Z znanjem do boljšega zdravja

Revija Zdravstveno varstvo

Revija Zdravstveno varstvo predstavlja temeljno znanstveno revijo na področju javnega zdravja in primarnega zdravstvenega varstva v Sloveniji že več kot pol stoletja. Izdaja jo Nacionalni inštitut za javno zdravje. Revija je doživela temeljito prenovo v letu 2003, ko smo uvedli strog recenzentski postopek v skladu s standardi, ki veljajo za ugledne znanstvene revije. Od tega leta ima revija tudi angleški naslov Slovenian Journal of Public Health (SJPH). Vsi izvlečki so objavljeni v obeh jezikih, članki pa le v angleščini.

Obvestilo (24. 6. 2019): izšel je JCR z IF za leto 2018. IF Zdravstvenega varstva za leto 2018 je 1,074.
 

Journal Title

ISSN

Total Cites

Impact
Factor

5-Year
Impact
Factor

Impact
Factor without Journal Self Cites

Citable
Items

Citing
Half-life

ZDRAV VARST

0351-0026

152

1.074

0.728

0.867

28

7.7

 
Od leta 2009 je revija vključena v Social Science Citation Indeks (SSCI). Prvi izračun faktorja vpliva (IF) smo prejeli za leto 2011 in je 0,452, za leto 2012 je 0,163, za leto 2013 je 0,732, za leto 2014 je 0,417, za leto 2015 je 0,203, za leto 2016 je 0,429, za leto 2017 je 0,620 in za leto 2018 je 1,074.
 

Revije ZDRAVSTVENO VARSTVO od leta 2010 do danes najdete na naslednji povezavi.


Namen revije je spodbujati znanstveni razvoj na področju javnega zdravja v Sloveniji in na območju srednje in jugovzhodne Evrope. Merili za objavo sta izključno strokovnost in relevantnost prispevkov.

Letno izidejo štiri redne številke z okoli 35 članki. Objavljamo predvsem izvirne znanstvene članke, razen tega pa tudi uvodnike, sistematične pregledne znanstvene članke in metodološke članke.

Pri recenzentskemu postopku upoštevamo merila, ki veljajo v vseh uglednih revijah. Posebnost recenzentskega postopka je, da vse prispevke ocenjujejo trije neodvisni strokovnjaki, katerih mnenje odloča o tem, ali bo prispevek sprejet v objavo ali ne. K sodelovanju pri ocenjevanju prispevkov vabimo najvidnejše domače in tuje strokovnjake. Recenzentski postopek je v skladu s sprejetimi standardni za take revije dvojno slep, kar pomeni, da avtorji ne poznajo recenzentov in obratno. Približno 30 odstotkov člankov, ki jih prejme uredništvo, je kasneje sprejetih v objavo.

Z letom 2011 smo pri urejanju revije začeli uporabljati spletno aplikacijo za podporo urednikovanju Editorial Manager (EM). Tako odslej v uredništvo sprejemamo le še prispevke, oddane po spletni aplikaciji, ki je dosegljiva na naslednji povezavi.

Od leta 2009 je revija vključena v Social Science Citation Indeks (SSCI). Prvi izračun faktorja vpliva (IF) smo prejeli za leto 2011 in je 0,452, za leto 2012 je 0,163, za leto 2013 je 0,732, za leto 2014 je 0,417, za leto 2015 je 0,203, za leto 2016 je 0,429 in za leto 2017 je 0,620.

Revija je indeksirana v bazi Web of Science (WoS)ProQuestScopusCAB AbstractGlobal Health,The Summon in PubMed.


Revija Zdravstveno varstvo v PubMed-u
Revija Zdravstveno varstvo je uspešno zaključila dolgotrajen postopek znanstvene in tehnične evalvacije za vključitev v bazo PubMed Central (PMC). Tako bodo odslej v bazi PubMed indeksirani vsi članki iz revije Zdravstveno varstvo, ki so izšli po zadnji številki v letu 2014.

 

Revija se v elektronski obliki nahaja na spletnih straneh Nacionalnega inštituta za javno zdravje, od leta 2010 pa tudi na spletnih straneh EU založbe DeGruyter. Članki so prosto dostopni v polnem besedilu.

