Z znanjem do boljšega zdravja

Program SVIT - Okrogla miza "Kako dvigniti odzivnost v Lenartu s širšo okolico?"

04. 12. 2019
V četrtek, 28. novembra 2019 je NIJZ OE Maribor v sodelovanju z ZD Lenart organizirala okroglo mizo na temo: »Kaj lahko v lenartu s širšo okolico še naredimo za višjo odzivnost v Programu Svit?«. Okrogla miza je potekala v predavalnici novega Centra za krepitev zdravja ZD Lenart.

Cilj okrogle mize je bil predstaviti trenutno stanje na področju delovanja Programa SVIT, poiskati načine kako zmanjšati neenakosti v odzivnosti vabljenih v Program SVIT, podeliti lastne izkušnje in predstaviti primere dobre prakse pri izvajanja programa, ki bi bili lahko koristni predvsem v okoljih z nižjo odzivnostjo v program. Skupaj smo poskusili poiskati odgovore, kako v prihodnje dvigniti odzivnost v program.

Aktivno so sodelovali in predstavili svoje aktivnosti:

 • Rituper Denis, dr. med., spec. družinske med., ZD Lenart
 • Klavdija Dvoršak, dipl. med. s, vodja CKZ ZD Lenart
 • Jelka Simonič dipl. m. s., vodja patronažne službe ZD Lenart
 • Štefanija Ljubojevič, ambasadorka Programa Svit
 • Marija Hanželj, koordinatorica programa Svit, NIJZ OE Maribor

V debato so se ves čas vključevali tudi ostali prisotni med katerimi so bili zdravstveni delavci, predstavniki občin in ambasadorji programa.

Omizje je povezovala dr. Olivera Stanojević Jerković, dr. med., predstojnica NIJZ OE Maribor.

Ugotovitve okrogle mize in predlogi:

