Z znanjem do boljšega zdravja

niCE-life

O projektu

Glavni cilj projekta je razvoj integriranega koncepta za uvajanje inovativnih tehnologij in storitev, ki omogočajo čimbolj neodvisno življenje krhkih starostnikov, ki trpijo zaradi različnih stopenj kognitivnih primanjkljajev (vključno z Alzheimerjevo in Parkinsonovo boleznijo) in kroničnih bolezni z uvedbo in pilotnim testiranjem čezmejno uporabnega modela zdravstvenih/negovalnih  storitev.

Srednje-evropski zdravstveni in socialni sistemi se soočajo z velikimi izzivi zaradi staranja prebivalstva, večjega števila nevrodegenerativnih in kroničnih bolezni, ki vodijo v socialno izključenost državljanov, in počasnega vključevanja novih tehnologij, pa tudi zaradi omejene interoperabilnosti rešitev med čezmejnimi regijami.

Projekt niCE-life bo spodbujal socialno vključenost in oskrbo krhkih starejših z blagimi in s srednje težkimi oblikami kognitivnih primanjkljajev, vključno z Alzheimerjevo in s Parkinsonovo boleznijo ter drugimi kroničnimi boleznimi. Razvil bo inovativen model zdravstvenih in negovalnih storitev z uporabo naprednih interaktivnih tehnologij, kot so senzorske tehnologije, IKT in tehnike analize podatkov.

To bo preprečilo ranljivost starejših, izboljšalo kakovost oskrbe in podprlo neodvisno življenje, socialne stike in zagotavljalo pomoč po odpustu iz bolnišnice.

Inteligentna platforma za spremljanje, inovativne rešitve za zdravstveno nego in organizacijske spremembe načina zdravljenja, bodo zasnovane in preizkušene v pilotnih aktivnostih. Le-te bodo dopolnili lokalni akcijski načrti, ki bodo upoštevali nacionalne zdravstvene in socialne sisteme ter lokalne pogoje/posebnosti. Skupaj s ciljno usmerjenimi usposabljanji bodo prispevali h krepitvi zmogljivosti in kompetenc javnih ustanov in ponudnikov zdravstvenih storitev za učinkovito reševanje perečih družbenih izzivov in pospeševanje samostojnega življenja starejših.

Projekt niCE-life povezuje 10 partnerjev iz 6 držav osrednje Evrope: Slovaške, Avstrije, Poljske, Italije, Češke in Slovenije.

Akronim projekta: niCE-life, oznaka projekta: CE1581.

Trajanje projekta: 1.7.2019 - 30.6.2022.

Projekt sofinancira Evropska skupnost, program Interreg Central Europe, European Union Regional Development Fund.

Več o projektu, na naslednji povezavi.

 

O projektu

Glavni cilj projekta

Glavni cilj projekta niCE-life je spodbujati socialne inovacije v zdravstvu in negi ter podpirati socialno vključevanje in samostojno življenje krhkih starostnikov, ki trpijo zaradi različnih stopenj kognitivnih primanjkljajev (vključno z Alzheimerjevo in Parkinsonovo boleznijo) in kroničnih bolezni z uvedbo in pilotnim testiranjem čezmejno uporabnega modela zdravstvenih/negovalnih storitev. Model temelji na primeru e-oskrbe, ki deluje v Italiji, na razvoju in testiranju novih tehničnih podpornih rešitev, ki temeljijo na uvajanju informacijsko-komunikacijskih tehnologij ( v nadaljevanju IKT), prenovi organizacijskih, ekonomskih in zdravstvenih pogojev za krhke bolnike odpuščene iz bolnišnic v domačo nego ter zagotovitvi kontinuitete pomoči. Namen novih tehničnih in modelov oskrbe ter ciljno usmerjenih usposabljanj je okrepiti kompetence različnih ustanov za spopadanje s socialnimi izzivi, ki jih prinašajo demografske spremembe. Lokalni akcijski načrti, ki bodo zajemali praktične korake izvajanja, bodo utrli pot za učinkovito in nemoteno uvajanje novih modelov, storitev in tehničnih rešitev v druge regije, ki niso vključene v projekt. Končno, projekt niCE-life si prizadeva tudi za preprečevanje socialne izključenosti krhkih starejših in povečanje njihove samostojnosti z razvojem rešitev, ki jim omogočajo samostojno življenje in zmanjšanje tveganja, povezanega s krhkostjo.

Pričakovani rezultati

Projekt želi spremeniti odnos oblasti in izvajalcev zdravstvene oskrbe ter pokazati, da lahko uvedba novih modelov in rešitev oskrbe/ nege temelji tudi na poceni tehničnih rešitvah. Projekt  ponuja načrt za njihovo uvedbo prek lokalnih akcijskih načrtov. Poleg tega, projekt niCE-life je namenjen premagovanju odpora  krhkih starostnikov do novih IKT rešitev z dokazovanjem njihove koristi s preizkušanjem v vsakdanji praksi ter spodbujanju socialnih interakcij, stikov in samozavesti. Pomemben rezultat projekta je razvoj nadnacionalnega in ponovljivega  modela zdravstva in oskrbe, ki ga poganjajo inteligentna platforma za spremljanje in nove tehnološke rešitve na področju zdravja in oskrbe krhkih starostnikov.  Ciljna usposabljanja in lokalni akcijski načrti bodo okrepili zmogljivost lokalnih / regionalnih oblasti in ponudnikov oskrbe za učinkovito spoprijemanje s socialnimi izzivi, ki izhajajo iz staranja družbe in povečane krhkosti starejših. Poleg tega bodo novi modeli zdravstva in oskrbe omogočili učinkovitejše usklajevanje zdravja in oskrbe krhkih starejših in kroničnih bolnikov, odpuščenih iz bolnišnice, ter boljšo komunikacijo z njimi.


Seznam regijskih delavnic: