Vzgoja za zdravje skupin (VZSK)

13. 12. 2019
Vzgoja za zdravje (besedna zveza vzgoja za zdravje, nadomešča zdravstveno vzgojo kot se jo uporablja v zakonskih aktih) je opredeljena kot proces učenja z oblikovanjem pozitivnih stališč, navad ali vedenja posameznika, skupine ali populacije.
Namenjena je tako ohranjanju zdravja kot tudi preventivi bolezni, zgodnjemu odkrivanju bolezni, rehabilitaciji in skrbi za kronično bolne. Z različnimi programi vzgoje za zdravje omogočamo posamezniku pridobivanje znanja, oblikovanje stališč in vedenj za zdrav slog življenja. Za potrebe zbiranja podatkov o dejavnosti vzgoje za zdravje v zdravstvenih ustanovah se za vzgojo za zdravje upošteva vse kar je opredeljeno zgoraj, je v naprej načrtovano ali se izvede glede na potrebe okolja, poteka med posameznikom/skupino in zdravstvenim delavcem/ci ali sodelavcem/ci.
 
Spremlja se vse dejavnosti v povezavi vzgojo za zdravje za bodoče starše, starše, predšolske otroke, šolarje, dijake, pedagoške, zdravstvene delavce in druge. Zajeto je delo različnih nosilcev zdravstvene vzgoje za skupine  in njihove vsebine. Dejavnosti lahko potekajo na lokacijah izvajalca, tj. v zdravstvenih ustanovah ali izven njih (npr. v šolah, vrtcih, lokalni skupnosti in drugje).
 

Tudi v prihodnje bodo izvajalci zdravstvenovzgojne dejavnosti za otroke in mladostnike poročali o izvedenih dejavnosti vzgoje za zdravje za vsa spodaj našteta področja:

 • Vzgoja za zdravje za bodoče starše/Priprava na porod in starševstvo (število izvedenih PPS, število prisotnih nosečnic in spremljevalcev, število in profil izvajalcev ter izvedene ure)
 • Vzgoja za zdravje za predšolske otroke (seznam vrtcev z vsemi enotami, kamor so izvajalci vstopali, izvedene vsebine za otroke, starše in vzgojitelje)
 • Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike (seznam šol z oddelki po razredih, kamor so izvajalci vstopali, izvedene vsebine za učence/dijake, starše in pedagoške delavce; seznam PUMO, kamor so izvajalci vstopali, izvedene vsebine)
 • Zobozdravstvena vzgoja (seznam VIZ z oddelkih po razredih, kamor so izvajalci vstopali, izvedene dejavnosti zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike, starše in pedagoške delavce).
 • Druge dejavnosti vzgoje za zdravje, ki jih izvajajo izvajalci za otroke in mladostnike ali odrasle (npr. dejavnosti v lokalni skupnosti, vadba v nosečnosti …).

 

Zakonska podlaga

za zagotavljanje podatkov izvajanja vzgoje za zdravje (VZ) v zdravstvenih ustanovah:

 • vsebina zdravstvene dejavnosti in njihovih izvajalcev je urejena z Zakonom o zdravstveni dejavnosti, Uradni list Republike Slovenije, 1992/2;
 • navodila glede izvajanja na primarni ravni so objavljena v Navodilih za izvajanje preventivnega zdravstvenega varstva na primarni ravni, Uradni list Republike Slovenije. Ljubljana: 1998/19: 1254-82 s spremembami;
 • dokumentiranje dejavnosti vzgoje za zdravje kot del celotne načrtovane vzgoje za zdravje pa ureja Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva, Uradni list Republike Slovenije, 2000/65: 8093-129.
 

POMEMBNO!

