Z znanjem do boljšega zdravja

niCE-life

Glavni cilj projekta je razvoj integriranega koncepta za uvajanje inovativnih tehnologij in storitev, ki omogočajo čimbolj neodvisno življenje krhkih starejših.

Srednje-evropski zdravstveni in socialni sistemi se soočajo z velikimi izzivi zaradi staranja prebivalstva, večjega števila nevrodegenerativnih in kroničnih bolezni, ki vodijo v socialno izključenost državljanov, in počasnega vključevanja novih tehnologij, pa tudi zaradi omejene interoperabilnosti rešitev med čezmejnimi regijami.

Projekt niCE-life bo spodbujal socialno vključenost in oskrbo krhkih starejših z blagimi in s srednje težkimi oblikami kognitivnih primanjkljajev, vključno z Alzheimerjevo in s Parkinsonovo boleznijo ter drugimi kroničnimi boleznimi. Razvil bo inovativen model zdravstvenih in negovalnih storitev z uporabo naprednih interaktivnih tehnologij, kot so senzorske tehnologije, IKT in tehnike analize podatkov.

To bo preprečilo ranljivost starejših, izboljšalo kakovost oskrbe in podprlo neodvisno življenje, socialne stike in zagotavljalo pomoč po odpustu iz bolnišnice.

Inteligentna platforma za spremljanje, inovativne rešitve za zdravstveno nego in organizacijske spremembe načina zdravljenja, bodo zasnovane in preizkušene v pilotnih aktivnostih. Le-te bodo dopolnili lokalni akcijski načrti, ki bodo upoštevali nacionalne zdravstvene in socialne sisteme ter lokalne pogoje/posebnosti. Skupaj s ciljno usmerjenimi usposabljanji bodo prispevali h krepitvi zmogljivosti in kompetenc javnih ustanov in ponudnikov zdravstvenih storitev za učinkovito reševanje perečih družbenih izzivov in pospeševanje samostojnega življenja starejših.

Projekt niCE-life povezuje 10 partnerjev iz 6 držav osrednje Evrope: Slovaške, Avstrije, Poljske, Italije, Češke in Slovenije.

Akronim projekta: niCE-life, oznaka projekta: CE1581.

Trajanje projekta: 1.7.2019 - 30.6.2022.

Projekt sofinancira Evropska skupnost, program Interreg Central Europe, European Union Regional Development Fund.