PROJEKT MOČ - POMOČ LJUDEM, ZNANJE STROKOVNJAKOM

Moč

Predstavitev

IME: MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom: širitev mreže svetovalnic za pomoč ljudem v duševni stiski in usposabljanje strokovnjakov za preprečevanje samomora in krepitev duševnega zdravja.

 • KRAJŠE IME: MOČ
 • NOSILNA ORGANIZACIJA: Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • PARTNERJI: Univerza na Primorskem – Inštitut Andrej Marušič (www.iam.upr.si/sl), Slovensko združenje za preprečevanje samomora – POSVET (www.posvet.org), OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja (www.ozara.org)
 • VODJA PROJEKTA: doc. dr. Saška Roškar, NIJZ, telefon: 01 24 41 403
 • NAMESTNICA VODJE PROJEKTA: dr. Nuša Konec Juričič, NIJZ, telefon: 03 42 51 202
 • PREDSTAVNIK PARTNERJA: Mojca Vatovec, Slovensko združenje za preprečevanje samomora, Center za psihološko svetovanje POSVET, telefon: 031 704 707
 • PREDSTAVNIK PARTNERJA: prof. Diego De Leo, Vita Poštuvan, Univerza na Primorskem, Inštitut Andrej Marušič, Slovenski center za raziskovanje samomora, telefon: 05 61 17 591
 • PREDSTAVNIK PARTNERJA: Bogdan Dobnik, OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja, telefon: 031 331 877
 • TRAJANJE: od februarja 2015 do junija 2016
 • FINANCIRANJE: Projekt je podprt s strani Norveškega finančnega mehanizma 2009 - 2014. Uradna spletna stran Norveškega finančnega mehanizma: www.eeagrants.org, www.norwaygrants.org. Nacionalna spletna stran Norveškega finančnega mehanizma: www.eeagrants.si, www.norwaygrants.si. Spletna stran nosilca programa: www.svrk.gov.si

Podrobnejši podatki o projektu MOČ v slovenskem jeziku
Detailed information about the MOČ project in English
 

Ta vsebina je nastala s finančno podporo Norveškega finančnega mehanizma. Za vsebino so odgovorni izključno Nacionalni inštitut za javno zdravje s partnerji Slovensko združenje za preprečevanje samomora - POSVET, Univerza na Primorskem - Inštitut Andrej Marušič in OZARA- Nacionalno združenje za kakovost življenja in zanjo v nobenem primeru ne velja, da odraža stališča nosilca Programa Norveškega finančnega mehanizma.

 

 

Več o projektu

O projektu

V Sloveniji obstajajo velike razlike v dostopnosti do storitev za duševno zdravje. Splošni cilj projekta MOČ – POMOČ LJUDEM, ZNANJE STROKOVNJAKOM je izboljšati storitve na področju duševnega zdravja. Ta cilj bomo skušali doseči z izobraževanji strokovnjakov na primarni zdravstveni ravni, v socialnem varstvu in policiji ter z razširitvijo prakse psiholoških svetovalnic Posvet (v Ljubljani in Kranju) in Tu smo zate (v Celju) v druge kraje oziroma regije v Sloveniji.

Specifični cilji projekta so:

 • v osrednjeslovenski, savinjski, koroški in posavski regiji povečati število strokovnjakov na primarni zdravstveni ravni in izven nje, ki so usposobljeni za prepoznavo duševnih stisk in samomorilnega vedenja,
 • v navedenih treh regijah nadgraditi obstoječe psihološke svetovalnice (Ljubljana, Celje, Kranj), v štirih pa razviti nove psihološke svetovalnice za odrasle v duševni stiski.

Ciljne skupine, katerim so/bodo namenjene storitve projekta so:

 • strokovnjaki na primarni zdravstveni ravni in drugi strokovnjaki, ki prihajajo v stik z ranljivimi skupinami in posamezniki,
 • odrasli v duševni stiski.

Učinki projekta MOČ – POMOČ LJUDEM, ZNANJE STROKOVNJAKOM:

 • večja usposobljenost strokovnjakov v primarnem zdravstvenem varstvu in izven na področju duševnega zdravja,
 • izboljšana lokalna zmogljivosti na področju duševnega zdravja.