Revijo subvencionira ARRS, revija pa ni tržno usmerjena.

Upamo, da bo naša usmeritev prispevala k nadaljnji rasti strokovne ravni revije in področja javnega zdravja v Sloveniji. Želimo si, da bi nam bralci ostali zvesti še v prihodnje in da bomo pridobili tudi nove.

Ti so vedno kritičen, a pravičen sodnik!

prof. dr. Igor Švab
odgovorni urednik


Video z navodili za avtorje:

Video instructions for authors:

Video z navodili za recenzente:

Video instructions for reviewers:

Navodila avtorjem in recenzentom / Instructions for authors

Impresum revije
ISSN 0351-0026
Vpis v razvid medijev MK pod številko 608.

Izdajatelj/Publisher: 
Nacionalni inštitut za javno zdravje:
direktorica Nina Pirnat

Odgovorni urednik/Editor in Chief:
Igor Švab

Izvršna urednica/Executive Editor:
Saša Zupanič

Uredniški odbor/Editorial Board:
Tit Albreht (Slovenija), Marjan Bilban (Slovenija), Ivan Eržen (Slovenija), Zalika Klemenc Ketiš (Slovenija), Vesna Kerstin Petrič (Slovenija), Mitja Kos (Slovenija), Alenka Kraigher (Slovenija), Boris Kramberger (Slovenija), Ada Hočevar Grom (Slovenija), Rado Pišot (Slovenija), Darja Barlič Maganja (Slovenija), Eva Stergar (Slovenija), Tanja Kamin (Slovenija), Lijana Zaletel-Kragelj (Slovenija), Valentina Prevolnik Rupel (Slovenija), Brigita Skela Savič (Slovenija), Niek Klazinga (Nizozemska), Jan de Maeseneer (Belgija), Jadranka Božikov (Hrvaška), Birgit Babitsch (Nemčija), Reinhard Burger (Nemčija), Björn Hibell (Švedska), David M. Salisbury (Velika Britanija), Debbie Tolson (Velika Britanija), John E. Morley (ZDA), Josep Figueras (Belgija), Lynne Friedli (Velika Britanija), Eva Kralikova (Češka), Douglas Crews (ZDA)

Lektoriranje slovenščine:
Oranžna nit, Jaka Geltar s.p.

Lektoriranje angleščine/Proofreading for English:
Kibord, prevajalska agencija, d. o. o.

Prevajanje angleščine/English translation:
Kibord, prevajalska agencija, d. o. o.

Naslov uredništva/Adress of the Editorial Office:
Zdravstveno varstvo - Slovenian Journal of Public Health, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, p.p. 260

Elektronski naslov uredništva/E-mail Address:
Zdrav.Var@nijz.si

Domača stran na internetu/Internet Home Page:
http://www.nijz.si/nijz/revija-zdravstveno-varstvo
in
https://content.sciendo.com/view/journals/sjph/sjph-overview.xml

Transakcijski račun/Current Account:
011006000043188, UJP

Zdravstveno varstvo izhaja praviloma štirikrat letno v nakladi 250 izvodov. Naročnino zaračunavamo z računom za predplačilo v začetku leta. Upoštevamo le pisne odpovedi do 1. decembra za naslednje leto. Vsako spremembo naslova sporočite naročniški službi pravočasno.
Revija Zdravstveno varstvo je pri Ministrstvu za kulturo RS vpisana v razvid medijev pod zaporedno številko 608.

Letna naročnina + DDV/Year subscription rates + taxes:
delovne organizacije/institutions: 40,46 EUR + ddv/vat
študenti/students: 20,23 EUR + ddv/vat
tujina/for abroad: 53,86 EUR + ddv/vat

Naročniška služba: zdrav.var@nijz.si

Gradivo navaja predvsem poglede avtorjev za katere ni nujno, da se ujemajo z načelnimi stališči stroke oziroma uredniškega odbora.

Naklada: 250
Likovna oprema ovitka: Jurij Kocbek
Grafično oblikovanje in prelom: Agencija 2M, d.o.o., Ljubljana
Tisk: EPPS d.o.o., Stegne 13 a, 1000 Ljubljana