med prebivalci Slovenije

Monografija je vsebinsko bogata in prinaša pomembne podatke s področja drog v Sloveniji. Podrobno je namreč prikazana analiza značilnosti uporabe drog v Sloveniji, ki temelji predvsem na podatkih iz druge presečne Nacionalne raziskave o tobaku, alkoholu in drugih drogah, izvedene leta 2018.