Z znanjem do boljšega zdravja

Pogosto zastavljena vprašanja z odgovori na področju organizacije in delovanja centrov za krepitev zdravja/zdravstvenovzgojnih centrov

10. 3.2021
Kje lahko najdem gradiva za izvajalce iz CKZ in ZVC?

Na posebnem delu spletne strani NIJZ za izvajalce iz CKZ/ZVC, do katerega lahko dostopate izključno z uporabniškim imenom in geslom. Tam so zbrana vsa gradiva, ki jih potrebujete tako za izvajanje kot poročanje o aktivnostih CKZ/ZVC.

Vsa gradiva, objavljena na posebnem delu spletne strani NIJZ za izvajalce iz CKZ/ZVC, so namenjena izključno izvajalcem iz standardnih timov CKZ/ZVC za odrasle, ki so locirani v zdravstvenih domovih v Sloveniji. Gesel, s katerimi dostopate do te strani, ni dovoljeno posredovati tretjim osebam.

 

Kako lahko dostopam do vsebin za izvajalce iz CKZ/ZVC na spletni strani NIJZ?

Pojdite na spletno stran: http://www.nijz.si/user

  • Na zaslonu se vam prikažeta dve polji, za vnos uporabniškega imena in gesla.
  • Uporabniško ime in geslo so prejeli vodje vseh CKZ in ZVC. Vsak CKZ/ZVC ima eno uporabniško ime in eno geslo. Izvajalci geslo prejmejo od vodje svojega CKZ/ZVC.
  • Po prijavi greste na domačo spletno stran NIJZ in med zgornjimi zavihki izberete "Področja dela".
  • Nato pod naslovom "Nenalezljive bolezni in stanja" izberete "Program Skupaj za zdravje".
  • Ko pridete na to spletno stran, izberete "Za izvajalce ZVC/CKZ." Nato izberete bodisi ZVC bodisi CKZ.
     
Kaj narediti, če imam težave z dostopanjem do posebnega dela spletne strani NIJZ za izvajalce iz CKZ/ZVC?

Če vam spletna stran sporoči, da s svojim uporabniškim imenom in geslom do vsebine ne morete dostopati, storite naslednje:

1. Preverite, ali ste vnesli pravo uporabniško ime in geslo.
2. Ponovno vnesite uporabniško ime in geslo.
3. Na stran se povežite preko drugega spletnega brskalnika.
4. Pobrišite zgodovino iskanja in piškotke v brskalniku, ki ga uporabljate, zaprite brskalnik, ga ponovno odprite in se znova prijavite.
5. Če imate še vedno težave, nam pišite na zvc.ckz@nijz.si in bomo skupaj skušali rešiti težave z vašo registracijo.
 

Katera usposabljanja potrebujem za samostojno izvajanje aktivnosti v CKZ/ZVC?

Vse aktivnosti CKZ/ZVC lahko samostojno izvajajo izključno tisti izvajalci iz standardnih timov CKZ/ZVC, ki so uspešno opravili Temeljno izobraževanje s področja promocije zdravja in preprečevanja kroničnih nenalezljivih bolezni v primarnem zdravstvenem varstvu. Gre za temeljno usposabljanje za izvajalce iz standardnih timov CKZ/ZVC (v nadaljevanju tega dokumenta poimenovano Temeljno usposabljanje CKZ/ZVC). Temeljno usposabljanje CKZ/ZVC je sestavljeno iz teoretičnega in praktičnega dela; slednji je sestavljen iz 12 modulov. Teoretičnega dela in nekaterih praktičnih modulov se udeležijo vsi izvajalci skupaj, medtem ko se drugih praktičnih modulov udeležijo le izvajalci določenih strokovnih profilov.

V spodnji preglednici je opredeljeno, katere module morajo opraviti izvajalci posameznih strokovnih profilov:

Kako poteka Temeljno usposabljanje CKZ/ZVC?

Temeljno usposabljanje CKZ/ZVC enkrat letno organizira NIJZ. Obvestilo o terminu izvedbe Temeljnega usposabljanja CKZ/ZVC prejmejo vsi vodje CKZ/ZVC, prijave pa potekajo preko aplikacije 1ka.

Kdaj se bo pričela nova izvedba Temeljnega usposabljanja CKZ/ZVC?

