Z znanjem do boljšega zdravja

Pravne podlage

03. 04. 2015
Na tem mestu objavljamo pravne podlage, ki v Republiki Sloveniji urejajo področje čakalnih dob.

Zakon o pacientovih pravicah ( ZPacP ) določa pravice, ki jih ima pacient kot uporabnik zdravstvenih storitev pri vseh izvajalcih zdravstvenih storitev, postopke uveljavljanja teh pravic, kadar so te kršene, in s temi pravicami povezane dolžnosti.

Pravilnik o naročanju in upravljanju čakalnih seznamov ter najdaljših dopustnih čakalnih dobah opredeljuje namen, pogoje in način vodenja čakalnih seznamov pri izvajalcih zdravstvenih storitev.

Uredba o poslovanju z uporabniki v javnem zdravstvu ureja minimalne standarde, ki zagotavljajo kakovostno poslovanje izvajalcev zdravstvenih storitev s pacienti oziroma drugimi osebami, ki uporabljajo storitve v javnem zdravstvu.

Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju ureja sistem zdravstvenega varstva in zdravstvenega zavarovanja, določa nosilce družbene skrbi za zdravje in njihove naloge, zdravstveno varstvo v zvezi z delom in delovnim okoljem, ureja odnose med zdravstvenim zavarovanjem in zdravstvenimi zavodi ter uveljavljanje pravic iz zdravstvenega zavarovanja.

Zakona o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva določa zbirke podatkov s področja zdravstvenega varstva, zbiranje, obdelavo in posredovanje podatkov, ki jih pri opravljanju z zakonom določenih nalog vodijo, uporabljajo in medsebojno izmenjujejo pravne in fizične osebe, ki opravljajo zdravstveno dejavnost.