Z znanjem do boljšega zdravja

Vzdrževanje eTriaže

Ime javnega naročila

 

VZDRŽEVANJE eTRIAŽE

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

31K290421

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

27.5.2021, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, naročilo male vrednosti

Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

 

13.5.2021, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

27.5.2021, ob 12. uri  

 

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo v zvezi z razpisom najdete tukaj:  

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila ponudnikom.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

 

P-3_vzorec pogodbe.pdf

Predračun

 

 P-4_ predračun.xls

Tehnične specifikacije

 

P-5_ specifikacije.pdf

P-5a_eTriaza_Uporabniski_Prirocnik_v2

P-5b_ eTriaza_Tehnicna_Specifikacija_v1

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična izjava

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

P-12_potrdilo o kadrovski sposobnosti.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

 ESPD.xml

Pripravila: Liljana Petruša, spec.

Koper, 5.5.2021