O terminih izvedbe so s strani NIJZ obveščeni vodje CKZ/ZVC. Praviloma se usposabljanje izvede enkrat letno.

Ali je za udeležbo na Temeljnem usposabljanju CKZ/ZVC potrebno plačati kotizacijo ali je brezplačno?

Temeljno usposabljanje CKZ/ZVC je plačljivo, in sicer ima teoretični del usposabljanja in vsak del praktičnega usposabljanja (vsak modul) svojo kotizacijo, ki vključuje udeležbo na predavanjih/delavnicah, gradiva, udeležbo na praktičnem delu usposabljanja (pri tistih modulih, kjer je to predvideno – modula »Izvajanje nemedikamentoznih obravnav na področju duševnega zdravja« ter »Izvajanje nemedikamentoznih obravnav na področju sladkorne bolezni tipa 2«), v kolikor se usposabljanje izvaja v fizični obliki pa tudi pogostitev med odmori. 

Kotizacija je določena pred izvedbo usposabljanja in se obračuna v celoti za posamezen vsebinski modul. V primeru izostanka na posamezen dan se znesek kotizacije ne spreminja.  Plačilo se izvede po končanem vsebinskem modulu.

Sredstva za plačilo kotizacij so zagotovljena v okviru materialnih stroškov za delovanje CKZ in ZVC.

Ali se Temeljnega usposabljanja CKZ/ZVC lahko udeležijo tudi osebe, ki niso zaposlene v CKZ/ZVC-jih?

Ne. To usposabljanje je namenjeno izključno strokovnjakom iz standardnih timov CKZ/ZVC, ki delajo v zdravstvenih domovih.

Na koga se lahko obrnem z vprašanji glede Temeljnega usposabljanja CKZ/ZVC?

Glede organizacijskih vprašanj (prijava, odjava itd.) se obrnite na NIJZ, Službo za organizacijo dogodkov na organizacija.dogodkov@nijz.si.

Glede vsebinskih vprašanj pa nam lahko pišete na: zvc.ckz@nijz.si Oseba, ki je na NIJZ odgovorna za Temeljno usposabljanje CKZ/ZVC, je Medeja Bučar, dipl. m. s. s specialnimi znanji (medeja.bucar@nijz.si).

Kaj narediti, ko v CKZ/ZVC zaposlimo novega izvajalca, Temeljno usposabljanje CKZ/ZVC pa se je ravno zaključilo oziroma ga še nekaj časa ne bo?

V kolikor se v standardnem timu CKZ/ZVC na novo zaposli izvajalec, to vodja CKZ/ZVC sporoči na zvc.ckz@nijz.si, najkasneje v 30 dneh po spremembi.

Novo zaposlen izvajalec, ki še nima opravljenega Temeljnega usposabljanja CKZ/ZVC, obravnav še ne more izvajati samostojno. Zato se udeleži prve možne izvedbe Temeljnega usposabljanja CKZ/ZVC.

V kolikor pa se izvajalec zaposli neposredno po zaključku Temeljnega usposabljanja CKZ/ZVC oziroma to usposabljanje še več mesecev ne bo organizirano, se o procesu začasnega usposabljanja tega izvajalca v prehodnem obdobju (do naslednje izvedbe usposabljanja na NIJZ) vodja CKZ/ZVC dogovori z NIJZ, z Medejo Bučar (medeja.bucar@nijz.si) in vsebinskim strokovnjakom na NIJZ, ki pokriva določeno področje dela. Na podlagi stanja, ki ga oceni vsebinski strokovnjak se pripravi načrt začasnega usposabljanja novo zaposlene osebe.

Proces začasnega usposabljanja novo zaposlenega izvajalca v prehodnem obdobju se izvaja izjemoma in glede na presojo vsebinskega strokovnjaka na NIJZ, ki pokriva določeno področje. Začasno usposabljanje v prehodnem obdobju ni nadomestilo za udeležbo na Temeljnem usposabljanju CKZ/ZVC.

Kdo lahko pridobi specialna znanja na ožjem strokovnem področju?

Zaenkrat specialna znanja s področja promocije zdravja in preventive kroničnih bolezni v primarnem zdravstvenem varstvu lahko pridobijo le diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki, saj le za to poklicno skupino obstajajo pravne podlage za priznavanje specialnih znanj.