S projektom želimo doseči ključne rezultate:

 • vključenost vsaj 100 strokovnjakov v izobraževalni program prepoznave duševnih stisk in samomorilnosti,
 • vzpostaviti vsaj 4 nove in 3 nadgrajene psihološke svetovalnice za pomoč v duševni stiski.

Projekt je finančno podprt s strani programa Norveškega finančnega mehanizma 2009–2014. Vodilni partner projekta je Nacionalni inštitut za javno zdravje, kot partnerji pa sodelujejo Univerza na Primorskem – Inštitut Andrej Marušič, Slovensko združenje za preprečevanje samomora – POSVET ter OZARA Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja.

Projekt MOČ – Pomoč ljudem, znanje strokovnjakom vključuje naslednje delovne sklope (v nadaljevanju DS):

 • DS 1: Upravljanje in koordinacija
 • DS 2: Informiranje in obveščanje
 • DS 3: Izobraževalni program iz vsebin duševnega zdravja in preprečevanja samomora za strokovnjake
 • DS 4: Dopolnitev obstoječih svetovalnic z novimi storitvami in postavitev novih svetovalnic za odrasle v stiski
 • DS 5: Ozaveščanje
 • DS 6: Ocena
DELOVNI SKLOP 1: Upravljanje in koordinacija

DELOVNI SKLOP 1: Upravljanje in koordinacija

Nosilec oz. izvajalec DELOVNEGA SKLOPA 1: NIJZ

V okviru delovnega sklopa Upravljanje in koordinacija se izvajajo pogodbene obveznosti. Odgovorni nosilec projekta je NIJZ, ki skrbi za upravljanje in koordinacijo projekta ter za usklajeno izvajanje vseh projektnih aktivnosti in delovnih sklopov. 

Delovni sklop 1 sestavljajo posamezni podsklopi oz. aktivnosti, ki predstavljajo osnovno podlago za lažje zasledovanje časovnih in vsebinskih mejnikov projekta:

 • Vzpostavitev, koordinacija in vodenje projektne skupine

V projektu sodelujejo štiri partnerske ustanove: NIJZ, Ozara, Posvet in UNP IAM. Za namene projekta je vzpostavljena ožja delovna skupina s predstavniki iz vsake ustanove. Glavnina dejavnosti tega delovnega podsklopa je usmerjena v vodenje in koordinacijo delovne skupine ter drugih partnerjev oziroma sodelujočih pri aktivnostih projekta. V času trajanja projekta načrtujemo 20 srečanj delovne skupine.

 • Administrativno upravljanje projekta

Ta delovni podsklop projekta skrbi za nemoten in terminsko ustrezen potek projektnih aktivnosti ter se osredotoča na finančno, terminsko in kadrovsko upravljanje projekta.

 • Izvajanje poročanja

Ta delovni podsklop vključuje izvajanje poročanja v obliki mesečnih, vmesnih, letnih in končnih poročil, na podlagi katerih bo možno spremljati napredek projekta ter pripravo zahtevkov za povračilo izdatkov.

DELOVNI SKLOP2: Informiranje in obveščanje

DELOVNI SKLOP 2: Informiranje in obveščanje

Nosilec oz. izvajalec DELOVNEGA SKLOPA 2: NIJZ

Delovni sklop 2 Informiranje in obveščanje vključuje aktivnosti informiranja in obveščanja javnosti o obstoju, ciljih, dejavnostih, vplivih in rezultatih projekta.

Izvedli ga bomo z naslednjimi načrtovanimi komunikacijskimi aktivnostmi:

 • Izvedba 4 novinarskih konferenc
 • Priprava sporočil za javnost in načrtovanje medijskih objav

Objave načrtujemo v lokalnih, regionalnih in nacionalnih medijih, s poudarkom na medijih v regijah, kjer se program izvaja. Posebej se bomo osredotočili na obveščanje in informiranje javnosti v regijah o novonastalih svetovalnicah za odrasle v stiski.

