Z znanjem do boljšega zdravja

Projekt Kazalniki blaginje v Sloveniji

19. 06. 2014
Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ ) sodeluje v projektu »Kazalniki blaginje v Sloveniji«. Izvaja ga konzorcij štirih institucij, v katerem poleg NIJZ sodelujejo še Urad Republike Slovenije za makroekonomske analize in razvoj (UMAR), Statistični urad republike Slovenije (SURS) in Agencija republike Slovenije za okolje.

KONCEPT: Blaginjo prebivalk in prebivalcev Slovenije merimo s sistemom kazalnikov, ki pokrivajo vse pomembnejše dejavnike blaginje sedanje generacije, z nekaterimi izbranimi kazalniki pa tudi potenciale za blaginjo prihodnjih generacij. Koncept temelji na ekonomski teoriji blaginje in se zgleduje po empiričnih dosežkih vodilnih svetovnih držav pri oblikovanju kazalnikov blaginje. Kazalniki blaginje podajajo sliko življenjskega standarda in kakovosti življenja prebivalcev v družbi in v okolju.

NABOR KAZALNIKOV: Pomembnejši dejavniki blaginje so razporejeni na področja (materialna, družbena in okoljska blaginja) in podpodročja blaginje. Kazalniki so izbrani glede na njihovo izpovedno moč, metodološko zgradbo in dovolj popolno bazo podatkov. Vse izbrane kazalnike spremljajo metodološki listi in baza podatkov. Čeprav je izhodiščno leto baze podatkov leto 1996, je za večino podatkov razpoložljiva časovna serija krajša, pri nekaterih kazalnikih zajema le nekaj zadnjih let. Zadnji podatki v bazi so na dan 31. marec 2014. Nekateri dejavniki blaginje so zaradi nerazvitih kazalnikov ali pomanjkljivih podatkov še nepokriti.

Več o projektu je na voljo na spletni stran: www.kazalniki-blaginje.gov.si.

slika1