Pravne podlage za pridobitev specialnih znanj so izključno v domeni stanovskih združenj (zbornic), ne NIJZ.

Kakšen je postopek pridobitve specialnih znanj na ožjem strokovnem področju?

Ko diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki uspešno opravijo Temeljno usposabljanje CKZ/ZVC (udeležba na teoretičnem in praktičnem delu Temeljnega usposabljanja CKZ/ZVC ter uspešno opravljena vsa preverjanja znanja/izpiti), s tem zadostijo kriterijem za pridobitev specialnih znanj, opredeljenim v Pravilniku o nacionalnem registru specialnih znanj v dejavnosti zdravstvene in babiške nege Slovenije.

O uspešno opravljenih obveznostih za pridobitev specialnih znanj na ožjem strokovnem področju Zbornico- Zvezo obvestimo z NIJZ, in sicer za vsako diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenika navedemo datum začetka in datum zaključka usposabljanja ter datum uspešno opravljenega zaključnega izpita. Ko Zbornica-Zveza od NIJZ pridobi vso potrebno dokumentacijo, o nadaljnjih postopkih za pridobitev specialnih znanj komunicira neposredno s posamezno diplomirano medicinsko sestro/zdravstvenikom (plačilo upravne takse, izdaja potrdila ipd.). 

 

Kako lahko preverimo, koliko kadra pripada našemu CKZ/ZVC-ju?

Kadrovski normativi za vsak posamezni CKZ/ZVC so opredeljeni v Splošnem dogovoru. Splošni dogovor je prosto dostopen na spletni strani ZZZS.

Komu in kdaj poročamo spremembe v kadru?

Vse kadrovske spremembe v vašem CKZ/ZVC mora vodja CKZ/ZVC sporočiti na elektronski naslov zvc.ckz@nijz.si in regijskemu koordinatorju za zdravstveno vzgojo na OE NIJZ, ki ji pripada zdravstveni dom, najkasneje v 30 dneh po nastopu spremembe.

Kje lahko preverimo, katere so naloge in dolžnosti posameznega strokovnega profila v standardnem timu CKZ/ZVC?

Opis nalog vodij CKZ/ZVC in posameznih strokovnjakov v standardnih timih CKZ/ZVC je naveden v Navodilih za organizacijo in delovanje ZVC ter Navodilih za organizacijo in delovanje CKZ, ki so objavljena na posebnem delu spletne strani NIJZ za izvajalce iz CKZ/ZVC. 

Kje lahko pridobim vse informacije glede obračuna delavnic in ostalih storitev, ki se izvajajo v CKZ in ZVC?

Obračun vseh storitev, ki se izvajajo v CKZ-jih in ZVC-jih določa ZZZS. Z vsemi vprašanji glede obračuna storitev CKZ/ZVC se prosimo obrnite na skrbnika pogodbe na OE ZZZS.

Kaj če izvedemo manj delavnic kot je v Planu zdravstvenovzgojnih delavnic, objavljenem v Splošnem dogovoru?

V Splošnem dogovoru je opredeljen letni plan zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnih svetovanj po posameznih zdravstvenih domovih.

ZVC-ji storitev izvedene delavnice obračunate, ko jo zaključite. Tako vaš zdravstveni dom prejme finančna sredstva za tiste delavnice, ki ste jih izvedli in nato obračunali. Če izvedete manj delavnic kot je v vašem planu, zdravstveni dom z naslova storitev ZVC prejme manj finančnih sredstev.

CKZ-ji pa ste financirani pavšalno in o opravljenih storitvah ZZZS-ju poročate evidenčno. Če v koledarskem letu realizirate 85 % in več planiranih delavnic/svetovanj, prejmete vsa predvidena finančna sredstva za vaš CKZ. V kolikor izvedete manj kot 85 % plana delavnic/svetovanj, prejmete manjši delež pogodbeno dogovorjene vrednosti CKZ, skladno s spodnjo lestvico, objavljeno v Splošnem dogovoru:

Kaj če v ZVC izvedemo več delavnic kot je v Planu zdravstvenovzgojnih delavnic, objavljenem v Splošnem dogovoru?

