Z znanjem do boljšega zdravja

Ocena tveganja za vzorce tinkture propolisa

26. 01. 2017
NIJZ je v letu 2016 izdelal oceno tveganja za pet vzorcev tinkture propolisa, v katerih so bili pri izrednem nadzoru ugotovljeni ostanki veterinarskih zdravil.

Za propolis namreč ni določenih mejnih vrednosti ostankov veterinarskih zdravil, v tem primeru amitraz in kumafos. Zaključek ocene tveganja je, da ugotovljeni ostanki amitraza in kumafosa v analiziranih tinkturah propolisa ne predstavljajo tveganja za zdravje odraslih.

Propolis je naravni proizvod čebel, ki se v obliki tinkture najpogosteje pripravlja z raztapljanjem v vodno etanolni raztopini, lahko pa se ga vmeša tudi v druga topila npr. v vodo ali glicerol. Tinktura propolisa predstavlja koncentriran vir biološko aktivnih snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom. Potrošnikom je običajno na voljo v kapalnih stekleničkah, kar omogoča odmerjanje v kapljicah.

Uprava za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je v 2016 izvedla posebni nadzor nad ostanki veterinarskih zdravil in fitofarmacevtskih sredstev v propolisu. Odvzetih je bilo pet vzorcev tinktur propolisa, ki jih je analiziral Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano. V vseh odvzetih vzorcih so bili nad mejo določanja prisotni ostanki amitraza, ostanki kumafosa pa v treh od petih vzorcev. Ugotovljena koncentracija amitraza v odvzetih vzorcih je bila od 1,1 do 2,4 mg/kg tinkture, koncentracija kumafosa pa od 0,47 do 12 mg/kg tinkture. V dveh vzorcih je bila koncentracija kumafosa pod mejo določanja (0,25 mg/kg).

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) smo ocenili tveganje za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti ugotovljenim ostankom kemijskih snovi v posameznih vzorcih tinktur propolisa. Ocena tveganja je postopek, na podlagi mednarodno sprejete metodologije, s katerim na neodvisen,  znanstveni in transparentni način opredelimo verjetnost, da bo pri določeni izpostavljenosti prišlo do škodljivih posledic za zdravje.  

Za amitraz sta bila na podlagi pregleda in ocene dostopnih podatkov določena referenčna odmerka:  akutni referenčni odmerek (ARfD) 0,01 mg/kg telesne mase (tm) in sprejemljivi dnevni vnos (ADI) 0,003 mg/kg tm/dan. Zaključili smo, da so trenutno veljavni referenčni odmerki dovolj nizki tudi v zvezi z morebitnim motenjem hormonskega ravnovesja ter vplivi na razmnoževanje in potomstvo. Za kumafos smo pregledali in povzeli javno dostopne študije. Na podlagi teh podatkov smo za karakterizacijo akutnega tveganja uporabili ARfD 0,002 mg/kg tm, za dolgotrajno tveganje pa ADI 0,00025 mg/kg tm/dan.

Pri ocenjevanju izpostavljenosti smo predpostavili, da potrošniki tinkture propolisa uživajo enkrat ali dlje časa (več kot tri mesece), in da si tinkture propolisa odmerjajo v priporočenih odmerkih, ki so glede na sestavo vzorcev tinktur znašali od ene do štirideset kapljic dnevno. Največja enkratna izpostavljenost odraslih ostankom amitraza bi znašala 0,73 % ARfD, kumafosu pa 1,3 % ARfD; največja dolgotrajna izpostavljenost ostankom amitraza 2,4 % ADI, kumafosa pa 20 % ADI. Iz tega sledi, da ugotovljeni ostanki amitraza in kumafosa v propolisu ne predstavljajo tveganja za zdravje odraslih. Pri enem od vzorcev smo ocenili, da bi zaradi izpostavljenosti kumafosu lahko obstajalo tveganje za zdravje malčkov. Ker alkoholne tinkture niso primerne za otroke,  je ta scenarij  le hipotetičen.

Skladno s temeljnimi načeli varne uporabe podpiramo redno spremljanje ostankov veterinarskih zdravil v živilih. Priporočamo upoštevanje najnovejšega stališča Evropske agencije za varnost hrane (EFSA) glede priporočenih mejnih vrednosti ostankov amitraza in kumafosa v tistih  živilih živalskega izvora, ki niso zajeta v Uredbi Komisije (EU) št. 37/2010. Poleg tega priporočamo ozaveščanje potrošnikov o uporabi tinktur propolisa skladno z  navodili za uporabo ter ustrezen nadzor nad označevanjem tinktur, tudi glede opozoril o neprimernosti alkoholnih tinktur za otroke.

Podrobnejše informacije najdete v dokumentu Ocena tveganja za zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti ostankom zdravil za uporabo v veterinarski medicini v tinkturah propolisa.