Evidenca uživalcev drog

16. 09. 2015
Podatki o obravnavi uporabnikov drog so pomemben vir informacij za spremljanje, načrtovanje, vodenje in razvijanje zdravstvene dejavnosti. Pomembni so za ocenjevanje števila posameznikov, ki potrebujejo pomoč pri zdravljenju odvisnosti, so pa tudi osnova za poročanje in za mednarodne primerjave v okviru obveznosti do Evropskega urada za nadzor nad drogami in odvisnostjo in drugih.

Pravno podlago za zbiranje podatkov najdemo v:

- Zakonu o državni statistiki ZDSta (Ur.l. Uradni list RS, št. 45/95 in 9/2001)

- Uredbi (ES) št. 1338/2008 Evropskega parlamenta in sveta z dne 16. decembra 2008 o statističnih podatkih Skupnosti v zvezi z javnim zdravjem ter zdravjem in varnostjo pri delu.

Skladno z zakonodajo se v vseh javnih zdravstvenih zavodih enotno evidentira iskanje pomoči zaradi rabe prepovedanih drog. Evidentira se vsako osebo, ki prvič ali ponovno išče pomoč zaradi uživanja prepovedanih drog v koledarskem letu, torej med 1. januarjem in 31. decembrom tekočega leta. Za zbiranje, obdelavo in za posredovanje osebnih podatkov, vsebovanih v zbirkah podatkov iz tega zakona, se uporabljajo določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1-UPB1, Uradni list RS, št. 94/2007).

Na NIJZ se poroča s predpisanim obrazcem Evidenca obravnave uporabnikov drog, ki je stopil v veljavo 1. januarja 2015, in je dostopen izključno v  elektronski obliki. Navodila za delo in izpolnjevanje elektronskega obrazca se nahahajo TUKAJ.


Metodološka gradiva 

TDI metodološka navodila 2014

TDI metodološka navodila 2016


Klasifikacije in šifranti

 


Podatki

NIJZ podatkovni portal - https://podatki.nijz.si


Publikacije

Zdravstveni statistični letopis, glej poglavje 3.6 Droge