Z znanjem do boljšega zdravja

Izvajanje storitve nacionalnega klicnega centra v sklopu nacionalnega razpisa za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev

 

Ime javnega naročila

 

Izvajanje storitve nacionalnega klicnega centra v sklopu nacionalnega razpisa za izboljševanje dostopnosti do zdravstvenih storitev

 

Referenčna številka dokumenta, ki ga je določil naročnik

 

65K230721

Rok za sprejemanje ponudb

 

 

12.8.2021, do 10. ure

Objava na Portalu javnih naročil

 

 

Da, NMV

Spremembe, dopolnitve in pojasnila razpisne dokumentacije

 

29.7.2021, do 10. ure,

preko Portala javnih naročil

Odpiranje ponudb

 

12.8.2021, ob 12. uri  

 

Vabljeni k oddaji ponudbe. Dokumentacijo v zvezi z razpisom najdete tukaj:  

 

Ime dokumenta

 

Ime dokumenta

Navodila ponudnikom za pripravo prijave

N-1_navodila ponudnikom.pdf

Prijava

 

P-2_prijava.pdf

Vzorec pogodbe

 

P-3_vzorec pogodbe.pdf

Predračun

 

 P-4_ predračun.xls

 

Tehnične specifikacije

 

P-5_ specifikacije.pdf

Podatki podizvajalca

 

P-6_podatki podizvajalca.pdf

Menična izjava s pooblastilom za izpolnitev menice

P-7_menična izjava

Izjava po 35. členu ZIntPK

P-8_ izjava po 35. členu ZIntPK

 

Zahtevek za podatke iz KE za pravne in fizične osebe

P-10_zahtevek KE.pdf

Izjava/podatki o udeležbi fizičnih in pravnih oseb v lastništvu ponudnika

P-11_lastniški deleži.pdf

Potrdilo o kadrovski sposobnosti

 

P-12_potrdilo o kadrovski sposobnosti.pdf

Naročnikov ESPD obrazec

 

 ESPD.xml

P-12 Potrdilo o kadrovski sposobnosti, popravek 27.7.2021

Pripravila: Liljana Petruša, spec.