 • Spletne informacije in objave

Poleg navedenih komunikacijskih aktivnosti načrtujemo pripravo in izvedbo spletnih objav oziroma spletnih zgodb ter vzpostavitev povezav z obstoječimi spletišči partnerjev projekta in drugih institucij/spletišč, ki so s projektom vsebinsko povezani. Načrtujemo vsaj 10 spletnih objav.

DELOVNI SKLOP 3: Izobraževalni program iz vsebin duševnega zdravja in preprečevanja samomora za strokovnjake

DELOVNI SKLOP 3: Izobraževalni program iz vsebin duševnega zdravja in preprečevanja samomora za strokovnjake

Nosilec oz. izvajalec DELOVNEGA SKLOPA 3: NIJZ in UPR IAM

Ta delovni sklop vključuje pripravo izobraževalnega programa iz vsebin duševnega zdravja in preprečevanja samomora za strokovnjake iz primarnega zdravstvenega varstva in druge strokovnjake. Strokovnjakom, ki bodo vključeni v naš izobraževalni program, bomo ponudili še možnost, da se vključijo v program za krepitev lastnega duševnega zdravja.

Načrtovane aktivnosti delovnega sklopa 3:

 • Izobraževalni program iz vsebin duševnega zdravja in preprečevanja samomora za strokovnjake iz primarnega zdravstvenega varstva. V koroški, savinjski, osrednjeslovenski in posavski regiji bomo za splošne zdravnike in medicinske sestre razvili program usposabljanja iz vsebin duševnega zdravja in preprečevanja samomora. 
 • Izobraževalni program iz vsebin duševnega zdravja in preprečevanja samomora za druge strokovnjake. V koroški, savinjski, osrednjeslovenski in posavski regiji bomo za strokovnjake, ki prihajajo v stik z ranljivimi posamezniki (policisti, socialni delavci), razvili program usposabljanja iz vsebin duševnega zdravja in preprečevanja samomora.

V izobraževalni program za strokovnjake iz primarnega zdravstvenega varstva ter ostale strokovnjake načrtujemo vključitev vsaj 100 strokovnjakov.

 • Program krepitve lastnega duševnega zdravja za strokovnjake

Dejavnosti bodo usmerjene na strokovnjake savinjske, osrednjeslovenske, koroške in posavske regije, ki bodo vključeni v naš izobraževalni program preprečevanja samomora in prepoznave duševnih stisk. Zanje bomo pripravili program krepitve lastnega duševnega zdravja in preventive pred izgorelostjo: Program NARA – Moč za zdravnike skozi čuječnost. Zasnovan bo na principih čuječnosti (angl. Minduflness-Based Cognitive Therapy) in sestavljen iz 9 srečanj, na katerih udeleženci prepoznavajo nefunkcionalne miselne in čustvene vzorce in jih začenjajo spreminjati. V program načrtujemo vključitev vsaj 100 strokovnjakov.

DELOVNI SKLOP 4: Dopolnitev obstoječih svetovalnic z novimi storitvami in postavitev novih svetovalnic za odrasle v duševni stiski

DELOVNI SKLOP 4: Dopolnitev obstoječih svetovalnic z novimi storitvami in postavitev novih svetovalnic za odrasle v duševni stiski

Nosilec oz. izvajalec DELOVNEGA SKLOPA 4: POSVET in NIJZ

Delovni sklop 4 vključuje vzpostavitev štirih novih svetovalnic za odrasle osebe v prehodni duševni stiski v regijah, kjer še ne obstajajo, in sicer po vzoru treh obstoječih svetovalnic v Ljubljani, Celju in Kranju. 

V omenjenih obstoječih svetovalnicah načrtujemo nadgradnjo individualnega svetovanja z vodenjem skupinske obravnave žalujočih in staršev. Individualno svetovanje bomo nudili odraslim posameznikom, ki so se zaradi različnih življenjskih situacij (težave v službi in v šoli, v partnerstvu, brezposelnost, upokojitev, različne vrste izgub itn.) znašli v čustveni stiski, ki je sami ne zmorejo več obvladovati, hkrati pa še ne potrebujejo pomoči psihiatra in zdravil. Strokovno vodene izobraževalno-izkustvene skupine bomo nudili žalujočim osebam, ločenim staršem ter staršem, ki imajo težave z otroki. Potreba po tovrstnih skupinah zaradi številnih težav v družbi silovito narašča.