ZVC lahko realizacijo skupinskih delavnic in individualnih svetovanj prilagodi potrebam zavarovanih oseb glede na vrsto in obseg tveganja in potrebe nefarmakološkega zdravljenja bolezni v populaciji, ki jo pokriva. Prilagoditev skupinskih delavnic in individualnih svetovanj potrebam zavarovanih oseb ZVC utemelji s poročilom na predpisanem obrazcu NIJZ, ki ga pošlje ZZZS-ju do 15. januarja za preteklo leto. ZZZS na podlagi prejetega poročila ZVC ob končnem obračunu plača ves tako izvedeni program do ravni planiranih sredstev pri posameznem izvajalcu, ob izpolnjenem pogoju, da je ZVC v obračunskem letu izvedel vse vrste zdravstvenovzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter individualno ali skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja. Pri obračunu za prvi kvartal naslednjega leta, ko so znani končni podatki o realizaciji zdravstvenovzgojnega dela v preteklem letu, se sredstva, ki ostajajo neporabljena zaradi nerealiziranega programa zdravstvene vzgoje in individualnih svetovanj, porabijo za plačilo celotne realizacije v tistih ZVC, kjer je realizacija zdravstvenovzgojnih in psihoedukativnih delavnic ter individualnih svetovanj presegla planiran obseg storitev oziroma sredstev in jo je ZVC utemeljil s poročilom na predpisanem obrazcu NIJZ.

Omenjeni obrazec z NIJZ (Center za upravljanje programov preventive in krepitve zdravja) vsako leto v drugi polovici decembra pošljemo vsem vodjem ZVC.

Kaj vse moramo CKZ/ZVC-ji poročati NIJZ?

Poročanje o aktivnostih CKZ/ZVC NIJZ-ju se nekoliko razlikuje glede na to, ali je v vašem zdravstvenem domu vzpostavljen ZVC, CKZ ali integriran CKZ.

a)   ZVC
‒     Polletno poročilo preko 1-ka
Poročanje o aktivnostih vodenja ZVC, pogovornih urah za krepitev zdravja za odrasle, aktivnostih krepitve zdravja v lokalnih skupnostih, podpori pri implementaciji Programa Svit.
‒     Poročanje podatkov o učinku delavnic pri udeležencih preko 1-ka (evalvacijski vprašalniki)
Za zdravstvenovzgojne delavnice Ali sem fit, Zdravo hujšanje, Zdravo jem, Gibam se, Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, Spoprijemanje s stresom, Individualno/Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja.

b)   CKZ Celje, Vrhnika in Sevnica

‒     Mesečno poročilo preko 1-ka
Poročanje o aktivnostih vodenja CKZ in koordinacije Programa za krepitev zdravja za odrasle, pogovornih urah za krepitev zdravja za odrasle, presejanju za funkcijsko manjzmožnost, aktivnostih krepitve zdravja v lokalnih skupnostih (vključno s podporo pri implementaciji Programa Svit).
‒     Poročanje podatkov o učinku delavnic pri udeležencih preko 1-ka (evalvacijski vprašalniki)
Za zdravstvenovzgojne delavnice Ali sem fit, Testiranje telesne pripravljenosti za odrasle/starejše, Zdravo hujšanje, Zdravo jem, Gibam se, Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, Spoprijemanje s stresom, Individualno/Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja, S sladkorno boleznijo skozi življenje, presejanje na funkcijsko manjzmožnost.

c)    Integrirani CKZ

‒       Mesečno poročilo preko 1-ka
Poročanje o aktivnostih vodenja CKZ, izvajanju varne vadbe v nosečnosti, izvajanju Programa za krepitev zdravja za otroke in mladostnike (Družinska obravnava za zdrav življenjski slog), pogovornih ur za krepitev zdravja za otroke in mladostnike, aktivnostih krepitve zdravja v lokalnih skupnostih (vključno s podporo pri implementaciji Programa Svit).
‒     Poročanje podatkov o izvedenih delavnicah preko aplikacije IPPO v eSZBO
Za zdravstvenovzgojne delavnice Zdravo živim, Zvišan krvni tlak, Zvišane maščobe v krvi, Zvišan krvni sladkor, Sladkorna bolezen tipa 2, Ali sem fit, Testiranje telesne pripravljenosti za odrasle/starejše, Zdravo hujšanje, Zdravo jem, Gibam se, Tehnike sproščanja, Podpora pri spoprijemanju z depresijo, Podpora pri spoprijemanju s tesnobo, Spoprijemanje s stresom, Individualno/Skupinsko svetovanje za opuščanje kajenja, S sladkorno boleznijo skozi življenje, presejanje za funkcijsko manjzmožnost.

