Z znanjem do boljšega zdravja

Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci - V3-1729

Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja, ter priprava izobraževalnih gradiv za enotno in z dokazi podprto svetovanje pacientom.

Naziv projekta: Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja, ter priprava izobraževalnih gradiv za enotno in z dokazi podprto svetovanje pacientom - V3-1729

Trajanje projekta: 1. 4. 2018 - 31. 3. 2020

Projekt financirata Javna agencija za raziskovalno dejavnost RS in Ministrstvo za zdravje RS.

Ciljni raziskovalni projekt vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), kot partner v projektu pa sodeluje Splošna bolnišnica Murska Sobota (SB MS).

Vodja projekta je doc. dr. Jerneja Farkaš Lainščak.

Člani projektne skupine, na naslednji povezavi.

Povezava na SICRIS podatke za projektno skupino, na naslednji povezavi.

Opis projekta:

Elektronske cigarete so novejši izdelek, o katerem so trenutno na voljo še omejeni dokazi o varnosti dolgoročne uporabe ter o učinkovitosti v opuščanju kajenja. O elektronskih cigaretah je poleg strokovne literature na voljo veliko informacij v različnih medijih, ki so predvsem komercialne narave in so lahko vir zavajajočih informacij. Zdravstveni delavci, še posebej tisti, ki delajo v preventivni zdravstveni dejavnosti so pomemben vir informacij o elektronskih cigaretah, vendar trenutno v Sloveniji ni znano, kakšna so njihova stališča, znanje in trenutne prakse (svetovanje in komunikacija s pacienti) glede elektronskih cigaret. Namen projekta je pregled stališč, znanj in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja, ter priprava izobraževalnega gradiva za enotno in z dokazi podprto svetovanje pacientom.

Najprej bomo opravili pregled dostopne literature o stališčih, znanjih in trenutnih praksah glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci. Sledi priprava in izvedba presečne raziskave med zdravstvenimi delavci v Sloveniji, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja (zdravstveno vzgojni centri/centri za krepitev zdravja, ambulante družinske medicine, patronažno zdravstveno varstvo, rehabilitacija bolnikov z boleznimi srca in žilja) ter objava rezultatov raziskave s priporočili in gradivom za zdravstvene delavce za enotno in z dokazi podprto svetovanje pacientom. Rezultate raziskave in gradivo bomo razširili med zdravstvene delavce ciljnih skupin projekta s pomočjo elektronske pošte, objavljeni bodo v njim namenjenim revijah ter na spletu in predstavljeni medijem.

Faze projekta in njihova realizacija:

Prvi delovni sveženj: Pregled literature na temo projekta in priprava poročila

Poteka od vključno aprila 2018 do vključno junija 2018. Sveženj izvaja NIJZ v sodelovanju s SB MS.

Cilji svežnja:

- Zbrati in pregledati dostopno mednarodno literaturo o stališčih, znanjih in trenutnih praksah zdravstvenih delavcev glede elektronskih cigaret ter pripraviti poročilo.

Drugi delovni sveženj: Priprava in izvedba raziskave

Poteka od vključno junija 2018 do vključno januarja 2019. Sveženj izvaja NIJZ v sodelovanju s SB MS.

Cilji svežnja:

- Zbrati podatke o stališčih, znanjih in trenutnih praksah glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci v Sloveniji, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja (zdravstveno vzgojni centri/centri za krepitev zdravja, ambulante družinske medicine, patronažno zdravstveno varstvo, rehabilitacija bolnikov z boleznimi srca in žilja).

Tretji delovni sveženj: Priprava gradiva in objav ter njihova diseminacija

Poteka od vključno februarja 2019 do vključno marca 2020. Sveženj izvaja NIJZ v sodelovanju s SB MS.

Cilji svežnja:

- Pripraviti prispevek za objavo z rezultati raziskave in priporočili;

- Pripraviti gradivo glede elektronskih cigaret za zdravstvene delavce, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti v Sloveniji;

- Predstaviti rezultate raziskave in gradivo na letnem srečanju zdravstvenih delavcev, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti, v revijah, ki so namenjene zdravstvenim delavcem in medijem.