S 1.1.2020 postopno prehajamo na spremljanje preko SZBO na testih lokacijah. V obdobju do popolnega prehoda na spremljanje preko SZBO (predvidevamo, da bo popolna uvedba s 1.9.2020), se bodo nekatere dejavnosti še vedno beležile po trenutno obstoječem načinu. To pomeni, da se do konca šolskega leta 2019/20 (do 31.8.2020) poroča zdravstvenovzgojne dejavnosti, ki se izvajajo v vzgojno izobraževalnih ustanovah (vrtci, šole), po obstoječem načinu.

Ostale dejavnosti (priprava na porod in starševstvo, dejavnosti v lokalni skupnosti …) pa se lahko začnejo beležiti takoj po uvedbi SZBO.


DINAMIKA POROČANJA VZSK

O začetku sprejema prvih podatkov VZSK na NIJZ bodo izvajalci obveščeni naknadno!

Preko aplikacije eSZBO poročevalci oddajo mesečne pakete v skladu z veljavnimi Metodološkimi navodili za veljavno leto.

Sprejem paketov podatkov preko aplikacije eSZBO bo potekal vsake 3 mesece. Začetek sprejemanja podatkov bo v 3. tednu 4., 7., 10., in 1. meseca za prejšnje 3-mesečje:

 • januar, februar, marec – 3. teden v aprilu;
 • april, maj, junij – 3. teden julija;
 • julij, avgust, september – 3. teden v oktobru;
 • oktober, november, december – 3. teden v januarju prihodnjega leta.


Metodološko gradivo (VZSK)


Šifranti


Predstavitev
Vsebinsko področje VZSK


Uporabne povezave

 


Predhodna metodološka gradiva

Evidenca zdravstvenovzgojnega dela

Od 1. 1. 2019 dalje izvajalci vzgoje za zdravje na primarni ravni zdravstvenega varstva poročajo o izvedenih zdravstvenovzgojnih dejavnostih za Pripravo na porod in starševstvo in vzgojo za zdravje za otroke in mladostnike v sodelovanju z vzgojnoizobraževalnimi ustanovami (pokritost šol in vrtcev).

 

Kar pomeni naslednje podatke:

 1. Vzgoja za zdravje za bodoče starše/Priprava na porod in starševstvo,
  glej pripeta dokumenta: NIJZ_navodila_Sola_za_starse_PPS_v2019.docx in NIJZ_obrazec_Sola_za_starse_PPS_v2019.xlsx;
 2. Vzgoja za zdravje za predšolske otroke (seznam vrtcev z vsemi enotami, kamor so izvajalci vstopali, izvedene vsebine za otroke, starše in vzgojitelje);
 3. Vzgoja za zdravje za otroke in mladostnike (seznam osnovnih in srednjih šol z oddelki po razredih, kamor so izvajalci vstopali; izvedene vsebine za učence/dijake, starše in pedagoške delavce po oddelkih; seznam PUMO, kamor so izvajalci vstopali, izvedene vsebine);
 4. Zobozdravstvena vzgoja (seznam vzgojnoizobraževalnih ustanov (vrtci, šole) z enotami oz. z oddelki po razredih, kamor so izvajalci vstopali, izvedene dejavnosti zobozdravstvene vzgoje za otroke in mladostnike, starše in pedagoške delavce po oddelkih).  

 

Dinamika poročanja

Podatke za šolo za starše/PPS se na območne enote NIJZ pošlje do 31. 1. za preteklo leto.
Podatke za vzgojo za zdravje za otroke in mladostnike (2. do 4.) se zbirajo za šolsko leto in se jih do 15. 9. posreduje območnim enotam NIJZ za preteklo šolsko leto.

 

 


Metodološka gradiva

Metodološka navodila, verzija 1.02, od 2014 naprej do vključno 2018


Klasifikacije in šifranti

Seznam veljavnih šifrantov za Evidenco zdravstvenovzgojne dejavnosti, od 2014 naprej do vključno 2018


Podatki

NIJZ podatkovni portal - https://podatki.nijz.si

 


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 4.3 Vzgoja za zdravje