Z znanjem do boljšega zdravja

Preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju

19. 09. 2018
(Pravilnik o pitni vodi. Ur.l.RS št.19/04, 35/04, 26/06 in 92/06 - 9. člen)

Vzroki in ugodni pogoji za obstoj in razmnoževanje legionel v hišnem vodovodnem omrežju (dejavniki tveganja)

 • temperatura vode v omrežju med 20 °C in 50 °C,
 • zastoji vode v omrežju zaradi premajhne porabe, odsotnosti uporabnikov, motnje v oskrbi z vodo,
 • povečano število drugih bakterij, biofilmi v omrežju,
 • prisotnost železa in  organskih snovi v vodi,
 • prenizka vsebnost  dezinfekcijskega sredstva, kjer ga je potrebno uporabljati,
 • dotrajana instalacija in nekontrolirani adaptacijski posegi

 

Ukrepi za preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju

Zaradi uspešnega izvajanja preventivnih ukrepov mora biti izdelana shema ali načrt vodovodnega sistema - instalacij. Po tej shemi je potrebno opraviti pregled objekta in opisati ali zanikati dejavnike tveganja (glej Vzroki in ugodni pogoji...).  Ob tem je treba upoštevati možnost nastanka aerosola. Pregled je treba opraviti vsaki dve leti oziroma ob spremembah dejavnikov tveganja. O pregledih, oceni dejavnikov tveganja, ukrepih ter preverjanju izvajanja ukrepov morajo odgovorni nosilci dejavnosti sprotno voditi dokumentacijo.

Ukrepi za preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju:

 • zagotavljanje ustrezne temperature vode ali/in ustrezne koncentracije dezinfekcijskega sredstva pri sekundarni dezinfekciji:
 • temperatura hladne vode v omrežju naj bo pod 20 °C (tabela),
 • temperatura  tople vode v omrežju  na vseh (tudi na najbolj oddaljenih) pipah in prhah naj bo    več kot 50 °C (bolje 55°C) (tabela),
 • temperatura v grelcu* naj bo več kot 60 °C (tabela). Najmanj 1 uro na dan naj bo taka temperatura tudi na dnu grelca*,
 • na  mestih, kjer voda v omrežju zastaja, naj se izvaja tedensko spiranje do stabilizacije temperature vode,
 • mrežice na pipah in glave tušev naj bodo redno čiščene  (usedline, nesnaga, kamen) - najmanj 4 krat letno oz. po potrebi,
 • redno pregledovanje in po potrebi čiščenje grelca* - najmanj enkrat letno,
 • pregled rezervoarjev za mrzlo vodo in izvedba potrebnih popravil - letno,
 • čiščenje in klorni šok (dezinfekcija) po posegih v interni vodovodni sistem

* kakršenkoli hranilnik, kotel ipd. s toplo vodo

Nadzor temperatur

OSKRBA

NALOGA

POGOSTOST

ZAPIS O

PREGLEDU/

UKREPU3

z vročo vodo

 

Preverjanje temperature vode, ki izstopa  iz grelca  in vode, ki se vrača v grelec.

Voda na izstopu mora imeti vsaj 60 °C, voda, ki se vrača vsaj 50 °C.

mesečno

 

Na kontrolnih pipah1 preveriti, če temperatura v manj kot 1 minuti točenja doseže 50°C (bolje 55°C )

mesečno

 

Preverjati na ostalih pipah po principu rotacije, če temperatura v manj kot 1 minuti točenja doseže 50 °C (bolje 55°C).

na 6 mesecev

 

s hladno vodo

Preveriti temperaturo vode na vstopu v objekt.

Temperatura mora biti po možnosti ves čas do 20 °C.

na 6 mesecev (enkrat poleti in enkrat pozimi)

 

Preveriti, če je na kontrolnih pipah2 po 2 min točenja temperatura vode do 20 °C

mesečno

 

Preverjati, če je temperatura vode po principu rotacije na izbranih pipah po 2 min točenja pod 20 °C.

Razlika med najvišjo in najnižjo izmerjeno temperaturo po 1 minuti točenja ne sme biti večja od 4 °C.

na 6 mesecev

 

1.kontrolna pipa: recirkulirajoč sistem: prva in zadnja pipa, lahko tudi pipe, za katere velja, da predstavljajo posebno tveganje;

kontrolna pipa: nerecirkulirajoč sistem: najbližja in najbolj oddaljena pipa od rezervoarja, lahko tudi pipe, za katere velja, da predstavljajo posebno tveganje.

2. najbližja in najbolj oddaljena pipa od vstopa oziroma rezervoarja, lahko tudi pipe, za katere velja, da predstavljajo večje tveganje.

3. izmerjene vrednosti, izveden ukrep, datum, čas, izvajalec meritve ali ukrepa.

Nadzor nad koncentracijo dezinfekcijskega sredstva

Nadzor nad koncentracijo dezinfekcijskega sredstva zajema tedensko  preverjanje delovanja sistema za dodajanje dezinfekcijskega sredstva in preverjanje koncentracije dezinfekcijskega sredstva. Pogostost preverjanja koncentracije je odvisna od izbranega dezinfekcijskega sredstva in stanja hišnega vodovodnega omrežja. O tem odloča odgovorni nosilec dejavnosti.

Viri: 

Joseph C, Lee J, van Wijngaarden J, Drasar V, Castellani-Pastoris M. European Guidelines for the control and prevention of travel associated legionnaires' disease. The European surveillance scheme for travel associated legionnaires disease and the European working group for legionella infections, 2005.  

Bartram J, Chartier Y, Lee JV, Pond K, Surman - Lee S. Legionella and the prevention of legionellosis. WHO, 2007.

Legionnaires' disease: The control of legionella bacteria in water systems. HSE Approved code of practice & guidance. HSE,  2000.

 

Priporočila za izdelavo načrta preprečevanja legioneloz so dostopna na naslednji povezavi.

*V dokumentu so navedeni nekateri vzroki in ugodni pogoji za obstoj in razmnoževanje legionel v hišnem vodovodnem omrežju (dejavniki tveganja) in ukrepi za preprečevanje razmnoževanja legionel v hišnem vodovodnem omrežju. Namenjen je za pomoč pri pripravi načrta preprečevanja legioneloz.