Z znanjem do boljšega zdravja

MoST - Model skupnostnega pristopa za krepitev zdravja in zmanjševanje neenakosti v zdravju v lokalnih skupnostih

Nudenje strokovne podpore pri izvajanju projektnih aktivnosti Nadgradnje in razvoja preventivnih programov v 25 zdravstvenih domovih.

V prihodnjih dveh letih bodo v 25 zdravstvenih domovih, ki so bili uspešni na javnem razpisu za izbor operacij, izvajali projekt

Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih

Glavni namen vzporednega projekta MoST je zagotoviti usklajeno in uspešno izvajanje operacij v vseh vključenih okoljih.

V okviru tega projekta bosta Ministrstvo za zdravje in Nacionalni inštitut za javno zdravje priskrbela strokovno podporo in usmerjanje pri izvajanju projektnih aktivnosti Nadgradnje in razvoja preventivnih programov ter vsebinsko spremljanje. NIJZ je odgovoren za kontinuirano organizacijsko-vsebinsko usmerjanje in izvedbo dodatnih strokovnih usposabljanj za strokovnjake iz sodelujočih zdravstvenih domov, z NIJZ in MZ, kakor tudi za predstavnike lokalnih skupnosti.

Projekt prinaša uvedbo skupnostnega pristopa, ki predstavlja učinkovit model za doseganje javnozdravstvenih ciljev kot so boljše zdravje in kakovost življenja ter zmanjševanje neenakosti v zdravju celotne populacije. V vsebini in metodah oba projekta temeljita na osnovi doseženi rezultatov predhodnih pilotnih testiranjih.

Ključni korak za dosego omenjenih ciljev je vzpostavitev integriranih Centrov za krepitev zdravja (CKZ) kot samostojnih enot v 25 zdravstvenih domovih. CKZ so namreč ključne enote zdravstvenega varstva za izvajanje preventivnih aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri vseh populacijskih skupinah znotraj lokalnih skupnosti. Ekipa projekta MoST bo tekom projekta vključene CKZ podpirala in jim svetovala skozi celoten postopek oblikovanja njihovega programa – od ustanovitve centra do izvedbe in evalvacije aktivnosti.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje kohezijske politike v programskem obdobju 2014-2020, in sicer v okviru 9. prednostne osi "Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine«. Projekt je sofinanciran s strani Evropskega strukturnega in investicijskega sklada (80%) in nacionalnega sofinanciranja (20%).

Trajanje projekta: 1.9.2017 do 31.8.2020

www.eu-skladi.si