Aktivnosti delovnega sklopa 4 vključujejo:

 • Pripravo izobraževanja za svetovalce in receptorje v novih svetovalnicah
 • Postavitev novih psiholoških svetovalnic

V notranjsko-kraški, gorenjski, koroški in posavski regiji načrtujemo vzpostavitev pogojev za delovanje novih svetovalnic. Tam želimo omogočiti svetovanje vsaj 2x tedensko po 3-6 ur na teden ter ponuditi informativno gradivo o svetovalnicah.

 • Delovanje svetovalnic za osebe v prehodni duševni stiski

Podsklop vključuje izvedbo individualnega svetovanja odraslim in 16-mesečno upravljanje svetovalnic.

Individualno svetovanje odraslim namreč vključuje:

 • takojšnjo razbremenitev posameznika v primeru čustvene stiske (strah, tesnoba, zaskrbljenost, brezvoljnost itn.),
 • razumevanje, podporo in motivacijo za spremembo v primeru težav, ki izhajajo iz medosebnih odnosov, brezposelnosti, različnih izgub, težav na delovnem mestu itn.,
 • svetovanje parom in družinam.
DELOVNI SKLOP 5: Ozaveščanje

DELOVNI SKLOP 5: Ozaveščanje

Nosilec oz. izvajalec DELOVNEGA SKLOPA 5: OZARA in partnerji

Delovni sklop 5 se osredotoča na ozaveščanje širše javnosti o pomenu duševnega zdravja, problematiki duševnih težav, njihovih vzrokov in znakov, vključno s samomorilnim vedenjem. Poudarek je na destigmatizaciji duševnih težav in stisk ter na krepitvi zavedanja, da je v primeru težav pomembna pravočasna strokovna pomoč.

Dejavnosti v tem podsklopu vključujejo različne aktivnosti, prek katerih želimo širšo javnost informirati o pomenu duševnega zdravja, znakih in vzrokih duševnih stisk, vključno s samomorilnim vedenjem:

 • predavanja o problematiki za širšo javnost,
 • priprava informativne zloženke z osnovnimi informacijami o znakih in vzrokih duševnih stisk, vključno s samomorilnim vedenjem,
 • predvajanje oglasa o duševnem zdravju na televiziji in radiu,
 • deljenje plakatov z vsebino o duševnem zdravju,
 • javni dogodek s ciljem ozaveščanja.
DELOVNI SKLOP 6: Evalvacija

DELOVNI SKLOP 6: Evalvacija

Nosilec oz. izvajalec DELOVNEGA SKLOPA 6: NIJZ in partnerji

V delovnem sklopu 6 načrtujemo aktivnosti, s pomočjo katerih bomo ovrednotili učinkovitost zastavljenega programa oziroma njegovih posameznih dejavnosti. Učinkovitost programa bomo ocenjevali z različnimi kvalitativnimi in kvantitativnimi kazalniki.

Dejavnosti v tem delovnem sklopu vključujejo pregled različnih kvantitativnih in kvalitativnih kazalnikov, s katerimi bomo ocenili učinkovitost programa:

 • ocena zadovoljstva strokovnjakov z izobraževalnim programom iz vsebin duševnega zdravja,
 • ocena spremembe kompetenc in veščin dela s posamezniki v duševni stiski (pred in po programu),
 • ocena vpliva programa za krepitev lastnega duševnega zdravja strokovnjakov na doživljanje stresa pri delu.

Eden od pomembnih (sicer dolgoročnih) kazalnikov, je tudi spremljanje gibanja samomorilnega količnika v izbranih regijah.

Mreža psiholoških svetovalnic MOČ

Mreža psiholoških svetovalnic MOČ

Za pogovor, nasvet in pomoč se lahko obrnete na Mrežo psiholoških svetovalnic MOČ

Psihološke svetovalnice Mreže psiholoških svetovalnic MOČ so namenjene:

 • posameznikom (individualno svetovanje),
 • parom (partnersko svetovanje) in
 • družinam (družinsko svetovanje).

