Z znanjem do boljšega zdravja

Priporočila okoliškim prebivalcem po požaru pri Vrhniki

14. 07. 2017
Na tem mestu je objavljen pregled vseh do sedaj posredovanih informacij s področja varovanja zdravja prebivalcev okolice Vrhnike.

14. julij 2017

Objavljamo rezultate preskušanj odvzetih vzorcev posameznih segmentov okolja. Vzorčenje je bilo izvedeno po naročilu Ministrstva za zdravje v obdobju od 31. 5. 2017 do 16. 6. 2017. Vzorčenje so v dogovoru z NIJZ izvedli strokovnjaki Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) v prisotnosti lastnika zemljišča. Skupaj je bilo odvzetih 53 vzorcev, od tega 29 vzorcev zemljine z vrtov oziroma njiv, 13 vzorcev vrtnin, 5 vzorcev kapnice, 4 vzorci mivke iz otroških peskovnikov, 1 vzorec rastlinja (bezeg) in 1 vzorec živil živalskega izvora (kokošja jajca). Izvedba vzorčenja je bila opravljena v skladu s standardnimi postopki in metodami za katere je akreditiran NLZOH.

Posamezne lokacije vzorčenja oziroma vzorčna mesta smo izbrali z namenom pridobitve podatkov za oceno dolgoročnega vpliva na zdravje ljudi zaradi potencialne izpostavljenosti onesnaževalom, ki bi lahko bila posledica požara. Pri tem smo v največji možni meri upoštevali opažanja prebivalcev in njihova sporočila o lokacijah, kjer so občutili vpliv dima zaradi požara. Prošnje za odvzem vzorcev posameznih segmentov okolja so nam posredovali z Občine Vrhnika, pri tem pa smo upoštevali tudi prošnje posameznih občanov, ki smo jih prejeli preko telefona oziroma elektronskega naslova. V vzorčenje so bile vključene tudi izbrane lokacije šol oziroma vrtcev.

Povzetek ugotovitev:

  • Na podlagi rezultatov preskušanj vzorcev zemljine je ugotovljeno, da je večina vzorcev zemljine glede parametrov, ki bi lahko bili posledica požara, skladnih z obstoječo zakonodajo in veljavnimi standardi. V nekaterih primerih so ugotovljena preseganja mejnih vrednosti po Uredbi o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št. 68/96 in 41/04 – ZVO-1) in sicer za kadmij, nikelj in arzen ter snovi, kot so organoklorni pesticidi (vsota DDT/DDD/DDE) in policiklični aromatski ogljikovodiki (PAH), česar pa ni možno povezati s posledicami požara. Povišane vrednosti v odvzetih vzorcih zemljine ne pomenijo ogrožanja zdravja prebivalstva, narekujejo pa določeno previdnost in, kakor izhaja iz Uredbe, ki ureja to področje, določene omejitve rabe tal.
  • Rezultati preskušanj vzorcev zemljine so pokazali še, da je bila v vzorcih zemljin, odvzetih na lokacijah dveh vrtcev vsebnost kadmija (1,4 in 1,3 mg/kg suhih tal) višja od mejne imisijske vrednosti, ki jo določa ustrezna Uredba (1,0 mg/kg suhih tal). Glede na to, da v primeru otroškega igrišča ne gre za tako vrsto rabe tal, ki bi lahko vplivala na zdravje, ne pričakujemo povečanega vnosa kadmija v telo in dodatni ukrepi niso potrebni. Potrebno pa je izvajati splošne higienske ukrepe, s katerimi preprečujemo vnos neželenih snovi v telo preko rok ali predmetov.
  • Na podlagi rezultatov preskušanj vzorcev mivke je ugotovljeno, da so vzorci mivke skladni z obstoječo zakonodajo in smernicami.
  • Na podlagi rezultatov preskušanj vzorcev vrtnin in rastlinja je ugotovljeno, da so vzorci vrtnin in rastlinja skladni z obstoječo zakonodajo ter tako primerni za uživanje.
  • Na podlagi rezultatov preskušanj vzorcev vode iz kapnice je ugotovljeno, da so vzorci vode iz kapnice skladni z zahtevami za pitno vodo. V vzorcu kapnice niso bile identificirane snovi, ki bi jih lahko pripisali posledicam požara in je tako primerna za uporabo.
  • Na podlagi rezultatov preskušanja vzorca kokošjih jajc je ugotovljeno, da je ta vzorec kokošjih jajc skladen z zakonskimi zahtevami in tako primeren za uživanje.
  • Glede na zbrane in ostale razpoložljive podatke ne pričakujemo dolgoročnih posledic za zdravje ljudi zaradi obravnavanega požara na območju Vrhnike in neposredne okolice. Na NIJZ bomo v dogovoru s strokovnjaki ostalih področij, ki spremljajo stanje v okolju in varnost živil, predlagali dopolnitev sheme spremljanja stanja okolja in varnosti živil tudi za druge parametre, ki v redni monitoring niso vključeni, so pa pomembni z vidika potencialne izpostavljenosti ljudi.

