Nenalezljive bolezni in stanja

Publikacija: Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba

27. 09. 2016
Na Centru za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja NIJZ smo v okviru projekta Skupaj za zdravje – sklopa za prenovo preventivnega programa za odrasle, izdali priročnik »Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba: priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev«.

Priročnik predstavlja pomembno novo gradivo za zdravstvene delavce. Je prvo v Sloveniji, ki kompleksno obravnava področje kulturne kompetence v zdravstvu. Kulturno kompetentna in na osebo osredotočena oskrba je namreč temelj kakovostne, celostne in v vseh pogledih učinkovite zdravstvene oskrbe, ki upošteva vsakega posameznika kot celoto z njegovimi potrebami, vrednotami, življenjskimi pogoji; tako zdravstvenega delavca kot uporabnika zdravstvenih storitev. Zato tudi presega okvire projekta, znotraj katerega je bil zasnovan.

Kulturna kompetenca je v slovenskem zdravstvu novejši pojem, ki predstavlja povsem novo dimenzijo profesionalne kompetentnosti. Kljub temu, da v našem življenjskem prostoru že od nekdaj obstaja raznolikost kultur, religij, vrednot, življenjskih prepričanj, nagnjenj in stilov, do sedaj izobraževalni programi za zdravstvene delavce te raznolikosti niso upoštevali, prav tako kot jo komajda upošteva celotni sistem in organiziranost zdravstvene oskrbe. Vendar si danes ne moremo več zatiskati oči. Naša družba postaja čedalje bolj raznolika in vse napovedi kažejo, da bo ta raznolikost v prihodnosti še bolj izrazita in spremembe velike. Obenem se ljudje čedalje bolj zavedamo svoje individualnosti ter svojih pravic, življenje želimo živeti v skladu z lastnimi prepričanji in vrednotami.

Priročnik je bil oblikovan kot vzpodbuda vsem zdravstvenim delavcem, ki se zavedajo, da potrebujejo več znanja in veščin za kompetentno soočenje z vse bolj raznolikimi potrebami svojih uporabnikov in uporabnic. Nastal je na osnovi zaznanih potreb zdravstvenih delavcev in uporabnikov zdravstvenih storitev, predvsem ranljivih skupin v sistemu zdravstvenega varstva, v okviru projekta Skupaj za zdravje – sklopa za prenovo preventivnega programa za odrasle, ki ga je izvajal Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja NIJZ.

Izkazalo se je, da zdravstveni delavci večinoma ne poznajo kulturnega ozadja uporabnikov in uporabnic ter ne znajo ustrezno ravnati v primeru kulturnih in jezikovnih nesporazumov, razlog za to pa vidijo v pomanjkanju usposabljanj, na katerih bi lahko razvijali kulturne kompetence. Zato smo skupaj s priročnikom zasnovali in v treh zdravstvenih domovih izvedli tudi uposabljanje Razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. Obsegalo je dvajset ur interaktivnih predstavitev in delavnic, ki jih je izvajala interdisciplinarna skupina. V okviru usposabljanja je bil pričujoč priročnik tudi pilotiran – vsem zdravstvenim delavcem, ki so se do sedaj udeležili usposabljanja se zahvaljujemo za predloge, komentarje in izboljšave njegove vsebine.

S prvim tovrstnim usposabljanjem in priročnikom je bil narejen prvi pomemben korak k stalnemu razvijanju kompetenc zdravstvenih delavcev, da lahko svoje delo izboljšajo in opravljajo z veseljem, kvalitetno in celostno ter pridobijo veliko koristnega. Današnja kompleksnost družbe in s tem kompleksnost kultur in prepričanj je tako zahtevna, da sama zavezanost zakonodaji in etiki ni dovolj – za kompetence na tem področju je potrebno tudi veliko znanja, poznavanje pojmov, spretnosti, veščin, socialnih odnosov, stališč, ravnanj, kritičnega razmisleka in zavedanja, odnosa do samega sebe. Zato ni dovolj le, da smo dobri ljudje in empatični zdravstveni delavci, potrebno je veliko več.

Kot je zapisala ena od recenzentk, Helena Kristina Halbwachs: »Želimo si, da bi priročnik našel pot do vsakega zdravstvenega delavca, pa tudi do vsakega učitelja, študenta in dijaka v izobraževalnih sistemih različnih poklicev v zdravstvu. Predvsem pa si želimo, da bi vsi pacienti, ne glede na to, od kod so prišli, koga ljubijo, h komu molijo, kako so oblečeni, kaj jedo, začutili, da jih obravnavamo kompetentno, spoštljivo, brez predsodkov in z veliko mero empatije. Le tako bomo lahko vzpostavili zaupen odnos, ki je osnova za uspeh zdravstvene oskrbe ter obojestransko zadovoljstvo.«