Bibliografske reference, ki izhajajo neposredno iz izvajanja projekta:

1.01 Izvirni znanstveni članek

 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Beliefs and practices regarding electronic cigarettes in smoking cessation among healthcare professionals in Slovenia. Tobacco Prevention and Cessation. 2020, vol. 6, no. 1, str. 1-11, ilustr. ISSN 2459-3087. http://www.tobaccopreventioncessation.com/Beliefs-and-practices-regarding-electronic-cigarettes-in-smoking-cessation-among,115029,0,2.html, DOI: 10.18332/tpc/115029. [COBISS.SI-ID 4700133]

1.02 Pregledni znanstveni članek

 1. KOPRIVNIKAR, Helena, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Znanje, stališča, prepričanja in trenutne prakse glede elektronskih cigaret med svetovalci za pomoč pri opuščanju kajenja in zdravstvenimi delavci = Knowledge, attitudes, beliefs and current practices regarding electronic cigarettes among smoking cessation counsellors and healthcare professionals. Anali PAZU. 2018, letn. 8, št. 1/2, str. 40-49. ISSN 2232-416X. http://www.anali-pazu.si/?q=sl/pregled-letnikov. [COBISS.SI-ID 4416997]

1.04 Strokovni članek

 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Elektronske cigarete - ključne informacije za zdravstvene delavce. Isis: Glasilo Zdravniške zbornice Slovenije. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 29, št. 2, str. 23-25. ISSN 1318-0193. [COBISS.SI-ID 4699621]
 2. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Znanje o elektronskih cigaretah je med zdravstvenimi delavci v Sloveniji treba okrepiti. Utrip: informativni bilten Zbornice zdravstvene nege Slovenije. [Tiskana izd.]. 2020, letn. 28, št. 1, str. 27-28. ISSN 1318-5470. [COBISS.SI-ID 4699877]
 3. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Kako se zdravstveni delavci v Sloveniji soočajo s poizvedbami in svetovanjem glede elektronskih cigaret. NOVIS: novice, obvestila, vesti, informacije združenja. jan. - feb. 2020, št. 1/2, str. 31-32, ilustr. ISSN 1580-4917. [COBISS.SI-ID 4735205]

1.08 Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci

 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Elektronske cigarete. V: KVAS, Andreja (ur.), et al. 31. januar - dan brez cigarete: zbornik prispevkov z recenzijo. Ljubljana: Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije, Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v družinski medicini: Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v pulmologiji, 2020. Str. 6-13. ISBN 978-961-273-217-2. [COBISS.SI-ID 4700389]

2.01 Znanstvena monografija

 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Pregled stališč, znanja in trenutnih praks glede elektronskih cigaret med zdravstvenimi delavci, ki delajo na področju preventivne zdravstvene dejavnosti in opuščanja kajenja v Sloveniji: znanstvena monografija. Elektronska izd. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. 84. str. (1 datoteka PDF), graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6945-08-0. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/elektronske_cigarete_zdravst_delavci_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 304269824]
 2. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Assessment of attitudes, knowledge and current practices related to electronic cigarettes among healthcare professionals working in the field of preventive healthcare and smoking cessation in Slovenia: scientific monograph. Electronic ed. Ljubljana: National Institute of Public Health, 2020. 84 str. (1 datoteka PDF), graf. prikazi, tabele. ISBN 978-961-6945-09-7. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/electronic_cigarettes_health_professionals_2020.pdf. [COBISS.SI-ID 304271616]

2.06 Slovar, enciklopedija, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid

 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Elektronske cigarete - podrobnejše informacije za zdravstvene delavce. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/elektronske_cigarete_podrobnejse_info_za_zdr_delavce.pdf. [COBISS.SI-ID 4735461]
 2. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Vas pacienti sprašujejo o elektronskih cigaretah? Elektronske cigarete - ključne informacije za zdravstvene delavce. Ljubljana: Nacionalni inštitut za javno zdravje, 2020. https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/publikacije-datoteke/vas_pacienti_sprasujejo_o_elektr_cigaretah_kljucne_info_za_zdr_delavce.pdf. [COBISS.SI-ID 4735717]

3.16 Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa

 1. KOPRIVNIKAR, Helena, ZUPANIČ, Tina, FARKAŠ-LAINŠČAK, Jerneja. Kaj že vemo o elektronskih cigaretah; znanje, stališča in prakse zdravstvenih delavcev v Sloveniji. Strokovno srečanje izvajalcev preventivnih obravnav za odrasle iz zdravstvenovzgojnih centrov, centrov za krepitev zdravja, ambulant družinske medicine in patronažnega zdravstvenega varstva, S sodelovanjem in povezovanjem do krepitve zdravja odraslih, Zreče, 25.-26. 9. 2019. [COBISS.SI-ID 4658661]