Glede na zbrane in ostale razpoložljive podatke ne pričakujemo dolgoročnih posledic za zdravje ljudi zaradi obravnavanega požara na območju Vrhnike in neposredne okolice.

Na podlagi pridobljenih rezultatov in ugotovitev preiskav vsem prebivalcem pri vseh dejavnostih svetujemo upoštevanje običajnih higienskih priporočil. 


11. julij 2017

Poročilo Medresorske delovne skupine za usklajevanje aktivnosti v zvezi s posledicami požara v podjetju Kemis je objavljeno na naslednji povezavi.


3. julij 2017

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je danes prejel rezultate analize vzorca kokošjih jajc, odvzetega na Pot na Tojnice, Vrhnika, v neposredni bližini podjetja Kemis. Vzorec je bil glede vsebnosti dioksinov, dioksinompodobnih PCB in dioksinom nepodobnih PCB skladen z zakonskimi zahtevami, kar pomeni, da so kokošja jajca primerna za uživanje. 

Na današnjem sestanku medresorske delovneskupine za usklajevanje aktivnosti, povezanih s posledicami požara v podjetju Kemis, je bilo dogovorjeno, da bo predvidoma do konca tega tedna pripravljeno zaključno poročilo delovne skupine s predlogi oziroma napotki pristojnim institucijam za naprej, v katerega bo vključen tudi pregled aktivnosti in rezultati opravljenih analiz s strani Agencije RS za okolje (ARSO), Uprave za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) ter NIJZ. 

Glede na to, da v zadnjih dveh terminih ni bilo nobenega obiska, je z današnjim dnem zaprla vrata informacijska pisarna, ki je bila odprta dvakrat tedensko v prostorih občine Vrhnika. Sicer jo je od začetka delovanja obiskalo 85 občanov, medtem ko so mobilne ekipe, ki so jih prav tako sestavljali strokovnjaki ARSO, UVHVVR in NIJZ, obiskale okrog 60 lokacij in opravile razgovore z več kot 140 občani. Občani bodo informacije še naprej lahko dobili na posebni telefonski številki NIJZ in prek elektronske pošte (telefonska številka: 051 255 133; elektronski naslov: okolje@nijz.si). Lastniki zemljišč, kjer so bili odvzeti vzorci, in še niso bili pisno seznanjeni z rezultati analiz, pa lahko te pričakujejo v naslednjih dneh. 


30. junij 2017

Podrobnejša pojasnila k posameznim parametrom in vrednotenje rezultatov analiz v vzorcih zemljin, odvzetih po naročilu Ministrstva za zdravje in NIJZ si lahko ogledate na naslednji povezavi.


26. junij 2017

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela rezultate analize treh vzorcev trave, odvzetih na treh primernih lokacijah, ki so v neposredni bližini podjetja Kemis (znotraj 730 m vplivnega pasu), kjer je bila prva košnja trave že izvedena in je bila trava že primerna za drugo košnjo. Vsi trije vzorci so bili ocenjeni kot skladni in varni. To pomeni, da ukrep prepovedi paše in krmljenja živali za novo zraslo travo (druga košnja) znotraj vplivnega pasu 730 m ne velja več. V skladu s temi na novo pridobljenimi rezultati analiz Nacionalni inštitut za javno zdravje prebivalcem Vrhnike pri opravilih na vrtu in gibanju na prostem svetuje le še običajna higienska priporočila.
 

