Z znanjem do boljšega zdravja

Projekt NAZDRAVJE za aktivno in zdravo starost v Pomurju

18. 04. 2016
Slovenija je država z velikimi razlikami med pokrajinami in njihovimi prebivalci. V tem se kljub demografski in zemljepisni majhnosti ne razlikuje od drugih evropskih držav. Njena raznolikost se kaže tudi v demografski in ekonomski sliki posameznih področij. Ob uspešni osrednji ljubljanski regiji so tudi take, na katerih kljub ohranjenim naravnim danostim ni pogojev, ki bi maloštevilnim mladim zagotavljali materialno in poklicno perspektivo in spodbujali regijski razvoj.

Imamo področja z visoko povprečno starostjo prebivalcev, z vse več praznimi hišami in zaselki. V tem posebej izstopajo nekatere občine ob Kolpi in v Pomurju.  Čeprav je videti, da se slovenska politika pričenja zavedati daljnosežnosti demografskih sprememb, predlagana ukrepanja vsem okoljem ne prinašajo pravičnih  in usklajenih sprememb. Ponekod bodo mladi še naprej odhajali, stari pa bodo prepuščeni življenju v svojih okoljih.

Vendar so v Evropi in Sloveniji tudi uspešna podeželska okolja, ki dokazujejo, da sta vsak kraj in vsaka  pokrajina s svojimi danostmi in izročili lahko zanimiva in nastanitveno vabljiva. Njihova prednost ni odvisna od centralne podpore, ampak je predvsem povezana z lokalnimi aktivnostmi in idejami, brez katerih ni nobenega razvoja. Izkušnje projekta NAZDRAVJE, ki med različnimi partnerji poteka v Pomurju, kažejo, da je tudi v manjših občinah med prebivalci veliko neizkoriščenih potencialov, ki stvari lahko premaknejo na bolje in so povezani z značilnostmi sedanjih generacij starejših, ki z dolgoživostjo podaljšujejo tudi svoje psiho-fizične potenciale.

Če zdravje posameznika ocenjujemo s telesnim, duševnim in socialnim dobro-počutjem, to v enaki meri velja tudi za zdravje slovenskih pokrajin. Po svojih socioloških značilnostih je Pomurje posebna regija. Povezuje Prekmurje in Prlekijo, dve pokrajini z različnim zgodovinskim in kulturnim izročilom.  Prlekija je etnično bolj homogena, Prekmurje pa s svojo nacionalno in versko različnostjo predstavlja posebne socialne in javno-zdravstvene izzive. Z izbiro petih občin, Ljutomera, Razkrižja, Veržeja, Črenšovcev in Hodoša, smo želeli v projekt vključiti različnosti Pomurja in s prebivalci proučiti možnosti aktivnega, zdravega staranja in zmanjševanja razlik v različnih lokalnih okoljih. Ljutomer predstavlja področni urbani center z močnim vplivom ruralne okolice, Razkrižje si je po drugi svetovni vojni izborilo obstanek v Sloveniji, po osamosvojitvi slovensko bogoslužje, zdaj pa se bori za zaposlitev zdravnika namesto umrle lokalne zdravnice. Veržej je znan po organizaciji vsakoletnega vseslovenskega shoda krvodajalcev, Črenšovci so značilna prekmurska občina, Hodoš pa je evangeličanska občina s pretežno madžarskim prebivalstvom. V vseh naštetih občinah je v zadnjih desetih letih več smrti kot rojstev, mladi se selijo v večje centre, kjer nekateri dosežejo uspeh na strokovnih ali gospodarskih področjih.

Z usposabljanjem širiteljev aktivnega in zdravega življenja je projekt NAZDRAVJE namenjen vključevanju prebivalcev in občin Pomurja v zmanjševanje zdravstvenih in socialnih neenakosti med starejšimi v lokalnih okoljih. Širitelji so odrasli prebivalci vseh izobrazbenih stopenj, ki se v širiteljskem tečaju poučijo zakaj danes živimo dlje kot nekoč, kaj je zdravo, aktivno in kakovostno življenje in se seznanijo s spremembami, ki jih v naša življenja prinaša starost. Usposabljanje poteka na vsakomur razumljiv in zanimiv način. Udeleženci ga bogatijo z izmenjavo lastnih izkušenj in pri tem spoznavajo, kako je aktivno in zdravo življenje mogoče uresničevati v njihovih okoljih. Po usposabljanju organizirajo izobraževalni projekt za sovaščane, ki naj odpre možnosti za podobna srečanja, namenjena zdravemu in aktivnemu življenju, v katera se bodo lahko brez razlike vključevali vsi občani.

Usposabljanje je potekalo v vsaki občini posebej, vedno se ga je udeležilo 15 do 20 udeležencev, ki so ob koncu prejeli potrdilo o usposobljenosti. Anonimno anketiranje je pokazalo, da so bili z vsebinami in njihovo predstavitvijo zelo zadovoljni in pripravljeni za širiteljske aktivnosti v njihovih okoljih. Prebivalci vsakega okolja so zanj največji potencial, ki v neaktivnih okoljih ostaja v marsičem neizkoriščen. Starejši med njimi imajo znanje, izkušnje in čas, želijo biti aktivni in koristni. Odločilno lahko vplivajo na njegov razvoj, saj najbolj poznajo njegove potrebe, slabosti in prednosti. Aktivna starost je pogoj za medgeneracijsko sodelovanje in povezovanje. V njih je potrebno prebuditi vzdušje aktivnosti in ga vzdrževati z uresničevanjem starosti in okolju prijaznimi dejavnostmi. Pri tem je ključna podpora županov, brez katere prej ali slej s pripravljenostjo posameznikov, ki želijo biti aktivni in koristni, zamrejo tudi aktivnosti.

Projekt NAZDRAVJE predstavlja način, kako z aktivnim življenjem in zdravimi navadami v starajočih se okoljih vzdrževati zanimivo, starosti in vsem prijazno bivanje. 

Partnerji v projektu NAZDRAVJE so Center za zdravje in razvoj iz Murske Sobote, Zveza društev upokojencev iz Ljubljane, Inštitut Emonicum za zdravo in aktivno življenje iz Ljubljane, Dom starejših občanov Dosor iz Radencev, , Inštitut za trajnostni razvoj TRS iz Ljutomera, občina Razkrižje in Norveški center za enakost med spoloma KUN.

Usposabljanje širiteljev je izvedel Inštitut Emonicum, ki se za sodelovanje zahvaljuje vsem projektnim partnerjem, občinam Črenšovci, Hodoš, Ljutomer, Razkrižje in Veržej, Rdečemu križu iz Ljutomera, Društvom upokojencev iz Črenšovcev, Hodoša, Veržeja in Razkrižja, župnijskemu uradu v Razkrižju in evangeličanski cerkveni občini iz Hodoša.

Posebej se zahvaljuje Maša Germšek, Slavko Pretnar, Anton Törnar, Stanko Ivanušič, Ludvik Orban, Olga Karba, Vili Kerčmar, Barbara Kalamar, Mojca Makovec Haložan, Ernest Arih, Klaus Dieter Požgan, Amalija Šiftar, Slavič Nataša, Jerebic Jelica.