Poročilo o izvedenih pogovornih urah za krepitev zdravja, presejanjih za funkcijsko manjzmožnost ter individualnih svetovanjih za udeležence psihoedukativnih delavnic NIJZ pridobi v obliki statistik direktno iz aplikacije IPPO.

 

Kaj je IPPO?

IPPO je informacijska podpora preventivnih obravnav, namenjena integriranim CKZ.

Naslov za dostop do IPPO aplikacije je: https://ippo.ezdrav.si/ippo.

Kaj če IPPO ne deluje oziroma imam vprašanja glede dela z aplikacijo IPPO?

Predlagamo vam, da najprej pregledate najpogosteje zastavljena vprašanja na temo uporabe IPPO, ki so objavljena na naslednji povezavi: https://podpora.ezdrav.si/?faq=kaj-je-ippo. V kolikor vašega vprašanja oziroma težave ne najdete med navedenimi, se obrnite na 1. nivo podpore e-Zdravja.

Kontaktni podatki:

Ali je res, da pri izvajanju aktivnosti v lokalnih skupnostih ne smemo izvajati meritev krvnega sladkorja?

Drži. Merjenje krvnega sladkorja na različnih dogodkih v lokalni skupnosti (stojnice ipd.) je strokovna napaka. Več o izvajanju dogodkov v lokalnih skupnostih na področju sladkorne bolezni je objavljeno v dokumentu Strokovne osnove za izvajanje javnoozaveščevalnih dogodkov in srečanj na področju sladkorne bolezni.

Ali je res, da pri izvajanju aktivnosti v lokalnih skupnostih ne smemo izvajati analize telesne sestave?

Ne drži. V sklopu aktivnosti CKZ/ZVC lahko izvajate tudi analizo telesne sestave (kot del širše zdravstvenovzgojne aktivnosti), v kolikor se ta meritev izvede na lokaciji zdravstvenega doma oz. v prostorih CKZ/ZVC ter z ustreznimi in umerjenimi napravami, ob poznavanju obstoječih diagnoz obravnavane osebe.

Kadar pa to meritev izvedemo v zunanjem okolju, na terenu (stojnice, prostori društev …), kjer ni mogoče zagotoviti primernih pogojev, ni možnosti za individualno in zaupno obravnavo posameznika ter pridobiti informacij o njegovem zdravstvenem stanju, gre za strokovno napako.

Ali za izvedbo preizkusa hoje na 2 km v sklopu izvedbe občinskega preizkusa hoje in v delavnici Ali sem fit? nujno potrebujemo Winwalk računalniški program, ki je namenjen vrednotenju in interpretaciji rezultatov testiranja ter svetovanju?

Ne. Za vrednotenje in interpretacijo ter svetovanje v okviru izvedbe preizkusa hoje na 2 km računalniškega programa WinWalk nujno ne potrebujete, ker ste na Temeljnem usposabljanju CKZ/ZVC na NIJZ v okviru modula Izvajanje nemedikamentoznih obravnav na področju telesne dejavnosti za krepitev zdravja (po usposabljanju za izvajanje delavnice Ali sem fit?) pridobili kompetence za izračunavanje rezultatov testiranja preizkusa hoje na 2 km, za njihovo interpretacijo ter svetovanje udeležencem testiranja glede najbolj optimalne telesne dejavnosti za krepitev zdravja.

Za hitrejše izračunavanje in interpretacijo rezultatov testiranja vam lahko služi poseben program v Excelu oz. predpripravljena Excelova tabela, ki ste jo prejeli in preizkusili na zgoraj omenjenem usposabljanju. V pomoč pri svetovanju so vam lahko različni didaktični pripomočki, kot so na primer izbrani NIJZ plakati, knjižica Z gibanjem do zdravja in predvsem trije krogi za telesno dejavnost, izmed katerih izberete tistega, ki je najbolj primeren za posameznega udeleženca testiranja. Vse didaktične pripomočke ste prejeli na Temeljnem usposabljanju CKZ/ZVC, kjer ste se preizkusili tudi v svetovanju.