Uprava za varno hrano, veterinarstvoin varstvo rastlin (UVHVVR)

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je prejela rezultate analize treh vzorcev trave, odvzetih na treh primernih lokacijah, ki so v neposredni bližini podjetja Kemis (znotraj 730 m vplivnega pasu), kjer je bila prva košnja trave že izvedena in je bila trava že primerna zadrugo košnjo. Vsi trije vzorci so bili ocenjeni kot skladni in varni. To pomeni, da ukrep prepovedi paše in krmljenja živali za novo zraslo travo (druga košnja) znotraj vplivnega pasu 730 m ne velja več.

UVHVVR bo vsa kmetijska gospodarstva, kiso prejela odločbo o prepovedi uporabe trave prve košnje znotraj krme 730 m vplivnega pasu, posamično obravnavala glede na to, kako so ravnala s travo prve košnje.

Še vedno pa velja, da je zaradi ugotovitve onesnaženosti trave z dioksini in d-p-PCB-ji v neposredni bližini požara v Kemisu, trava prve košnje na travinju znotraj kroga 730 metrov (tista,ki še raste od časa pred 15. majem 2017 in še ni pokošena ali pa je bila že bila pokošena in jo kmetijsko gospodarstvo hrani na kmetiji), neprimerna za krmljenje rejnih živali. O tem so bila kmetijska gospodarstva tudi pisno seznanjena (z odločbo) s strani Območnega urada UVHVVR Postojna.
        
Ko je ugotovljeno, da krma, ki je pokošena na travinju iz določenega področja, ne izpolnjuje zahtev glede varnosti krme, se predpostavlja, da tudi vsa krma iz tega področja ni varna (v skladu z 15(3) členom Uredbe 178/2002/ES1), razen če kmetovalci s preiskavo dokažejo, da njihova krma izpolnjuje zahteve glede varnosti. Na podlagi strokovnega mnenja Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano je krma onesnažena z dioksini in d-p-PCB-ji kategorizirana kot nenevaren odpadek pod kodo 02 01 03 - Odpadna rastlinska tkiva, ki je primeren za kompostiranje, anaerobno razgradnjo (v bioplinarni) ali sosežig. 

Kmetijska gospodarstva, ki se ne bodo odločila za dokazovanje, da njihova krma izpolnjuje zahteve glede varnosti, lahko oddajo krmo prve košnje npr. v bližnjo kompostarno. Podrobna navodila glede ravnanja z odpadno krmo prve košnje bodo kmetje prejeli s strani KGZS.

Nacionalni inštitut zajavno zdravje (NIJZ) 

Na podlagi novo pridobljenih rezultatov analiz NIJZ prebivalcem Vrhnike pri opravilih na vrtu in gibanju na prostem svetujele še običajna higienska priporočila.

V prilogi so zbirno predstavljeni rezultati preizkušanj 19 vzorcev okolja, od tega 13 vzorcev zemljin, 5 vzorcev vrtninin 1 vzorec rastlinja, ki jih na NIJZ obravnavamo z namenom ocene dolgotrajnega vpliva na zdravje ljudi. Iz rezultatov preizkusov vzorcev vrtnin in rastlinja izhaja, da so vsi vzorci vrtnin in rastlinja skladni in varni. Analize preostalih odvzetih vzorcev še niso zaključene. Po prejemu vseh rezultatov bomo območja, kjer bomo ugotovili določena odstopanja (npr. vrednostikadmija v mejah opozorilne vrednosti), dodatno raziskali in predlagali ukrepe za zaščito zdravja ljudi. 

Vsi lastniki zemljišč ter vodstva vrtcev in osnovnih šol, kjer so bili odvzeti vzorci, ki jih prikazujemo v prilogi, bodo v tem tednu pisno obveščeni o rezultatih analiz. 

Na NIJZ je prebivalcem Vrhnike posebna telefonska številka 051 255 133 odslej na voljo vsak delovnik od 9. ure do 13. ure, še vedno pa vprašanja lahko posredujete na elektronski naslov okolje@nijz.si. Do danes so prejeli 354 klicev prebivalcev Vrhnike ter odgovorili na 301elektronsko sporočilo. Prav tako bo v prostorih občine Vrhnike še naprej dvakrat tedensko na voljo informacijska pisarna.

