Z znanjem do boljšega zdravja

Naslavljanje ukrepov preprečevanja in obvladovanja krhkosti na srečanju projekta skupnega ukrepanja Advantage

17. 12. 2018
V okviru projekta skupnega ukrepanja Advantage, v katerem sodeluje 33 institucij iz 22 držav članic EU, je 13 decembra 2018 je na španskem Ministrstvu za zdravje v Madridu potekalo strokovno srečanje, katerega cilj je bil ključnim deležnikom predstaviti zasnovo priporočil oblikovalcem politik na ravni držav članic o pristopu k preprečevanju krhkosti (dokument Frailty Prevention Approach) kot osrednjega rezultata projekta.

V okviru projekta skupnega ukrepanja Advantage smo na osnovi informacij, zbranih v okviru pregledov literature in v okviru anketiranja, ki je potekalo v sodelujočih državah članicah, ter s spodbujanjem konsenza strokovnjakov in razvojem skupnih okvirjev za presejanje, preventivo, ocenjevanje in obvladovanje krhkosti po vsej EU, razvili predlog enotnega evropskega modela za naslavljanje krhkosti oziroma koncept pristopa preprečevanja krhkosti v zdravstvenih in socialnih storitvah. Enotni evropski model za naslavljanje krhkosti bo zagotovil smernice za krepitev nacionalnih in regionalnih zmogljivosti ter pospeševanje nacionalnih in regionalnih prizadevanj za vzpostavitev ali nadaljnji razvoj politik za preprečevanje in obvladovanje krhkosti v sodelujočih državah članicah.

Pomembno bo prispeval na naslednjih področjih preprečevanja in obvladovanja krhkosti:

  • Opredelitev področij delovanja glede krhkosti na nacionalni/regionalni ravni v okviru prednostnih nalog zdravstvenega varstva v državah članicah EU.
  • Določitev nacionalnih ciljev za doseganje določenih ciljev.
  • Implementacija dokazano učinkovitih ukrepov za zmanjšanje dejavnikov tveganja za pojav krhkosti.
  • Implementacija dokazano učinkovitih ukrepov za obvladovanje krhkosti na ravni posameznika.
  • Merjenje rezultatov z upoštevanjem predlaganih kazalnikov.
  • Napredni medsektorski ukrepi, ki presegajo zdravstveni sektor.

Srečanje v Madridu je za partnerje projekta skupnega ukrepanja Advantage, zdravstvene delavce in deležnike iz sodelujočih držav članic EU predstavljalo pomembno priložnost za razpravo o osnutku dokumenta Frailty Prevention Approach oziroma o tem, kako lahko politični odločevalci, organizacije, menedžerji in strokovnjaki uporabljajo priporočila projekta za naslavljanje preprečevanja in obvladovanja krhkosti v EU. V ospredju je bila tudi vloga različnih deležnikov pri implementaciji priporočil projekta ter razprava o tem, kako v okviru projekta upoštevati politični, družbeni, strokovni kontekst in kontekst prebivalstva, da bi bili v svojih prizadevanjih uspešni. Pomembno je tudi spodbujati mednarodno sodelovanje v državah članicah za prenos in izboljšanje dobrih praks.

Srečanje je predstavljalo tudi priložnost za diseminacijo kampanje Soočimo se s krhkostjo (angl. Face up to frailty), ki splošno javnost, zdravstvene strokovnjake in menedžerje, bolnike, raziskovalce in negovalce ozavešča o pomembnosti ukrepanja na področju krhkosti.

Več informacij o projektu se nahaja na naslednji povezavi.

Projekt skupnega ukrepanja o preprečevanju krhkosti (JA-ADVANTAGE) je sofinanciran s strani Evropske skupnosti v okviru tretjega zdravstvenega programa (2014-2020).