S strokovnjaki, ki delujejo v psiholoških svetovalnicah, se lahko pogovorite o težavah, kot so:

 • stiske v družini in partnerskih odnosih (izzivi starševstva in vzgoje, težave v partnerstvu, ločitev itn.);
 • stiske ob življenjskih preizkušnjah in krizah (izguba službe, neuspeh pri študiju, izguba bližnjega, odhod otrok, upokojitev itn.);
 • čustvene stiske (hude skrbi in strahovi, jeza, otožnost, pretirana žalost, občutek praznine, tesnobnost, depresivnost itn.);
 • spoprijemanje s hudo telesno boleznijo, z invalidnostjo;
 • stiske, ki jim sami niste kos;
 • težave z odvisnostmi;
 • razmišljanje o samomoru;
 • izgubljanje življenjskega smisla.

Strokovna pomoč je enostavno dostopna

Svetovalci so usposobljeni strokovnjaki z različnih področij. Zagotavljajo zaupnost, spoštljivost in sprejemanje. Pogovor se odvija v zaupnem in prijetnem okolju in traja od 45 do 60 minut.

Za svetovanje ne potrebujete napotnice: za čas trajanja projekta, t. j. do aprila 2016, je svetovanje brezplačno. Izvaja se v 9 svetovalnicah po Sloveniji. Namenjeno je odraslim, starejšim od 18 let. Svetovanje ni namenjeno zdravljenju ali dolgotrajni psihoterapevtski obravnavi.

 

KONTAKTI SVETOVALNIC, INFORMACIJE IN NAROČANJE

 • LJUBLJANA: Center za psihološko svetovanje POSVET, Mestni trg 8, Ljubljana, naročanje: vsak delovni dan med 8. in 20. uro, T: 031 704 707, E: info@posvet.org
 • CELJE: Svetovalnica za prvo psihološko pomoč v stiski TU SMO ZATE, Območna enota Celje, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Ipavčeva 18, Celje, naročanje: vsak delovni dan med 8. in 15. uro, T: 031 778 772, E: svetovalnica@nijz.si
 • KRANJ: Center za psihološko svetovanje POSVET, Upravna enota Kranj, Slovenski trg 1, Kranj, naročanje: vsak delovni dan med 8. in 20. uro, T: 031 704 707, E: info@posvet.org. Delovanje svetovalnice Posvet Kranj delno sofinancira Mestna občina Kranj
 • SLOVENJ GRADEC: Psihološka svetovalnica POSVET – TU SMO ZATE, Mladinski kulturni center Slovenj Gradec, Ozare 18, Slovenj Gradec, naročanje: vsak delovni dan med 8. in 20. uro, T: 031 704 707, E: info@posvet.org
 • POSTOJNA: Psihološka svetovalnica POSVET – TU SMO ZATE, Center za socialno delo, Novi trg 6, Postojna, naročanje: vsak delovni dan med 8. in 20. uro, T: 031 704 707, E: info@posvet.org
 • SEVNICA: Psihološka svetovalnica POSVET – TU SMO ZATE, Zdravstveni dom Sevnica, Trg svobode 14, Sevnica, naročanje: vsak delovni dan med 8. in 20. uro, T: 031 704 707, E: info@posvet.org
 • LAŠKO: Psihološka svetovalnica POSVET – TU SMO ZATE, Občina Laško, Mestna ulica 2, Laško, naročanje: vsak delovni dan med 8. in 20. uro, T: 031 704 707, E: info@posvet.org
 • NOVA GORICA: Psihološka svetovalnica POSVET – TU SMO ZATE, Območna enota Nova Gorica, Nacionalni inštitut za javno zdravje, Vipavska cesta 13, Rožna Dolina, Nova Gorica, naročanje: vsak delovni dan med 8. in 20. uro, T: 031 704 707, E: info@posvet.org
 • MURSKA SOBOTA: Psihološka svetovalnica POSVET – TU SMO ZATE, Lendavska 1, Murska Sobota, Murska Sobota, naročanje: vsak delovni dan med 8. in 20. uro, T: 031 704 707, E: info@posvet.org