Priloga NIJZ
 


20. junij 2017

Agencija RS za okolje, Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin in Nacionalni inštitut za javno zdravje nadaljujejo z aktivnostmi, povezanimi s posledicami požara v podjetju Kemis. V nadaljevanju prilagamo nekaj informacij o aktivnostih vseh treh institucij. 


Agencija RS za okolje (ARSO) 
ARSO je po požaru v napravi za predelavo ali odstranjevanje odpadkov, katere upravljavec je Kemis, po uradni dolžnosti začel postopek ugotavljanja odgovornosti za sanacijo okoljske škode in odreditve sanacijskih ukrepov (V.a poglavje Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16, v nadaljevanju ZVO-1)). ARSO je Direkcijo RS za vode, Zavod RS za varstvo narave in Zavod za ribištvo Slovenije zaprosil za posredovanje podatkov, ki so pomembni za odločitev o odreditvi sanacijskih ukrepov, Inšpektorat RS za okolje in prostor pa za posredovanje ugotovljenih okoliščin in dejstev, ki jih je inšpektor ugotovil na podlagi inšpekcijskega nadzora. ARSO je s podatki, ki jih je prejel od navedenih državnih organov, seznanil Kemis, ki mora v 15-ih dneh pripraviti predlog programa sanacijskih ukrepov. Na podlagi vseh relevantnih podatkov in predloga sanacijskih ukrepov, bo ARSO z odločbo Kemisu odredil izvedbo najustreznejših sanacijskih ukrepov. 

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin 
Izdelano je bilo strokovno mnenje s strani pooblaščenega strokovnjaka glede kategorizacije krme z območja prepovedi (730m). Neskladna krma se opredeljuje kot odpadek pod kodo 02 01 03-Odpadna rastlinska tkiva, ki je primeren za kompostiranje, anaerobno razgradnjo ali sosežig. Kmetijska gospodarstva bodo o tem ustrezno obveščena.   

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) 
Okoliški prebivalci požara v podjetju Kemis na Vrhniki preko različnih poti izražajo skrb za svoje zdravstveno stanje. Menijo, da so bili v času požara izpostavljeni mešanici različnih kemikalij in na tem območju zdaj živijo. Njihovo skrb razumemo, zato prebivalcem ponovno svetujemo, da se v primeru težav z zdravjem obrnejo na izbranega zdravnika družinske medicine. Na NIJZ smo pripravili poziv Združenju zdravnikov družinske medicine, da občane v primeru akutnih težav v povezavi s požarom sprejmejo in jih skrbno obravnavajo. 
Neposredno izpostavljenim požaru (intervencijsko osebje) je zagotovljena zdravstvena oskrba v okviru Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa, UKC Ljubljana. 
Na podlagi trenutnih podatkov ne pričakujemo kroničnih učinkov na zdravje prebivalcev, vendar bomo na NIJZ podrobneje spremljali njihovo zdravje s pomočjo podatkov, ki so nam na voljo, in tistih, ki jih bomo pridobili po potrebi s ciljanimi preiskavami. 
Celostno sliko morebitnih vplivov na okolje in zdravje po požaru na Vrhniki bomo predstavili po pridobitvi vseh rezultatov analiz in izdelani oceni tveganja. V tem času glede preiskovanih snovi ne obstaja akutno tveganje za zdravje ljudi. Pričakujemo, da bomo na podlagi celostnega prikaza rezultatov lahko zmanjšali zaskrbljenost prebivalcev. 

Tabela z rezultati do sedaj prejetih analiz vzorcev zelenjave in rastlinja je dosegljiva na naslednji povezavi. Na osnovi prejetih rezultatov ocenjujemo, da so imenovani vzorci zelenjave in rastlinja skladni z zakonodajo oziroma varni za uživanje. 

 


Na NIJZ je vsak dan od 8. ure do 19. ure na voljo posebna telefonska številka 051 255 133 ter elektronski naslov okolje@nijz.si, kamor lahko sporočite morebitna vprašanja, opažanja in ostale informacije.


Kronologija priporočil in drugih aktivnosti NIJZ v zvezi s požarom v Kemisu do 31. maja 2017 je dosegljiva na naslednji povezavi.


Pretekle objave