Prijava smrti

13. 02. 2015
Podatki o vzrokih smrti so eni najpomembnejših podatkov o zdravstvenem stanju prebivalstva, na podlagi katerih se lahko grobo oceni zdravstveno stanje celotnega prebivalstva in njegovih podskupin.

Beleženje podatkov o umrlih je zelo razvit in standardiziran sistem zbiranja podatkov, ki so na voljo za skoraj vse evropske države. Ker so zbrani in obdelani po enaki metodologiji, so med seboj primerljivi, služijo nam za ugotavljanje stanja, razlik in gibanja umrljivosti prebivalstva nekega območja. Pomembni so za osnovna načrtovanja in izvajanja zdravstvene politike.

Do leta 2000 so podatke zbirali na Statističnem uradu RS, od leta 2000 pa podatke zbiramo na Inštitutu za varovanje zdravja RS. Podatke pridobivamo z Upravnih enot, ki nam redno pošiljajo »Prijave smrti - DEM-2 obrazce«, h katerim so pripetI obrazci »Zdravniško potrdilo o smrti in poročilo o vzroku smrti«, ki ga na terenu izpolni zdravnik - mrliški oglednik.

Prvo popolno tablico umrljivosti za prebivalstvo Slovenije je izdela dr. Ivo Lah za leta 1931 - 1933, naslednjo pa dr. Marijan Blejec za leta 1948 - 1952. Od leta 1960 je popolne tablice umrljivosti za Jugoslavijo ter republike in pokrajini izdeloval Zvezni zavod za statistiko in sicer vsakih 10 let - zadnja izdaja se nanaša na leta 1980-1982. Za ista leta jo je za Slovenijo prvič izdelal Statistični urad RS in jo objavil v publikaciji Tablice umrljivosti prebivalstva Slovenije, Ljubljana 1987.

Vir: Statistične informacije SURS, št 274/99

Vzroki smrti so bili od leta 1979 do 1996 razvrščeni po Mednarodni klasifikaciji bolezni, poškodb in vzrokov smrti - MKB, IX. reviziji. Po letu 1996 so razvrščeni po Mednarodni klasifikaciji bolezni in sorodnih zdravstvenih problemov za statistične namene - MKB, X. reviziji, ki je po priporočilu Svetovne zdravstvene organizacije WHO začela veljati leta 1993. Reviziji omenjene klasifikacije nista neposredno primerljivi.

Podlage za zbiranje

  • Utemeljitev zbirke (časovni pregled):
  • Odlok(i) o programu statističnih raziskovanj, pomembnih za republiko (za vsa leta do leta 1991) in t.i. Zvezni odlok(i)
  • Nacionalni program(i) statističnih raziskovanj (od leta 1992 dalje)
  • Zakon o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (UL65/2000) – ZZPPZ

Pravne podlage:

  • ZZPPZ (UL 65/2000)
  • Zakon o državni statistiki (UL 45/95, popravki 26/01/2001)
  • ZVOP (UL 59/1999) s popravki in dopolnitvami
  • Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe s Strokovnimi navodili za opravljanje mrliškega pregleda (UL 56/1993)
  • Zakon o CRP (UL 1/1999

Metodološka gradiva

 


Klasifikacije in šifranti

 


Podatki

NIJZ podatkovni portal - https://podatki.nijz.si

 


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 2.1 Umrljivost