 • Po podatkih o odzivnosti za prvo polletje 2019 so bili najbolj odzivni v občini Sveta Ana (66,45 %), sledijo pa občine Lenart (65,45 %), Benedikt (63,16 %), Sveta Trojica v Slov. goricah (63,02 %), Cerkvenjak (58,78 %) in Sveti Jurij v Slov. goricah ( 55,03 %). V občini Cerkvenjak je ta razlika med spoloma pa zadnjih podatkih dobrih 11 %, v občini Lenart slabih 9 %, v občini Sveti Jurij in občini Benedikt je razlika v odzivnosti med spoloma manjša. Sta dve občini kjer so bili moški bolj odzivni od žensk in sicer v občini Sveta Ana za 3 % in v občini Sveta Trojica za dobrih 7 %.  V prihodnje bo potrebno še intenzivneje delati na zvišanju odzivnosti moških.
 • Zelo pomembno je aktivno sodelovanje in povezovanje med celotnim timom - osebnimi zdravniki, referenčno sestro in patronažno sestro na terenu. Slednja lahko ob drugih razlogih za obisk tudi ozavešča o pomenu programa SVIT in motivira neodzivne v program.
 • Pomembno je  povezovanje in skupni nastop Zdravstvenega doma in zdravnikov koncesionarjev, saj so vsi del iste javnozdravstvene mreže.
 • Velik učinek lahko dosežemo z vzpodbujanjem in osebnim pristopom zdravnika/zdravstvenega delavca. Tudi zdravstveni delavci imajo osebne izkušnje, ki jih lahko delijo s pacienti/prebivalci.
 • Skupnostni pristop, ki ga razvijamo v okviru projekta MOST, vključuje tudi oblikovanje in delovanje lokalne skupine za krepitev zdravja-LSKZ, v katero se vključuje tako Center za krepitev zdravja – CKZ Zdravstvenega doma kot tudi ostali pomembni deležniki iz okolja, vključno s predstavniki lokalne politike/občin, socialnega in zdravstvenega sektorja ter NVO, je priložnost za dvig odzivnosti v programu Svit. V Strateškem načrtu ZD je dvig odzivnosti v program Svit tudi jasno opredeljen cilj.
 • Skozi, prav tako pomembno medgeneracijsko povezovanje in sodelovanje, se program Svit in na sploh zdrav življenjski slog promovira tudi v drugih okoljih (vrtcih, šolah), saj otroci predstavljene teme spontano vključijo v pogovore doma. Morda bi bilo dobro razmisliti tudi o natečajih s to tematiko, po vzgledu vsakoletnega likovnega natečaja »Otroci za varnost v prometu«.
 • Predstavljanje vseh preventivnih programov (SVIT, DORA, ZORA, NPPPSŽB) ob Svitovih dogodkih in tudi ob drugih dogodkih povezanih z zdravstvom (npr.lokalne krvodajalske akcije).
 • Izražene so bile zelo dobre izkušnje z modelom napihljivega črevesa in želja po pogostejši uporabi le tega ob promociji. Podana je bila pobuda po zagotovitvi dodatnega modela napihljivega črevesa.
 • Predstavitev modela napihljivega črevesa v delovnih organizacijah na področju Lenarta se je že pokazala kot učinkovita predvsem za višjo odzivnost moških, saj so pretežno zaposleni delavci moškega spola. Izkušnje kažejo na zelo otežen vstop v delovno organizacijo.
 • Velik pomen ima vključevanje lokalnih deležnikov – tako posameznih promotorjev kot Društev (poleg pretežno »moških« (gasilci, lovci …), starejši športniki,  tudi  pretežno »ženska« društva kot so Društva kmečkih žena).
 • Glede na to, da moški pogosto prebijajo lastni prosti čas v gostilnah, bi bili lahko zaposleni v gostinstvu pomembni promotorji programa Svit.
 • Na odzivnost moških predvsem in pomembno vplivajo njihove življenske sopotnice/partnerice, česar bi se le-te mogle zavedati.
 • Izkazala se je potreba po večjem številu ambasadorjev moškega spola, predvsem prepoznavnih ljudi, kot npr. županov, ki so ponekod zelo aktivni ambasadorji programa Svit.
 • Eden izmed ambasadorjev je, iz lastnih izkušenj poudaril, da je predvsem moške, včasih potrebno prestrašiti, da bi dosegli sodelovanje v programu. Po drugi strani, nekateri ravno iz strahu pred slabim rezultatom v programu ne želijo sodelovati in se izgovarjajo, da tako ali tako nimajo težav.
 • Več bi morali poudarjati ne le pravico do udeležbe v programu Svit, temveč tudi dolžnost, Odzivnost v državne zdravstvene programe naj bi bila sestavni del t.i. državljanske vzgoje od mladih nog. 
 • Pomembno vlogo pri ozaveščanju imajo mediji, predvsem lokalni, ki naj bi vključevali čim več zgodb navadnih ljudi z izkušnjo bolezni. Izkušnje z boleznijo je potrebno deliti z drugimi, ne skrivati.
 • Prebavila so pogosto tabu tema, o kateri se ljudje v našem kulturnem okolju neradi pogovarjajo, posebej kadar imajo na tem področju težave.  V prihodnosti bi bilo morda smiselno načrtovati kampanjo, ki bi se teme odvzemanja in pošiljanja vzorcev blata lotevala na humoren način.

Ob tej priložnosti je Listino o podpori Programu Svit podpisala nova ambasadorka, ga. Štefanija Ljubojević z lastno izkušnjo bolezni. Zaradi službene odsotnosti je župan Občine Hajdina, g. Stanislav Glažar, kot novi ambasador Listino o podpori, podpisal 4. decembra 2019.

Zahvalo za aktivno delo na promociji Programa Svit so prejeli: Jožef Kramberger, dr. med., spec. splošne medicine, direktor ZD Lenart, Klavdija Dvoršak, dipl. med. sestra, vodja CKZ, Jasmina Lah Vreča, svetovalka za promocijo zdravja in Marjana Vrhovski, dipl. med. sestra, v Ambulanti družinske medicine, Amigdala d. o. o.

Pripravila: Marija Hanželj, NIJZ OE Maribor

                  Koordinatorka Programa SVIT za Podravje