Z znanjem do boljšega zdravja

Navodilo upravljavcem za oblikovanje poročila o neskladnosti iz monitoringa pitne vode

05. 03. 2015
Ministrstvo za zdravje pripravlja poročila, ki zajema tri koledarska leta v skladu s 36. členom Pravilnika o pitni vodi in ga pošlje Evropski komisiji.

Poleg poročila iz prejšnjega odstavka, Ministrstvo za zdravje posreduje Evropski komisiji poročilo o ukrepih, ki jih mora zagotoviti upravljavec za izpolnjevanje svojih obveznosti v skladu z 9. členom in Opombo 10 Dela B Priloge I Pravilnika o pitni vodi.

Navodila upravljavcem o oblikovanju poročila o neskladnosti (vključno s kodiranjem vzrokov in ukrepov), ki so ugotovljena v monitoringu so pripravljena po dokumentih »Guidance document on reporting under the Drinking Water Directive 98/83/EC« iz oktobra 2011 in »Template for reporting on small water supply zones under the Directive on the quality of water intended for human consumption 98/83/EC«  iz aprila 2011.

Poročilo o neskladnostih pri monitoringu pitne vode, morajo upravljavci oz. pooblaščene osebe poslati na naslov:  ukrepi@mpv.si  najkasneje v 30 dneh od potrditve neskladnega vzorca v informacijski sistem (datum spremembe).

O neskladnosti bodo vsi upravljavci (oziroma pooblaščene osebe), ki imajo omogočen dostop do monitoringa, prejeli sporočilo o neskladnostih po elektronski pošti. Obveščanje po elektronski pošti je omogočeno s 3.6.2013.

Poročilo naj zajema naslednje podatke:

  • Identifikacijska številka oskrbovalnega območja v monitoringu

  • Ime oskrbovalnega območja,

  • Ime preseženega parametra,

  • Oznaka (številka) vzorca v informacijskem sistemu monitoringa

  • Vzrok, (kodirnik iz tabele 2)

  • Ukrep (kodirnik iz tabele 3),

  • Časovni okvir (kodirnik iz tabele 4),

  • Opombe.

Rezultate je potrebno prikazati v tabeli (primer tabele 1) in jih poslati v obliki, ki omogoča kopiranje (Excel ali Word).

Tabela 1: Primer tabelaričnega prikaza nabora podatkov za kodiranje neskladnosti posameznih vzorcev iz monitoringa

ID oskrb. območja

Ime oskrbovalnega območja

Preseženi parameter

Oznaka vzorca v monitoringu

Vzrok

Ukrep

Časovni okvir

Opombe

164

Kleče

Kolif. bakterije

34

U

D2

S

gradb. poseg

895

Slo. Bistrica - Kidričevo

Atrazin

34

C1

C2

M

 

 

 

PRILOGA: KODIRNIK

Tabela 2: Kodiranje vzrokov neskladnosti pitne vode

KODA

OPIS VZROKA

VZROK NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU

 

C1

dokumentirano, trajno industrijsko, komunalno ali kmetijsko onesnaževanje

C2

nezgodno onesnaženje, izlitje

C3

naravni (hidrogeološki) vzroki

C4

namerno dejanje

C5

drugo - v tabeli na kratko opišite vzrok!

VZROK V PRIPRAVI VODE

 

T1

trajna neprimerna priprava

T2

nenadna okvara, večja napaka

T3

neprimerno doziranje kemikalij

T4

tvorba stranskih produktov dezinfekcije

T5

namerno dejanje

T6

človeška napaka

T7

drugo - v tabeli na kratko opišite vzrok!

VZROK V JAVNEM VODOVODNEM OMREŽJU

 

P1

onesnaženje zaradi lomov in okvar omrežja (vključno z rezervoarji), ki jih je povzročil človek, žival ali rastlina

P2

navzkrižna kontaminacija (cross connection)

P3

migracije snovi iz materialov omrežja

P4

biofilmi (obloge)

P5

namerno dejanje

P6

drugo - v tabeli na kratko opišite vzrok!

VZROK V HIŠNEM VODOVODNEM OMREŽJU

 

D1

zunanje onesnaženje

D2

navzkrižna kontaminacija (cross connection)

D3

migracije snovi iz materialov omrežja

D4

biofilmi (obloge)

D5

namerno dejanje

D6

drugo – v tabeli na kratko opišite vzrok!

 

 

O

Ostalo

S

Kombinacija vzrokov

U

Vzrok neznan

Tabela  3: Kodiranje ukrepov za odpravo neskladnosti

KODA

OPIS UKREPA

NI UKREPOV _N

 

N1

Ni ukrepov, ker ni tveganja za zdravje

N2

Ni  ukrepov, ker je neskladnost ocenjena za nepomembno

N3

Ponovno vzorčenje brez nadaljnjih ukrepov

N4

Ni ukrepov zaradi drugih razlogov

UKREPI NA VODOVARSTVENEM OBMOČJU - C

 

C1

ukrepi za odstranitev ali omejitev vzroka neskladnosti

C2

ukrepi za zamenjavo vodnega vira

UKREPI PRI PRIPRAVI VODE - T

 

T

ureditev, nadgradnja in izboljšanje priprave

UKREPI NA HIŠNEM VOODOVODNEM OMREŽJU - D

 

D1

zamenjava, odstranitev ali popravilo okvarjenih delov omrežja

D2

čiščenje in dezinfekcija onesnaženih delov omrežja

UKREPI NA JAVNEM VODOVODNEM OMREŽJU - P

 

P1

zamenjava, odstranitev ali popravilo okvarjenih delov omrežja

P2

čiščenje in dezinfekcija onesnaženih delov omrežja

UKREPI ZA PREPREČITEV DOSTOPA NEPOOBLAŠČENIM OSEBAM - S

 

S1

varnostni ukrepi za preprečitev dostopa nepooblaščenim osebam

DRUGO - O

 

O

V tabeli na kratko opišite ukrep!

IZREDNI UKREPI - E

 

E

Izredni ukrepi za zagotovitev varovanja zdravja ljudi

E1

obveščanje uporabnikov in posredovanje potrebnih priporočil v primeru prepovedi ali omejitve uporabe pitne vode, prekuhavanja

E2

zagotovitev začasne oskrbe s pitno vodo (predpakirana voda, cisterne)

Tabela 4: Kodiranje časovnega okvira ukrepov za odpravo neskladnosti

KODA

ČASOVNI OKVIR

I

Takojšnje, ne več kot 1 dan

S

≤ 30 dni

M

več kot 30 dni in ne več kot 1 leto

L

več kot eno leto

 

Verzija 3, 6.3.2015