Podatkovne zbirke in raziskave

20. 05. 2022
Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo pooblaščeni za naslednje podatkovne zbirke:

ZUNAJBOLNIŠNIČNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST (NIJZ 2)

BOLNIŠKI STALEŽ (NIJZ 3)

PRIJAVA POŠKODBE PRI DELU (NIJZ 5)

EVIDENCA PATRONAŽNE ZDRAVSTVENE NEGE (NIJZ 6)

SPREMLJANJE BOLNIŠNIČNIH OBRAVNAV (NIJZ 8, 10, 12, SPP)

OBRAVNAVE NA REHABILITACIJI (NIJZ 15, 57)

EVIDENCA GIBANJA ZDRAVSTVENIH DELAVCEV IN MREŽE ZDRAVSTVENIH ZAVODOV - RIZDDZ, prej BPI (NIJZ 16)

EVIDENCA UŽIVALCEV DROG (NIJZ 14)

PERINATALNI INFORMACIJSKI SISTEM (NIJZ 17)

FETALNE SMRTI (NIJZ 19)

EVIDENCA STERILIZACIJ (NIJZ 21)

PRIJAVA SMRTI (NIJZ 46)

NIJZ 48, NIJZ 49, NIJZ 51

EVIDENCA ZDRAVSTVENOVZGOJNEGA DELA (NIJZ 60)

EVIDENCA PORABE ZDRAVIL IZDANI NA RECEPT (NIJZ 64)

EHIS – Nacionalna raziskava o zdravju in zdravstvenem varstvu

ATADD – Nacionalna raziskava o uporabi tobaka, alkohola in drugih drog

UZ - Nacionalna raziskava o ustnem zdravju

 

NIJZ je v skladu z Zakonom o zbirkah podatkov s področja zdravstvenega varstva (ZZPPZ, Uradni list RS, št. 65/00, 47/15 in 31/18) http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO1419 upravljavec tudi zbirk podatkov eZdravja:

1. eNapotnica in eNaročilo
Zdravstvena oskrba glede napotovanja in naročanja pacientov na sekundarno in terciarno raven zdravstvene dejavnosti ter glede izvedbe zdravstvene storitve, na katero je bil napoten pacient. Vodenje nacionalnega čakalnega seznama v skladu z zakonom, ki ureja pacientove pravice.
Izmenjava podatkov za vodenje čakalnih seznamov pri izvajalcih.
Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov s strani ZZZS.

2. eRecept
Zdravstvena oskrba glede predpisovanja in izdaje zdravila in živila, predpisanega na recept v elektronski obliki in na papirju.
Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja, vključno z ugotavljanjem in uveljavljanjem povračila škode in drugih stroškov s strani ZZZS, ter za izvajanje nalog ZZZS v skladu z zakonom, ki ureja zdravila.

3. Evidenca uporabnikov za oddaljeni dostop do zNET
Upravljanje s pravicami uporabnikov z oddaljenim dostopom do informacijskih virov v zNET omrežju.

4. eTriaža
Zdravstvena oskrba ob izvajanju triažnega postopka, ki se vodi po algoritmu manchesterskega triažnega postopka, v okviru katerega se vnašajo podatki o zdravstvenem stanju z namenom vodenja čakalnega seznama.

5. TeleKap
Zdravstvena oskrba pri izvajanju procesa ob diagnosticiranju in obravnavi možganske kapi na daljavo.

6. eKomunikacije
Povezovanje informacijskih sistemov izvajalcev in informacijskega sistema Generalne policijske uprave (GPU) za namen avtomatizacije izpolnjevanja in izmenjave podatkov o telesnih poškodbah, pri katerih obstaja sum, da so posledica prekrška, kaznivega dejanja ali prometne nesreče.
Izvajanje obveznega zdravstvenega zavarovanja za namen ugotavljanja in uveljavljanja regresnih zahtevkov od povzročiteljev iz naslova povzročene škode in drugih stroškov.

7. Evidenca teleradioloških preiskav
Zdravstvena oskrba, pri kateri se obdeluje digitalizirano radiološko gradivo, zagotavljanje posvetovalne in interpretacijske zdravstvene storitve, omogočanje radiološke konzultacije pri izvajalcih, dostopnost radioloških slik in mnenj za zdravstveno oskrbo.

8. Evidenca uporabnikov eZdravja
Upravljanje podatkov o uporabnikih eZdravja, to je fizičnih in pravnih oseb, ki uporabljajo storitve eZdravja ali enotno informacijsko komunikacijsko infrastrukturo eZdravja, in njihovih pravic.

9. Centralni register podatkov o pacientih (CRPP)
CRPP je zbirka podatkov eZdravja o pacientih s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Vsebuje zdravstveno dokumentacijo (v skladu s členom 1a ZZPPZ) ter   Povzetek podatkov o pacientu (v skladu s členom 14.b.ZZPPZ). Uporabniki zbirke so izvajalci zdravstvene dejavnosti. Namen  CRPP je omogočiti dostop do podatkov ter  izmenjavo le-teh za izvajanje zdravstvene obravnave in ažuriranje zdravstvene dokumentacije.


PRAVILNIK o varstvu osebnih podatkov na NIJZ.

Priloge:
Priloga 1
Priloga 2
Priloga 3
Priloga 4