Kje lahko kupimo WinWalk računalniški program?

Če želite kupiti WinWalk računalniški program, ga lahko naročite preko spletne strani UKK inštituta na Finskem, a obstaja le v finski in angleški verziji. Za prevod v slovenščino in prenos pravic se dogovarjate sami z lastniki WinWalk računalniškega programa na Finskem.

Druga možnost je, da se pozanimate o protokolu pridobitve slovenske prevedene verzije WinWalk računalniškega programa pri tistih CKZ/ZVC, ki so si ta program v slovenščini od finskih lastnikov že pridobili. 

 

Ali moramo vsi zaposleni iz standardnih timov CKZ/ZVC (vsi strokovni profili) sodelovati pri izvajanju aktivnosti v lokalni skupnosti?

Da. Izvajanje aktivnosti CKZ/ZVC v lokalnih skupnostih je naloga vseh strokovnih profilov v standardnih timih CKZ/ZVC. Poleg opisa nalog posameznih strokovnih profilov v CKZ/ZVC je predviden tudi delež delovnega časa za izvajanje aktivnosti v lokalnih skupnostih.

Kako pridobimo gradiva za udeležence delavnic v ZVC/CKZ in druga gradiva?

Vsa zdravstvenovzgojna gradiva, ki so namenjena udeležencem posameznih delavnic in jih z vaše strani prejmejo neposredno na delavnici (in so vključena v ceno delavnice), avtomatsko prejmete v zdravstveni dom, in sicer za eno koledarsko leto. Gradiva običajno prejmete meseca decembra ali januarja. Količina gradiv je usklajena s planom delavnic za tekoče leto. O vsakem sklopu gradiv, ki jih pošljemo, vodje CKZ/ZVC predhodno obvestimo po elektronski pošti. Ob prejemu gradiv je pomembno, da jih natančno pregledate in preštejete, ali se vsebina paketov sklada z navedbami na dobavnici. V primeru neskladij ali vprašanj nas prosimo kontaktirajte na zvc.ckz@nijz.si.

Ali lahko pridobimo dodatna gradiva za udeležence delavnic v CKZ/ZVC, če v koledarskem letu izvedemo več delavnic (posamezne vrste) kot je v planu?

Da. Dodatna gradiva za posamezni CKZ/ZVC lahko naroča le vodja CKZ/ZVC, in sicer preko spletnega obrazca, ki je dostopen na posebnem delu spletne strani NIJZ za izvajalce iz CKZ/ZVC.

Kje lahko preverim, kateri obrazci in gradiva se uporabljajo pri posameznih delavnicah/svetovanjih?

Te informacije so dostopne na posebnem delu spletne strani NIJZ za izvajalce iz CKZ/ZVC. Po prijavi v ta del strani izberete Področja dela - Program Skupaj za zdravje - Za izvajalce ZVC/CKZ. Nato izberete ZVC ali CKZ ter nato kategorijo Temeljne ali Poglobljene delavnice/svetovanja. Nato izberete delavnico, ki vas zanima.

Kje lahko najdemo navodila o prilagojenem izvajanju delavnic zaradi epidemije COVID-19?

Zadnja verzija dokumenta (posodobljeno 4. 9. 2020) Navodila za delo na področju priprave na porod in starševstvo, vzgoje za zdravje za otroke in mladostnike, zobozdravstvene vzgoje ter aktivnosti centrov za krepitev zdravja in zdravstvenovzgojnih centrov v času sproščanja ukrepov za obvladovanje epidemije Covid-19 je dostopna tukaj.

Ali lahko evidentiramo aktivnosti, ki jih izvajamo na daljavo (po videopovezavah)?

Da. Šifrant ZZZS-ja opredeljuje tudi izvajanje zdravstvenovzgojnih delavnic in individualnih svetovanj po videopovezavah. Šifrant je dostopen na spletni strani ZZZS.

Kam se lahko obrnemo, če imamo dodatna vprašanja glede organizacije in delovanja CKZ/ZVC?

Najprej se obrnite na regijskega koordinatorja za zdravstveno vzgojo za odraslo populacijo na vaši območni enoti NIJZ ali pa nam pišite na zvc.ckz@nijz.si.